Mesleki Gelişim Soruları 11
 • Mesleki Gelişim Soruları 11

   

   

  S.265.İş kazasına maruz kalmamak için kişi güvenliğinin sağlanması için neler yapılmalıdır?

   

  C.265.

  A- Küçük bile olsa her olay derhâl amire bildirilmelidir.

  B- Koruyucu gözlük takılmalıdır.

  C- Koruyucu ayakkabı giyilmelidir.

  Ç- İş başında iş elbiseleri mutlaka giyilmeli ve iş elbiselerinin düğmeleri ilikli olmalıdır.

  D- Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır.

  E- Saçlar kısa kesilmiş olmalı, gerekiyorsa koruyucu şapka giyilmelidir.

  F- Tezgâh çalıştırılmadan önce bütün koruyucuların yerlerinde ve iş görebilecek durumda olmaları sağlanmalıdır.

  G- Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır.

  Ğ- Keskin kenarlı parçalara, çapak ve pürüzlere dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı ve keskin kenarlı bırakılmamalıdır.

  H- Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır. Ağzı bozuk anahtar veya takım kullanılmamalıdır.

  I- Çekiç başlarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.

  İ-Bir parça, vinç ile kaldırılırken güvenli bir uzaklıkta durulmalıdır

   

  S.266. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar nelerdir?

   

  C.266.

  A- Sıhhi Tesisatlar ( pis ve temiz su tesisatları)

  B-Elektrik tesisatları

  C-Isıtma ve aydınlatma tesisatları

  Ç-Havalandırma tesisatları

   

  S.267. Meslek hastalığı ne demektir?

   

  C.267. Genel olarak meslek hastalığı, “Çalışanların gerek kullanılan ham maddeler gerekse çevre şartlarından etkilenerek uğradıkları geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hâlleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır

   

  S.268. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları nelerdir?

   

  C.268.

  A- Ağır metaller

  B- Çözücüler

  C- Gazlar

  Ç- Asit ve alkali maddeler

  D- Pestisitler

   

  S.269. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları nelerdir?

   

  C.269.

  A-Gürültü ve titreşim

  B- Yüksek ve alçak basınçta çalışma

  C- Soğuk ve sıcakta çalışma

  Ç- Tozlar

  D- Radyasyon

  E- Aydınlatma

   

  S.270. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları nelerdir?

   

  C.270.

  A-Bakteri kaynaklı olanlar

  B- Virüs kaynaklı olanlar

   

  S.271. Biyoteknoloji kaynaklı meslek hastalıkları nelerdir?

   

  C.271.

  A-Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları

  B- Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

   

  S.272. Meslek hastalıklarını önlemedeki başarı hangi yararları sağlar?

   

  C.272.

  A- Çalışanlar korunmuş olur.

  B- İşletme güvenliği sağlanır.

  C- Üretim güvenliği sağlanır.

  Ç- Çevre güvenliği sağlanır ve korunur.

  D- İş kazaları ve meslek hastalıkları sıfıra yaklaşır.

  E- Ekonomik kayıplar azalır.

  F- Maliyetler azalır.

  G- Çalışanların, müşterinin ve iş yerinin memnuniyeti sağlanır.

  H- Verimlilik artar.

   

  S.273. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür, bunlar nelerdir?

   

  C.273.

  A- Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

  B- Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

  C- İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

  Ç- Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  D- Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

  E- İşveren; risklerden korunma ilkelerini yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek, risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yapmak veya yaptırmak, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini yapmak, çalışanları bilgilendirmek, çalışanların eğitimini sağlamak ve çalışanların görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak ile yükümlüdür.

  F- İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

  G- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

  H- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

   

  S.274. Meslek hastalıklarının önlenebilir hastalıklar olduğu dikkate alındığında çalışanlar işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde kendi üstlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır. Bu yükümlülükler nelerdir?

   

  C.274.

  A-İş yerindeki makine, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek

  B- Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak

  C- İş yerindeki makine, cihaz, araç gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhâl haber vermek.

  Ç- Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

  D- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmaktır.

  E- Çalışanlar bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğinde onu izlemeli ve bilgi edinmelidir. İşletmelerde bazı tehlikeler kolay fark edilebilir fakat her zaman her tehlikenin kolay fark edilmesi mümkün olmayabilir. Çalışanlar kendilerine yanlış bir şeylerin olduğunu hissettiren tüm olası tehlikeleri işverene ve iş güvenliği uzmanına rapor etmelidir.

  F- Çalışanların gördükleri bir tehlikeyi bildirmeleri, o tehlikeyi ortadan kaldırmaları için gerekli tek yoldur. İşletmelerde çalışma koşullarının değişken olduğu düşünülürse işverenin tehlikeyi anında fark etmesi veya çalışanların zihinlerini okuması mümkün değildir. Bir çalışan fark ettiği bir tehlikeyi anında bildirerek sadece kendi sağlığını ve güvenliğini değil, tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamış olacaktır.

  G- Çalışanlar tehlikeyi bildirdikten sonra o tehlikenin ortadan kaldırılması işverenin yükümlülüğüdür. Çalışan, var olan tehlikenin giderilmediğini düşünüyorsa çalışanın talebi doğrultusunda karar verildiği takdirde gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

   

  S.275. İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları nelerdir?

   

  C.275.

  A-İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütürler.

  B- İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, görevlendirildikleri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirirler.

  C- Hizmet sunan kuruluşlar ile iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.

  D- Çalışanın ölümü veya sakatlığıyla sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

  E-İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

   

  S.276. Meslek hastalıklarına karşı alınacak genel tedbirler nelerdir?

   

  C.276.

  A-Çalışanlar; meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma çareleri hakkında eğitilecektir.

  B- İş yerlerinde bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere asılacaktır. İş yerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik imkân varsa aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle değiştirilecektir.

  C- Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkânlara göre kapalı sistemle yapılacaktır. Bu gibi iş yerlerinde etkili ve yeterli havalandırma sağlanacaktır. Atıklar, zararsız hâle getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmeyecektir.

  Ç- Çok zehirli maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler, diğer yerlerden tecrit edilmek suretiyle çok zehirli maddelerin zararlı etkileri azaltılacaktır.

  D- Zehirli toz, duman ve buharlı iş yerlerinde iş yeri havası nemli, taban, duvar ve tezgâhlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin ortama yapışması önlenecektir. Gerektiğinde bu çalışmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır.

  E- Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde, işçilere uygun kişisel korunma araçları verilecek ve bunların kullanılması öğretilecektir.

  F- Meslek hastalıklarından korunmak için işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli yapılacak, kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak, işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem verilecektir.

  G- İşe yerleştirilen işçilerin tehlike ve zararın özelliğine göre belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuar araştırmaları yapılacaktır.

   

  S.277. kişisel koruyucu donanımlar ne demektir?

   

  C.277. Çalışan kişileri meslek hastalığı ve iş kazalarına karşı korumak ve çalışmayı daha ergonomik hâle getirmek amacıyla kullanılan malzemelere kişisel koruyucu donanımlar denir.

   

  S.278.İş Kaza Nedir?

   

  C.278.Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölmelerine sebebiyet veren olaya kaza denilmektedir.

   

  S.279.İş kazası sayılan haller nelerdir?

   

  C.279.

  A-Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

  B- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

  C- Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

  Ç- Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,

  D- Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında (servis) oluşursa iş kazası olarak kabul edilmektedir.

   

  S.280. kaza zinciri faktörleri nelerdir?

   

  C.280.

  A- İnsanın doğal yapısı (insanın doğa karşısındaki zayıflığı)

  B- Kişisel kusurlar

  C- Güvensiz hareket ve güvensiz şartlar

  Ç- Kaza olayı

  D- Yaralanma (zarar veya hasar)

   

  S.281. İş kazasını meydana getiren nedenler nelerdir?

   

  C.281.

  İş kazalarının %79,5’i “güvensiz hareketler”,

  %19,5’i “güvensiz şartlar”

  %1’i “nedeni bulunamayan” faktörlerden dolayı meydana gelmektedir.

   

  S.282. İş kazasında güvensiz hareketler nelerdir?

   

  C.282.

  A-Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak

  B- Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma

  C- Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma

  Ç- Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek

  D- Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar

  E- Güvensiz durum ya da duruşlar

  F- Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak

  G- Şaşırmak, kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar

  H- Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak

   

  S.283. İş kazasında güvensiz şartlar nelerdir?

   

  C.283.

  A-İş yerinde koruyucunun kötü yapılmış olması

  B- Koruyucunun hiç yapılmamış olması

  C- Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler

  Ç- Güvensiz yapılmış makine, alet, tesis vb.

  D- Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler

  E- Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları

  F- Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk vb.

  G- Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb.

  H- Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel, nükleer koşullar

   

  S.284. iş kazaları kaç grupta toplanır, nelerdir?

   

  C.284.

  A-%2 önlenemez

  B-%98 önlenebilir

  C-%50 kolaylıkla önlenebilir şeklinde gruplandırılır.

   

   

   

  Yazan %PM, %14 %756 %2017 %20:%May
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 11

?<