• Mesleki Gelişim Test Soruları 2

  S.118. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?

  A) Disiplin

  B) Yetki devri

  C) Yetki

  D) Liderlik

  E) Teşvik

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

  S.119. (D ) Kişinin başarısı hakkında konuşmasını sağlamak, teşvik tedbirleri arasında yer alır.

  S.120. (Y ) İş yerinde kıyafet ile ilgili konmuş kurallar yoksa kişi istediği gibi giyinebilir.

  S.121. (D ) Yönetimde başkalarına iş yaptırma ve onların yardımını sağlama söz konusudur.

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

  S.122. İŞLETME ekonomi bilimidir.

  S.123. Yönetimde DENETİM her aşamada sonuç ve sürecin takip edilerek değerlendirilmesi ve takip edilmesidir.

  S.124. LİDERLİK örgütün vizyonu, misyonu ve temel amacını belirlemek ve uygun stratejiler yaratmaktır.

  S.125. İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmeti satın alan kişilere MÜŞTERİ denir.

  S.126. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir?

  A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur. B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir. C) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliğidir. D) Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır. E) Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

  S.127. Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fonetik sanatlar B) İşitsel sanatlar C) Plastik sanatlar D) Bileşik sanatlar E) Ritmik sanatlar

  S.128. Sese ve söze biçim veren, genel olarak kulağa hitap eden, dinamik bir özelliğe sahip sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bileşik sanatlar B) Görsel sanatlar C) Ritmik sanatlar D) İşitsel sanatlar E) Plastik sanatlar

  S.129. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserini meydana getiren kişisel unsurlardan biridir?

  A) Dil B) Coğrafya C) Sezgi D) Kültür E) Din

  S.130. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlara giren bir sanat dalıdır?

  A) Tiyatro B) Edebiyat C) Müzik D) Heykel E) Mimari

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

  S.131.Sanat ve güzellik konularını inceleyen bir bilim dalı, güzellik bilimi veya güzel sanatlar felsefesine ESTETİK denir.

  S.132.Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimselere DEHA denir.

  S.133.Sanatsal düşünmenin, tasarlamanın kullanım sanatlarına dek tüm sanatsal yaratıların doğuşunun, bunların tüketiminin ve algılanıp izlenmesinin bağlandığı düzenlilikler ve evrimlerini irdeleyen SANAT KAVRAMI kuramıdır.

  S.134. Sanat sosyolojisi, sanat yapıtının oluşumunda TOPLUMSAL ÇEVRE KOŞULLARININ rolünü araştıran disiplindir.

  S.135.SANAT insanın dünyayı tanıyıp değiştirebilmesi için gereklidir.

  S.136. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögelerinden değildir?

  A) Mesaj B) Kaynak C) Geri dönüşüm D) Alıcı

  S.137. İletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaynak B) Alıcı C) Mesaj D) Kod açma

  S.138. Aşağıdakilerden hangisi mesajın taşıması gereken özelliklerden değildir?

  A) Mesaj karmaşık olmalıdır. B) Mesaj açık olmalıdır. C) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. D) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.

  S.139 Örf ve âdet kuralının anlam ve içeriği konusunda tartışma olmaması hangi ilke ile ilgilidir?

  A) Süreklilik B) Kesinlik C) Genel inanç D) Akla uygunluk

  S.140. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş bir statüdür?

  A) Yaş B) Evli olmak C) Meslek D) Anne olmak

  S.141.Harekete biçim veren, genel olarak göze ve kulağa hitap eden sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Görsel sanatlar B) İşitsel sanatlar C) Ritmik sanatlar D) Plastik sanatlar E) Fonetik sanatlar

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

  S.142. ( D ) Ortak amaçlı kuruluşlar, üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyette bulunan kuruluşlardır.

  S.143. (D ) Eğitim hakkı, temel insan hakları içinde yer alır.

  S.144. ( Y ) Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüye verilmiş statü denir.

  S.145. ( Y ) Koordinasyon, her aşamada sonuç ve sürecin takip edilerek değerlendirilmesi ve takip edilmesidir.

  S.146. (D ) Komuta birliği, işletmelerin temel ilkelerindendir.

  S.147. ( D) Sanatçı, yaşadığı çağın özelliklerinden, toplumunun dinî inançları, dil ve edebiyat birikimi, yaşama biçimleri ve coğrafyasından beslenir ve etkilenir, ortaya koyduğu eserlerle toplumu etkiler.

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

  S.148. KOD mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgelerin anlama dönüştürülmesidir

  S.149. İletişim sürecinde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve tekniklere KANAL denir.

  S.150. Bir iletişim sürecinde alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere GERİBİLDİRİM denir.

  S.151. Bilişsel gücün belirli bir konu, nesne ya da durum üzerinde yoğunlaşabilmesi ve odaklaşabilme özelliğine DİKKAT enir.  

  S.152. Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için örgütlenmiş gruplara BASKI GRUPLARI denir.

  S.153. GÜZEL SANATLAR insanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

  S.154. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?

  A) Doğal kaynaklar B) Emek C) Sermaye D) İşletme

  S.155. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir?

  A Sabırlı B) Sorumluluk alan C) Risk almayan D) Yaratıcı      

  S.156. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturur?

  A) Personel B) Sermaye C) Sendika D) Yönetim

  S.157. Karşılandığı zaman fayda, karşılanmadığı zaman mutsuzluk ve ızdırap yaratan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üretim B) Tüketim C) İhtiyaç D) Kararlılık

  S.158.Yeni bir fikir ve buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunulması işine ne ad verilir?

  A) Özel girişimcilik B)Yaratıcı girişimcilik C) Fırsat girişimciliği D) Kamu girişimciliği

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

  S.159. (D ) Yaratıcılık, girişimcinin kişisel özelliğidir.                                            

  S.160. (D) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.            

  S.161. (Y ) Başarılı girişimci ani fakat doğru olmayan kararlar verir.

  S.162. ( Y ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

  S.163. Aşağıdakilerden hangisi iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlardan biri değildir?

  A Sorunların çözümü B) Becerilerinizi kullanmak C) İhtiyaçları karşılamak D) Satın almak

  S.164. Aşağıdakilerden hangisi girişimci adayının iş fikri bulabilmesinin yollarından biri değildir?

  A) Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir. B) Başkasının fikrini model veya değiştirerek kullanabilir. C) Başka birisinden iş fikri satın alabilir. D) Mevcut işletmelerinin iş fikrini aynen kullanabilir.

  S.165.Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin unsurlarından biri değildir?  

  A) Fırsatlar B) Tehditler C) Rakipler D) Zayıf yönler

  4. Aşağıdakilerden hangisi iş fikri oluşturmada kullanılan yöntemlerden değildir?

  A) Beyin fırtınası B) İş haritası C) Zihin haritası D) Ters beyin fırtınası

  S.166. Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir olarak ifade edilen iş fikri oluşturma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beyin fırtınası B) Ters beyin fırtınası C) Zihin haritası D) Hiçbiri

  S.167. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planı sağladığı yararlardandır?

  A) İş fikrini gerçekleştirmeye kararı vermiş girişimciye rehberlik eder. B) Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatini amaca yöneltir. C) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. D) Hepsi

  S.168. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş nedenlerinden biri değildir?

  A) Miras B) Kazanç sağlama isteği C) Toplumsal itibar sağlamak D) Devlete vergi vermek

  S.169.Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?

  A) Ekonomik araştırma B) Finansal araştırma C) İş kurma düşüncesi D) Yasal araştırma

  S.170.Aşağıdakilerden hangisi işletme kurarken yapılacak ön araştırmanın (fizibilite etüdü) temel amaçlarından biri değildir?

  A) İşletmenin kârını hesaplamak B) İşletmenin seçeceği teknolojinin belirlenmesinin sağlanması C) Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi D) Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli olup olmadığının araştırılması

  S.171. İyi bir iş planı aşağıdakilerden hangisini sağlar?

  A) Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar. B) Kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu düzenlemeyi sağlar. C) En az iki yıllık işin nakit (para) akışını tasarlar. D) Gerekli araçların sıralanmasını ve her birinin maliyetinin hesaplanmasını sağlar.

  S.172. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş işlemlerinden biri değildir?

  A) Notere başvurulması B) Organizasyon C) Ticaret Odasına başvurulması D) Vergi Dairesine başvurulması

  S.173. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

  A) Her birey farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir. B) Her meslek aynı yetenekleri gerektirir. C) Arzu edilmeyen bir uğraşta insan süreklilik gösteremez. D) Kişilik yapınıza uygun meslek ya da meslekleri belirlemenin bir önemi yoktur.

  S.174. Aşağıdakilerden hangisi ekibin tanımıdır?

  A) Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıdır. B) Motivasyondur. C) Kişinin yaşam amacıdır. D) Bilgi, tecrübe, kontrol ve inancın tam adıdır.

  S.175. Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına ne denir?

  A) İş hayatı B) Ekip C) Toplumsal ihtiyaçlar D) Kişisel gelişim

  S.176. Aşağıdakilerden hangisi meslek alanlarını tanımak için faydalı kaynaklardan biri değildir?

  A) İŞKUR B) ÖSYM C) Meslek odaları D) Motivasyon

  S.177. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?

  A) Yaratıcı olmak B) Büyük bir işletmede çalışmak C) Verilen görevi yerine getirmek D) İş yeri ortamında fark edilmek.

  S.178. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özellik değildir?

  A) Kararsızlık B) Çok yönlülük C) İleriyi görüşlülük D) Planlı hareket etme

  S.179. Pantolon üreten bir fabrikanın ütü gerektirmeyen bir pantolon üretmesi hangi tür girişimciliğe örnektir?

  A) Fırsat girişimciliği B) İç girişimcilik C) Kadın girişimciliği D) Sosyal girişimcilik

  S.180. Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine uygun sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri fikirlere ne ad verilir?

  A) İş fikri B) İş planı C) Fizibilite D) Araştırma

  S.181.     A    bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yolu ile düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir teknik olarak tanımlanabilir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Beyin Fırtınası B) Ters Beyin Fırtınası C) Zihin Haritası D) Akıcılık Egzersizi

  S.182. İşletmenin kuruluncaya kadar vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediye

           C         ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili yaptığı araştırmaya ne ad denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Örgütsel araştırma B) Teknik araştırma C) Yasal araştırma D) Finansal araştırma

  S.183. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünde yapılan araştırmalar arasında yer almaz?

  A) Teknik araştırmalar B) Yasal araştırmalar C) Örgütsel araştırmalar D) Sevk ve idare araştırmaları

  S.184. Aşağıdakilerden hangisi kurulu bir işletmeyi satın almanın üstünlüklerinden biridir?

  A) Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı B) Düşük performans C) Önemli çalışanların kaybı                       D) Aşırı değerlenmiş işletme

  S.185. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?

  A) Yaratıcı olmak B) Büyük bir işletmede çalışmak C) Verilen görevi yerine getirmek D) İş yeri ortamında fark edilmek

  S.186. Aşağıdakilerden hangisi performansı geliştirme yollarından biri değildir?

  A) Zamanı verimli kullanma B) Stresle başa çıkma C) Uygun işte çalışma                       D) İşe alıştırma 

  Yazan %PM, %09 %891 %2017 %23:%May Okunma 2502 defa
Mesleki Gelişim Test Soruları