• Mesleki Gelişim Test Soruları 5
  Yazan

  S.304. Aritmetik ortalama nasıl bulunur?

  A) Sayısal bilgilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla elde edilir.

  B) Bütün verilerin sayısal değerlerinin toplanarak veri sayısına bölümü ile bulunur.

  C) Verilerin belli sayıda büyüklük sınıflarına göre gruplara ayrılmasıyla bulunur.

  D) En büyük veri ile en küçük verinin toplanmasıyla bulunur.

  E) En büyük veriden en küçük verinin çıkarılmasıyla bulunur.

  S.305. Medyan olarak da bilinen, ortalama belirleme amacıyla kullanılan istatistik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ortanca B) Değişken değer aralığı C) Aritmetik ortalama D) Çokluk bölünümü E) Varyans

  Yazan Çarşamba, 10 Mayıs 2017 23:01 Okunma 2195 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 3
  Yazan

  S.187. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

  A) İş güvenliği B) İş C) İşçi çalışması D) İşçi E) Tesisatçı

  S.188. Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

  A) Vurma aletleri B) Markalama aletleri C) Kesici aletler

  D) İlk yardım aletleri E) Gözlük

  Yazan Çarşamba, 10 Mayıs 2017 15:30 in Ders Soruları Okunma 1716 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 4
  Yazan

  S.231. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

  A. Planlama B. Sevk ve idare C. Koordinasyon D. Benimsetme

  S.232.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

  A. Yapılacak açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır. B. Planda süre önemli değildir. C. Planın hazırlanması ve uygulanması en az gider ile sağlanmalıdır. D. Plan esnek olmalıdır.

  S.233. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinde emrin özelliklerinden biri değildir?

  A. Çalışanların yetenek ve sınırlarına uygun olmayabilir. B. Emir açık, kesin ve eksiksiz olmalıdır. C. Emir mantığa uygun olmalıdır. D. İyi bir haberleşme ağı ile sağlıklı emirler verilebilir.

  S.234. Yönetim sürecinin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Sevk ve idare B. Koordinasyon C. Denetim D. Organizasyon

  S.235. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine ne ad verilir?

  A. Üretim yönetimi B. İhtiyaç C. Üretim D. Yönetim

  Yazan Çarşamba, 10 Mayıs 2017 22:48 Okunma 1754 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 6
  Yazan

  S.355. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?

  A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır. D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

  S.356. Aşağıdakilerden hangisi Ahi Birliklerindeki ‘Dâhililer’ grubundandır?

  A) Emekliler B) Düşkünler C) Hastalar D) Çıraklar

  S.357.Aşağıdakilerden hangisi Ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?

  A) Türk Standartları Enstitüsü B) Türk Tarih Kurumu C) Tüketiciyi Koruma Kanunu D) Toplam Kalite Yönetimi

  Yazan Perşembe, 11 Mayıs 2017 09:33 Okunma 2497 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişim Test Soruları
  Yazan

  S.1.

  A-Evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır.

  B- Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklardır.

  C- İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen, serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyo izotopları bulunduran maddelerdir.

  Ç- Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklardır.

  D- Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe çevre koruma denir.

  E- İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

  Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdaki açıklamaların uygun karşılığını yazınız.

  1- Evsel atık 2- Endüstriyel atık 3- Doğa 4- Radyoaktif atık 5- Hastane atıkları 6- Çevre koruma

  C.1.A) 1 B) 2 C) 4 Ç) 5 D) 6 E) 3

  S.2. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

  A) Ekolojik denge B) Atık C) Ekosistem D) Çevre kirliliği E) Sürdürülebilir kalkınma

  Yazan Pazar, 07 Mayıs 2017 07:45 Okunma 1856 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 1
  Yazan

   

  Yazan Pazar, 07 Mayıs 2017 09:40 Okunma 799 defa
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 2
  Yazan

  S.118. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?

  A) Disiplin

  B) Yetki devri

  C) Yetki

  D) Liderlik

  E) Teşvik

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

  S.119. (D ) Kişinin başarısı hakkında konuşmasını sağlamak, teşvik tedbirleri arasında yer alır.

  S.120. (Y ) İş yerinde kıyafet ile ilgili konmuş kurallar yoksa kişi istediği gibi giyinebilir.

  S.121. (D ) Yönetimde başkalarına iş yaptırma ve onların yardımını sağlama söz konusudur.

  Yazan Salı, 09 Mayıs 2017 23:23 Okunma 1569 defa Devamını oku...