• İplik Üretim Teknolojisi Soruları

  S.1.İplikçilikte Harman ne demektir?

  C.1. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir?

  S.2.Harmanlama işleminin amaçları nedir?

  C.2.Harmanlama işleminin amaçları :

        1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

        2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

        3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

        4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

  S.3. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir?

  C.3.Harman (karışım) işleminin faydaları:

        1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

        2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

        3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

        4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

  S.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri hangi sebeplerden farklıdır?

  C.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri birbirinden farklılıklar gösterir. Çünkü elyafların fiziksel ve kimyasal özellikleri genel özelliklerinin yanında birbirine özgü özellikleri de vardır. Ayrıca bünyelerinde bulundurdukları kimyasal maddeler de birbirinden farklıdır.

  S.5. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri kaç grupta incelenir, maddeler halinde yazınız?

  C.5.Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenebilir:

        1-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

        2-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

        3-Açma ve temizleme makineleri

  S.6. Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi  nasıl yapılır, anlatınız?

  C.6.Yapılacak ipliğin özelliklerine bağlı olarak önceden hazırlanan harman reçetesine göre balyalar, harman makinesinin etrafına yerleştirilir. Harman-hallaç dairesine alınan balyaların etrafındaki çemberler kesilip kanaviçesi çıkarılır.

  S.7.Balya hâlindeki pamukların işletme şartları ( sıcaklık,Rutubet,süre ) nasıldır ?

  C.7.Klima: 20 – 24 ºC sıcaklıkta  Rutubet : %50-65  Süre :24–48 saat

  S.8. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasının amacı nedir?

  C.8.Balyalama sırasında presten dolayı sıkışan pamuk kütlelerinin açılıp kabarması ve istenilen klima şartlarına sahip olmasıdır.

  S.9. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasından sonra hangi işlemler yapılır?

  C.9.Balyaların istenilen özellikleri kazanmasından sonra balya açma makinesiyle açma, temizleme  işlemleri yapılır.

  S.10.Yün lifinin hangi özellikleri dikkate alınarak elde edilecek iplik özelliklerini göre harmanlanır?

  C.10.Yün lifi incelik, uzunluk, renk, fiyat, kirlilik gibi faktörler göz önüne alınarak elde edilecek iplik özelliklerine göre harmanlanır.

  S.11. Kamgarn iplikçiliğinde harman hangi kademelerde olur?

  C.11. 1-Yıkamadan önce

           2-Temiz yapak hâlinde taraktan önce

           3-Tarak ve çekme bandı hâlinde tarama işleminden önce

           4-Tops hâlinde

            5-Fitil hâlinde

  S.12.Yünü yağlamanın amaçları nelerdir?

  C.12, 1-Açma, taraklama, çekme, tarama ve eğirme işlemleri sırasında lifin esnekliğini artırarak kırılmasını önlemek.

  2-Tozlanmayı ve uçuntuları azaltmak.

  3-Döküntüyü önlemek.

  4-Lifler arası sürtünmeyi azaltmak; çekme, ovalama ve eğirme işlemleri sırasında liflerin birbiri üzerinde kolayca ama kontrollü olarak kaymasını sağlamak.

  5-Yüne kayganlık kazandırarak daha ince iplik eğrilmesini sağlamak.

  6-Statik elektriklenmeyi önlemek.

  S.13.Hallaç makinesinin görevleri nelerdir?

  C.13.1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak

          2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

          3-Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak

          4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak

  S.14. Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlamayı anlatınız?

  C.14.Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlama: Ştrayhgarn iplik üretiminde harmanlama genellikle taraklamadan önce yapılır. Kullanılan elyafın özelliğine göre yıkamadan önce ve temiz yapak hâlinde de harmanlama yapılabilir. Ştrayhgarn iplikçiliğinde farklı özellikte ve çok çeşitli ham maddeler kullanıldığı için harman çok önemlidir. Yapılacak ipliğin kalitesine göre harmanda kısa ve kaba yünler ile kamgarn iplikçiliğindeki döküntüler ve çok çeşitli yeni, eski kumaş, triko parçalarından elde edilen yünler kullanılabilir.

  S.15. Çeşitli elyaf guruplarını alıp makinelerde istenilen numara ve kalitede iplik yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiye ne denir?

  A) Dokumacı B) Boyacı C) İplikçi D) Örmeci

  S.16. Aşağıdakilerden hangisi, iplikçilerin görevleri arasındadır?

  A) Yıkama işlemini yapmak B) Kurutma işlemini yapmak C) Elyafı boyama işlemini yapmak D) Elyafı harmanlamak

  S.17. Aşağıdakilerden hangisi, iplik dairesinde yapılan işlemdir?

  A) Elyafı taramak B) Elyafı yıkamak C) Elyafı kurutmak D) Elyafı boyamak

  S.18. İplikçi olarak çalışmak isteyen bir kişide aranan özellikler nelerdir?

  A) Ruhen sağlıksız olmak B) Gözlerini ve ellerini eş güdümlü kullanabilmek C) El becerisinin az olması D) Boya yapabilmesi

  S.19. Aşağıdakilerden hangisi, doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirlerine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış hâli olarak tanımlanabilir?

  A) İplik B) Kumaş C) Elyaf D) Lif

  S.20. Aşağıdakilerden hangisi, kullanılan ham maddeye göre iplikçiliğin sınıflandırmasını gösterir?

  A) Pamuk iplikçiliği - Penye iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik B) Kamgarn iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik C) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - ştrayhgarn iplikçiliği D) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik

  S.21. Bitkisel bir tekstil ürününün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, toprak, kabuk, çiğit vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) İpek iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

  S.22. Hayvansal bir tekstil ürünü olan yünün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, çöp, pıtrak vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

  S.23. İpliğin tüm uzunluğu boyunca bulunan bir veya birden fazla kesiksiz liften oluşturan iplikçiliğe ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Filament iplikçiliği

  S.24. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine ne denir?

  A) Kumaş B) Bobin C) Harman D) Boyama

  S.25.Harman ne demektir?

  C.25. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir.

  S.26.Pamuk harmanı yapan makinin adı nedir?

  C.26.Harman makinesi

  S.27. Yün harmanı yapan makinin adı nedir?

  C.27.Hallaç makinesi

  S.28. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenir ve nelerdir ?

  C.28.A-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

           B-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

          C-Açma ve temizleme makineleri

  S.29. Unifloc makinesinin görevi nedir?

  C.29. Modern harman-hallaç dairelerinde balyalı pamuğun beslendiği ilk makinedir. Günümüz iplik işletmelerinde balya açma makinelerinin yerini bu makineler almaktadır. Balya yolma otomatı belirli sayıda balyadan elyafı küçük tutamlar hâlinde yolarak üniform (homojen) bir karışım sağlayan makinedir.

  S.30. Balyaların açılmasında kullanılan makinelerin görevi nedir?

  C.30.Değişik veya aynı kökenli balyaların makineler vasıtasıyla açılması ve karıştırılması işlemidir. Amaç, lif grupları arasındaki farklılıkları gidermektir.

  S.31.Açma ve temizleme makineleri nelerdir?

  C.31. A-Mono (tek) silindirli açıcı

            B- ERM açıcı makinesi

  S.32. Açma (dövme)-temizleme ve yoğunlaştırma ne demektir?

  C.32.Tutamlar hâlindeki pamuk gruplarının mekanik yöntemlerle açılması ve içindeki yabancı maddelerin ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem sonunda bir vatka formu oluşturulur ya da bu forma benzer bir yapı lif gruplarına kazandırılır (Örneğin; topak besleme sonunda yoğunlaştırma). Pamuk elyafının içinde yetiştirildiği ortamdan dolayı toz, çöp ve çekirdek kabukları gibi maddeleri üzerinde bulundurabilir. Bunların temizlenmesi açma ve temizleme makinelerinde gerçekleşir.

  S.33. Mono (tek) silindirli açıcı görevi nedir?

  C.33. Mono silindir açıcı otomatik balya açıcıdan (blendomat, unifloc) hemen sonra kullanılan etkin bir temizleme ve toz ayırma makinesidir.

  S.34. ERM açıcı makinesinin görevi nedir?

  C.34. ERM açıcı (uniflex-rieter), doğal elyaf için kullanılan bir ince temizleyicidir

  S.35. Unimix harman makinesini anlatınız?

  C.35.Materyal, eş zamanlı ve uniform biçimde sekiz adet siloya beslenir. Taşıyıcı havadaki toz, sistematik olarak elyaftan ayrılır ve filtre ünitesine sevk edilir. Bu entegre toz alma metodu çok etkindir ve iplik makinelerinde iplik kopuşlarının azalmasını sağlar.Bu makine; depolama, orta ve çıkış kısmı olarak üç kısımdan oluşmuştur. Lif tutamları, besleme kanalından pnömatik olarak makineye, sekiz adet karışım odasına beslenir. Bir taşıyıcı bant üzerinde besleme odası sayısı kadar karışım sağlanır ve iğneli hasıra beslenir. İğneli hasır üzerindeki fazla materyal karışım, silindir tarafından karışım haznesine dökülür ve harman etkisi artırılır. Karışım haznesi bir optik yoklayıcı tarafından kontrol edilir ve doluluk oranı ayarlanır. Hasır üzerinde kalan elyaf tutamları, alıcı silindir tarafından alınır ve pnömatik taşıyıcı sistem ile bir sonraki makineye sevk edilir.Harman makinelerinde ardı ardına bağlanarak elyafın daha iyi karıştırılması sağlanır.

  S.36. İnce temizleme (cleanomat) makinesini anlatınız?

  C.36.Cleanomat sisteminin bir temizleyicisinin çoklu karıştırıcı tarafından beslenmesi çok olumlu sonuçlar vermektedir. Çoklu karıştırıcı, temizleyiciye ideal ve homojen vatka sağlamaktadır.  Ham maddeye tam olarak uyum sağlayabilmek amacıyla bu sistem içinde 1-4 arasında açma ve temizleme silindiri mevcuttur. Cleanomat serisinde birinci silindirin altında 2 adet sıyırıcı bıçak, birinci bıçaktan sonra sabit tarama plakası ve her silindirin altında da 1 adet sıyırıcı bıçak, bir emiş başlığı ve bunun önünde yer alan bir rehber kanat vardır. Izgaralı sistemde pamuktan ayrılan çepellerin ızgaranın köşesinden tekrar içeri emildiği bilinmektedir. Doğrudan emiş sisteminde bu hata tamamen düzeltilmiştir. Pamuktan ayrılan telef ve toz, emiş havası tarafından anında emilip sistemden uzaklaştırılmaktadır. Rehber kanadın yönü bıçak yönüne karşı istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Bu şekilde çıkan telefin miktarı tespit edilebilmektedir. Bu silindirlerin ve dolayısıyla garnitürlerin seçimi ve konumlandırılması kullanılan pamuğun kalitesine bağlı olmakla beraber açma prensibinin temel kuralı gereği ham madde akış yönüne göre kaba garnitürlü silindirler önce, hassas garnitürlü silindirler sonra yer alır.

  S.37. Toz emme makinesi (dustex) makinesini anlatınız?

  C.37.Pamuk çok iyi açılmışsa içindeki tozlar uzaklaştırılır. Bu yüzden dustex; hassas açıcıdan sonra, taraktan önce kullanılmalıdır. Dustex, vantilatörle beslenip vantilatörle emilir. OE iplikhanelerinde dustexin özel bir önemi vardır. Rotor oyuklarında toplanarak iplik kopuşlarına ve kalın yer şeklinde görülen iplik hatalarına sebep olan mikro tozlar, bu makinede emilebilmektedir. Pamuktaki kaba ve ince tozlar, pamuk ancak çok iyi açıldıktan sonra uzaklaştırılabilir. Bu yüzden toz emme makinesi, temizleme hattında ince açıcıdan sonra, yani tarak makinesinden hemen önce kullanılır. Elyaflar kanallar içinden geçerken veya çalışma esnasında hava emişiyle elyaf elementleri içinde bulunan toz, emilerek uzaklaştırılır. Buradan çıkan elyaf, tarağa gelmeden önce metal ayırıcılardan geçer. Malzeme bir metal dedektörün önünden geçer. Önceki proseslerde içinde metal kalan elyaf, başka bir hazneye düşürülür. Elyaftaki metallerin ayrılması, özellikle tarakta yangın ihtimalini ve tellerin zarar görmesini engeller.

  S.38. Topak besleme makinesini anlatınız?

  C.38.İnce temizleme makinesinde temizlenip açılmış lifler, hava kanalından tarak makinesine entegre edilen sürekli elyaf besleyici makinesine ulaşır. Elyaf besleme makinesinin görevi, tarak makinesine sabit miktarda lif beslemesi yapmaktır. Yeni makine sistemlerinde lif besleme makinesinin tarak makinesine entegre edilmesi ile besleme masasının çıkış silindir tertibatı ve tarak makinesinin besleme silindiri ile aynı işlevi görür. Taşıma kanallarından gelen lifler, rezerve olarak kullanılan üst hazneye doldurulmakta; daha sonra liflerin arasında bulunan hava, dar rezerve kanalın içinde bulunan ızgaralar yardımıyla emilmekte; lifler yoğunlaşarak besleme silindirine doğru ilerlemektedir. Besleme silindiri, besleme masasındaki yaylı elemanlar vasıtası ile materyali sıkıştırmakta ve belli kalınlıkta bir lif katmanı hâline getirmektedir. Hemen arkasından tabaka hâlindeki materyal, açıcı silindire ulaştırılarak açma işlemi başlatılmaktadır. Açılmış lifler ikinci silodan geçerek ikinci hazne içinde vatka oluşmadan önce tekrar lifler arasındaki havanın ayrılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Açılmış lifler, daha sonra yaylı olarak hareket eden besleme masası sayesinde vatka şeklinde yoğunlaştırılmaktadır. Besleme masasında yaylı elemanlarla bağlantılı olan ölçme kolu sayesinde vatkada meydana gelebilecek kütle sapmaları kontrol edilmektedir. Kontrol sonucunda vatka kalınlığında referans değerden farklı bir değer tespit edilecek olursa otomatik olarak regüle yapılmaktadır.Sistem, ayrıca vaka üzerinde görülebilecek ve tarak makinesinde hasara yol açabilecek metal parçalarını tespit ederek makinenin durmasını sağlayacak bir düzenekle donatılmıştır.Belirli incelikte vatka formunu alan pamuk lifleri, lif besleme makinesinden tarak makinesinin besleme silindirine verilmektedir

  S.39.Tarak Makinelerin Görevleri nelerdir ?

  C.39.Tarak Makinelerin Görevleri:

             1-Elyafı tek lif hâline gelinceye kadar açmak

             2-Yabancı madde ve ince tozları ayrıştırmak

             3-Kısa lifleri özellikle neps-nopeleri (düğüm) ayırmak

             4-Lifleri paralelleştirip uzunlamasına bir yön vermek

             5-Elyafın karışmasını sağlayarak harmanlamayı artırmak

             6-Lifleri bant formuna getirip kovalara istiflemek

             7-Makine çıkışında her noktadaki kalınlığı ve düzgünlüğü eşit olan bant elde edip kovalara istiflemek.

  S.40. Yün iplikçilik sisteminde kullanılan yün tarak makineleri kullanılan lif boyuna kaça ayrılır, nelerdir?

  C.40. İkiye ayrılır: 1-Kamgarn veya yarı kamgarn tarak makinesi 2-Ştrayhgarn tarak makinesi.

  S.41. Tarak makinesinin kısımları nelerdir?

  C.41.Tarak makinesinin kısımları

  1-Besleme kısmı

  2-Ön açma (avantren tertibatı) ve pıtrak çıkarma (Morel tertibatı)

  3-Esas tarak kısmı (büyük tamburlu garnitür telli açıcı)

  4-Çıkış kısmı (bant elde etme)

  S.42. Cer Bandı yapmanın amacı nedir?

  C.42. Taraktan alınan bandlar cer makinesine gelir. Bandların kalınlığı (çapı) her yerinde aynı değildir. band boyunca birbirini takip eden ince ve kalın yerler bulunur. Cer makinesinde, band düzgünsüzlüğünü gidermek ancak, 6–8 bandın birleştirilerek katlanmasıyla (dublaj) mümkündür. Böylece bazı bandların kalın yerinin, diğerlerinin ince yerine getirilmesiyle düzgünsüzlüğün büyük ölçüde ortadan kalktığı görülür. Dublajla kalınlaşan bandlara çekim (6-8) uygulanarak inceltilir. Bir şeridin çekilebileceği incelik için sınırlama olduğundan normal olarak mekanik çekim oranı, beslenen cer sayısına yakın tutulur.

  S.43- Cer Makinelerin Görevleri nelerdir?

  C.43.

  a- Taraktan alınan bandları paralelleştirip çekerek inceltmek

  b- Dublaj ile karışım homojenliğini ve düzgünlüğü sağlamak

  c-Tarama işleminin daha sağlıklı yapılabilmesi için lif uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak

  d-Band elde etmek.

  S.44- Yün İplikçiliğinde çekme bandı yapmanın amacı nedir? Anlatınız?

  C.44.Yün iplikçiliğinde çekme bandı önemli bir yer tutar. Bu nedenle katlama ( dublaj ) sayıları direkt olarak önem kazanır. Bu da düzgünsüzlük üzerinde büyük bir rol oynar. Yün tarağından elde edilen bandlarla elyafa daha fazla yön vermek, lifleri düzeltmek ve taramayı kolaylaştırmak, bandların birim uzunluğuna isabet eden ağırlıklarını dengelemek ve düzgünleştirmek, belli incelikte bandlar elde etmek üzere uygulanan işleme çekme ve bu maksat için kullanılan makinelere çekme makineleri denir. Her tatbik edilen çekme işlemine de pasaj ismi verilir. Çekme makinelerine tarak makinesinden çıkan bandlar, tops olarak veya kovalarla beslenir; tarama makinesinden gelenler ise kovalarla beslenir.

  S.45. Yün İplikçiliğinde çekme makinelerinin görevi nedir?

  C.45.

  a ) Katlama ( dublaj )yardımıyla tesadüfü olarak beslenen bandların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak

  b ) Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak

  c ) Farklı türdeki ve renkteki elyaf bandlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak

  ç ) Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak

  d ) Çekim yardımıyla her aşamada bandları inceltmek

  e ) Band elde etmektir.

  S.46. Laboratuvar Tipi Çekme Makinesi kaç kısımda incelenir? İsimleri nelerdir?

  C.46. Üç kısımda incelenir. Bunlar;

  a- ) Besleme kısmı

  b- ) Çekim kısmı

  c- ) Sarım kısmı

  S.47. Pamuk iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

  C.47. Pamuk iplikçiliğinde fitil, flayer olarak da adlandırılır.

  S.48-Fitil ( Flayer ) Makinesi nedir?

  C.48. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (flayer) makinesi, denir ?

  S.49.-Fitil Şeridi hangi makineden elde edilir?

  C.49. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren fitil (flayer) makinesinden elde edilen ürüne Fitil şeridi denir.

  S.50-  Fitil ( Flayer ) Makinesinin görevleri nelerdir?

  C.50.

  a )Çekim işlemi ile cer bandını inceltmek ve fitil hâline getirmek

  b )Büküm ile fitili sağlamlaştırmak

  c )Fitili bobin hâlinde sararak ring iplik makinesinde eğirmeye uygun forma getirmek

  S.51.Fitil ( Flayer ) makinesi sarım kısmında;

  a ) Arabanın görevi nedir?

  b ) İğlerin görevi nedir?

  c ) Kelebeğin görevi nedir?

  d ) Baskı Parmağının ( Pençenin ) görevi nedir?

  C.51.

  a) İğleri ve kelebeği üzerinde taşıyan kısımdır. Aşağı yukarı hareket eder. Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı kurs  hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte, araba hızının aynı oranda azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

  b ) Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin, fitil kalemi üzerine sarılmasını gerçekleştirir.

  c ) Fitili düzgün bir şekilde fitil kalemine veren elemandır.

  d ) Rehber kısmıyla düzgün bir şekilde uygun gerginlikte sarım yapılır.

  S.52. Yün iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

  C.52. Yün iplikçiliğinde fitil, finisör olarak da adlandırılır.

  S.53.  Fitil (Finisör) Yapmanın Amacı nedir?

  C.53.Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (finisör) makinesi, elde edilene de fitil şeridi denir. Bu makinelerin en temel farklılığı, flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için Kelebek ile büküm kullanılırken finisör makinesinde mukavemet vermek için ovalama Tekniğinin kullanılmasıdır. Flayer de bir fitil, bir kaleme sarılır. Finisör makinesinde iki tane fitil bir kaleme sarılır. Kamgarn ve yarı kamgarn yün iplikçiliğinde eğirmeden önce fitil işlemi vardır. Ştrayhgarn iplikçiliğinde ayrıca fitil makinesi olmayıp tarak makinesinin çıkışında fitil elde edilmektedir.

  S.54. fitil (finisör) makinesi nedir?

  C.54. Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelerdir.

  S.55. Flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

  C.55. Kelebek ile büküm teknikleri kullanılır.

  S.56. finisör makinesinde mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

  C.56.ovalama tekniği kullanılır.

  S.57.Ring iplik makinesi nedir?

  C.57. Ring iplik makinesi bilezikli iplik makinası olarak da isimlendirilir. İplik üretim hattında ipliğin elde edildiği makinedir.

  S.58.iplik yapmanın amacı nedir?

  C.58. Eğrilebilen tekstil lifleri (bitkisel lifler, hayvansal lifler, kimyasal lifler) kullanım yerine uygun özelliklerde iplik makinesinde elde edilir.

  S.59.İplik makinesinin görevleri nelerdir?

  C.59. Fitil şeridini istenilen numaraya kadar çekerek inceltmek,

          Çekilmiş elyaf kümesine büküm vererek mukavemet kazandırmak,

          Sarma tertibatı yardımıyla ipliği masura üzerine sararak kops elde etmek

  S.60- İplik makinesi kaç kısımdan oluşmuştur, isimleri nelerdir?

  C.60. İplik makinesi üç kısımdan oluşmuştur

         Besleme

         Çekim kısmı

         Büküm kısmı

  S.61.Ring iplik makinesinin kısımları nelerdir?

  C.61.

  Fitil Bobini

  Fitil Askısı

  Fitil Şeridi

  Fitil Kılavuzu

  Çekim Bölgesi

  Büküm Bölgesi

  İplik Kopsu

  Sarım Tertibatı

  S.62. Ring iplik makinesinde besleme kısmının görevi nedir?

  C.62. Besleme kısmı fitil yumaklarının cağlıktaki fitil askılarına takıldığı yerdir. Bu kısmın görevi çekim ile inceltilecek olan fitilin yumağına askılık yapmak ve kılavuzlar vasıtasıyla fitili, çekim silindirlerine doğru yönlendirmektir.

  S.63. Ring iplik makinesinde çekim kısmının görevi nedir?

  C.63. İplik makinesindeki çekim sisteminin görevi, fitil şeridini istenilen oranlarda çekerek inceltmek (kesitteki lif sayısını azaltmak), elyaf kümesini büküme hazır hâle getirmektir.

  Çekim işlemi, silindir çiftleri arasında hız farkından dolayı gerçekleşir. Silindir hızları girişten çıkışa doğru artar. Bu kısımda üç adet çekim silindiri, üç adet de baskı silindiri vardır. Çekim silindirleri metal ve yivlidir. Baskı silindirleri ise kauçuk kaplıdır ve hareketini çekim silindirlerinden alır. Ortadaki baskı silindiri üzerinde manşon vardır. Manşonlar elyafın daha iyi açılmasını ve çekilmesini sağlar. Orta (ikinci) silindirle çıkış silindiri arasında elyaf uçuntularını tutup temizleyen keçe kaplı bir silindir mevcuttur.

  S.64.Ring iplik makinesinde büküm kısmının görevi nedir?

  C.64-Çekilerek inceltilmiş elyaf kümesine mukavemet kazandırmak amacıyla büküm verilmelidir. Bu da büküm işlemi ile gerçekleştirilir. Büküm, liflerin bir arada tutulması ve mukavemet kazandırılması için ipliğe verilen spiral dönmelerdir. Büküm işlemi, ring iplik makinesi çıkış silindiri ile iğ arasındaki mesafede, kopçanın bilezik etrafında dönmesiyle gerçekleşir. Bir ucu son çekim silindir çiftinde tutulan elyaf kütlesinin, diğer ucu kopça yardımıyla bilezik etrafında dönmektedir. Böylece bir ucu sabit, diğer ucu dönme hareketi yapan elyaf kütlesi, kopçanın bilezik etrafında bir devriyle bir büküm almış olur.

  S.65. Ring iplik makinesinde sarım kısmının görevi nedir?

  C.65. Fitil şeridindeki elyaf kütlesi, iplik makinesinde istenilen oranlarda çekilip inceltilir, liflerin dağılmadan bir arada durabilmesi için de bükülür ve iplik oluşur. Oluşan ipliğin de iplik kalemlerine sarılması gerekir. İpliğin kalemlere sarılarak kopsun oluşmasını sağlayan makine elemanları iğ, kopça, bilezik ve planga (araba) tertibatıdır.

  S.66. Ring iplik makinesinde iğ nedir ve görevi nedir?

  C.66.İplik masurasının takıldığı ve belirli bir devirde dönme hareketi yapan elemandır. İğler, üzerine yerleştirilen masuralarla, dakikada 7000–20000 devir/dakika yaparak ipliğin sarılmasını ve sarımdan önce de büküm kazanmasını gerçekleştirir.

  S.67. Ring iplik makinesinde kopça ve görevi nedir?

  C.67. Ring eğirme makinesinde ipliğin masuraya sarılırken içinden geçtiği, ipliğe gerginlik veren, iğle birlikte bükümü gerçekleştiren ve hareketini iplikten alan çelik veya plastik malzemedir. Yün iplikçiliğinde J tipi kopça kullanılırken pamuk iplikçiliğinde C tipi kopça kullanılmaktadır. Bilezik ile kopça arasındaki sürtünme, kopçayı iğ devrinden % 1–2 devir geri bırakır.

  S.68.Ring iplik makinesinde ipliğin makineye sarılmasında hangi şart gereklidir?

  C.68.İğ devrinin kopça devrinden daha fazla olması gereklidir.

  S.69.Ring iplik makinesinde ipliğin masuraya sarılmaması nasıl olur?

  C.69. İğ devri ile kopça devri eşit olsaydı sarım olmazdı.

  S.70. Ring iplik makinesinde arabanın ( planganın ) görevi nedir?

  C.70.Büküm verilen ipliği düzenli bir şekilde masura üzerine yerleştirerek kopsun oluşmasını sağlar.

  S.71. Ring iplik makinesinde balon kontrol bileziğinin görevi nedir?

  C.71.Balon kontrol bilezikleri iplikteki gerilmeyi azaltır ve iplik balonunu ikiye böler. Böylece kopça hızının artması sağlanır.

  S.72. Ring iplik makinesinde domuz kuyruğunun ( iplik rehberinin ) görevi nedir?

  C.72.Balon kırıcı bileziğin üzerinde yer alan domuz kuyruğu rehber, iplik gerilimini üstten sınırlayarak azaltır ve sarım sırasında ipliğin iğ ekseninde merkezlenmesini sağlar.

  S.73. Ring iplik makinesinde balon ayırıcı plakaların ( seperatörün ) görevi nedir?

  C.73.Seperatörler, iplik balonlarını birbirinden ayrı tutmaya yarayan plakalardır.

  S.74. Ring iplik makinesinde masura ve kops nedir?

  C.74.Ring iplik makinesinde eğrilen ipliğin üzerine sarıldığı iplik patronuna masura, üzerine iplik sarılmış masuraya da kops denir.

  S.75. Ring iplik makinesinde bilezik nedir?

  C.75.Bilezik kopçanın dönüş yolunu oluşturan sert çelikten yapılmış elemandır. Bilezikler makinenin temel elemanı iken kopçalar tüketim malzemesidir. Yün iplikçiliğinde yünün kırılgan olması nedeniyle yağlı bilezik kullanılır.

  S.76.Açık uç ( open-end ) sistemine neden ihtiyaç duyulmuştur?

  C.76.Ring eğirme yönteminde üretim hızının sınırlı kalmasından dolayı alternatif olarak ihtiyaç duyulan bir eğirme yöntemidir.

  S.77.Açık uç ( open-end ) sisteminde kaç numaradan kaç numaraya kadar iplik üretilir?

  C.77.Açık uç iplik makinesinde, 12 tex’ten 150 tex’ e (Nm 85’e, Ne 4’ten Ne 50’ye) kadar iplik elde edilir.

  S.78.Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde temel prensip nedir?

  C.78.Açık uç eğirme makinelerinde temel prensip elyaf grubunu tek lif hâlinde ayırdıktan sonra düzenli bir şekilde tekrar toplayarak iplik formuna getirmektir.

  S.79. Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde ring iplik sisteminde bulunan hangi aşama yoktur?

  C.79.Ring eğirme sistemindeki fitil aşaması yoktur.

  S.80.Open End İpliği ile Ring İpliği arasındaki farklardan 4 tanesini açıklayınız?

  C.80.          

  1-Open-End iplik eğirmede üretim hızı Ring eğirme sistemlerine nazaran daha yüksektir. Bu da üretimi artırırken maliyetin düşmesini sağlayan bir etkendir.

   

  2-Open-End iplik eğirmede işlem aşamaları Ring eğirmeye göre daha kısadır. Bu da maliyeti düşürücü faktörlerdendir.

   

  3-Open-End sisteminde üretilen iplik Ring ipliğinden daha hacimli, daha elastik, daha emicidir ve tüylülük azdır. Çok yüksek büküm verilmemişse tutumu da iyidir. Emicilik özelliğinin iyi olması haşıl alma yüzdesinin yüksek olmasını ve daha parlak tonların elde edilmesini sağlar.

   

  4-Open-End sisteminde üretilen ipliğin bütününde özellikler Ring ipliğe nazaran daha az değişkendir. İncelik, düzgünsüzlük, dayanıklılık v.s. iplik boyunca daha az değişir.

   

  5-İşlem gereği Open-End ipliklerinin kesitinde ortalama 70-100 lif olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki Open-End iplikleri Ring iplikleri (kesitte ortalama 50-70 lif gerektirir) kadar ince numaralarda üretilemezler.

  Örneğin Open-End sisteminde teorik olarak Ne40 iplik yapılabilse de pratikte Ne30 numara ipliğin üzerine çıkılmaz.

   

  6-Open-End iplik eğirme işleminin bir teknolojik dezavantajı iplik yüzeyinde oluşan sarmal liflerdir. Eğrilmiş iplik, rotor oyuğu içerisine beslendiğinde liflerin bir kısmı ipliğin yüzeyine büküm yönünde sarılır. Bu özelliği Open-End iplikleri Ring ipliklerinden ayırmada kullanabiliriz. İpliği büküm yönünün tersi yönünde iki baş parmağımız ile açmaya çalıştığımızda Ring ipliklerin bükümünün açıldığını ve liflerin ortaya çıktığını farkedebiliriz, ancak Open-End ipliklerin yüzeyinde, yukarıda bahsedilen sarmal lifler ipliğin bükümünün açılmasına müsaade etmezler ve ipliğin kıvrılıp kaldığını görürüz.

   

  7-Open-End ipliklerin mukavemeti Ring ipliklere göre % 15-20 daha düşüktür. Büküm daha çok artırılarak mukavemet artırılabilir. Fakat bu da tutumun sertleşmesine neden olur.

   

  8-Open-End iplikler çoğunlukla kısa elyaftan üretilmiş ipliklerdir.

   

  9-Open-End iplikler genellikle çok yüksek mukavemet gerektirmeyen birçok mamülün üretiminde kullanılmaktadır. Her geçen gün de kullanım alanı genişlemektedir. Teknolojik olarak, dokumada Open-End iplikleri atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılabilir. Daha üniform, daha az ince yere sahip, elastik ve daha yüksek aşınma dayanımına sahip olması Ring ipliklere nazaran çözgüde kullanımı için avantaj teşkil eder. Emiciliğin iyi olması sebebiyle iyi de haşıl alırlar. Atkı ipliği olarak da üniformluğu ve sürtünme mukavemeti Open-End ipliklerine kullanımda avantaj sağlar. Örme kumaşların eldesinde de Open-End iplikleri kullanılabilmektedir. Open-End ipliklerin hacimli yapısı dolayısıyla, el ve makine ipliği olarak üretilmesi son derece uygundur. Fakat Open-End ipliklerin düşük mukavemetli oluşu olumsuz bir etki olarak kendini gösterir.

  S.81.Bobinleme ne demektir?

   

  C.81.İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getirilmesine bobinleme denir.

   

  S.82.Bobin makinesi ne demektir?

   

  C.82. İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getiren makineye Bobin Makinesi denir.

   

  S.83.Kops ağırlığı ne kadardır?

   

  C.83. 100 ile 150 gramdır.

   

  S.84.Bobin üzerine iplik sarım şekli nedir?

   

  C.84.Bobin üzerine iplik çapraz sarılır.

   

  S.85.Bobin üzerine sarılan iplik kaç kg.dır?

   

  C.85. 2,5-3 kg.dır.

   

  S.86. Bobin Makinesinin Görevleri nelerdir?

   

  C.86.

  a) Ring iplik makinesinde kops hâlinde sarılmış olarak alınan iplikleri kopstan daha fazla uzunlukta bobinler hâlinde sarmak

  b) Dokuma ve örme hatalarına ve makinelerde kopuşlara neden olabilecek iplik Düzgünsüzlüklerini (neps, balık, düğüm, kalınlık ve incelik vb.) gidermek 

  c) Bobin olarak boyama işlemi görecek iplikler için boyanın ipliğe kolayca yayılmasını sağlayacak delikli boya bobinlerine sarmak.

  d) Ring iplik makinesinde büküm kısa bir mesafede verildiği için büküm dağılımı düzgün değildir. İpliği, kopstan bobin hâline geçirirken büküm dağılımını düzgünleştirmek

   

  S.87. Bobin Makineleri kaş çeşittir ve nelerdir?

   

  C.87. İki çeşittir. 1-Tam otomatik. 2-yarı otomatik.

   

  S.88. Bobin makinesinde ipliği parafinlemenin amacı nedir?

   

  C.88.Özellikle trikotajda kullanılacak az bükümlü ipliklerin örme makinesi makine parçalarından geçerken iplik kayganlığının arttırılması için ipliğin yüzeyi, bobinleme sırasında parafinlenir. Bu işlem için bobin makinesine bir aparat ilave edilmiştir. İplik kopstan çıkıp diğer bobin elemanlarından geçtikten sonra parafin kabinine girerek parafine temas eder. Parafinin sertliği, parafin aparatının baskı gücü, ortam ısısına göre değişen oranda parafin iplik üzerinde kalır.

   

  S.89.Tam otomatik bobin makinesi ile yarı otomatik bobin makinesinin arasındaki farlar nelerdir?

   

  C.89. Yarı otomatik bobin makinesinin çalışma prensibi, tam otomatik bobin makinesi ile kops besleme ve bobin değişimi haricinde aynıdır.Yarı otomatik bobin makinesine kopslar, kova arabaları ile getirilip magazinlere iplik uçları ayrılarak işçiler tarafından beslenir. Boş masuraların takılması ve dolu bobinlerin çıkarılması da işçiler tarafından yapılmaktadır.

   

  S.90.İpliğin bobinlenmesi ile giderilen hatalar nelerdir ?

   

  C.90.

  1-iplikte ince-kalın yer: İplikteki kalın yerler az bükülmüş yerlerdir. Kalın yerler ipliğin mukavemetini düşürerek dokumada kopuşlara neden olmaktadır. İnce yerler ise iplikte elyafın az olduğu yerlerdir. Kopuşlara ve kumaşta hatalara neden olmaktadır.

  2- İplikte düğüm: İplik üzerindeki düğümler değişik büyüklüklerde olabilir. Düğüm bulunan çözgü iplikleri lamellerden geçmez, kopar. Örmecilikte ise iğne kırılmalarına neden olur.

  3-Ekleme hataları: İplik makinesinde kopuş sırasında eğrilmemiş kısımdan alınan uç, iplik sevk silindirinin altına diğer uçla beraber yerleştirilip sevk edildiği için ekleme hataları oluşur.

  4-İpliğe sarımı uçuntular: iplikhanedeki uçuntuların ipliğe sarılması ile oluşan hatalardır.

  5-Bitkisel ve hayvansal atıklar: Bitkisel ve hayvansal atılar balyadan ipliğe kadar ulaşabilen kalıntılardır. Dokuma sırasında hatalara neden olur.

  6-Çift iplik hatası: İplik makinesinde son çekim silindirinden çıkan iki ipliğin bir iğde bükülüp sarılması ile oluşur. Özellikle belirgin düzeyde yüzey hataları oluşturur.

   

  S.91. Büküm yapmanın amacı nedir?

   

  C.91.Büküm; ipliklerin mukavemetlerinin artırılması (düz büküm) veya değişik karakterler kazandırılması (fantezi büküm) için yapılır.

   

  S.92.Büküm makinesinin nedir?

   

  C.92.Genel olarak büküm işleminin yapıldığı makinelere büküm makineleri denir.

   

  S.93.Ring katlama ve büküm makinesin görevleri nelerdir?

   

  C.93.

   

  a-İpliğin dayanıklılığını arttırmak,  b-Daha kalın iplik elde etmek.  c-Değişik özellikte iplik elde etmek.  d-Karışık renkli (fantezi vb.)iplik elde etmek. 

  e-İpliği meydana getiren lifleri bir arada tutmak.  f-İpliğin tüylenmesini önlemek.  g-Daha dayanıklı ve sağlam iplik elde etmek.  h-Dokumaya hazır iplik elde etmek.

   

  S.94.Volkman büküm makinesinin görevleri nelerdir?

   

  C.94.

  1-İpliğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek

  2- Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak

  3- Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır.

  İpliklerin önceden katlanması, bu makinede verimi artırır.

   

  S.95.Katlama makinesinin görevleri nelerdir?

   

  C.95.

  1-Bükülmesi gereken tek kat iplikleri aynı gerginlikte bir bobin üzerine katlayarak büküm makinesine hazırlamak

  2-Katlamadan önce iplikler temizlenmemiş ise süzme tertibatından geçirerek hatalı kısımları temizlemek

  3-Bobin biçiminde ve uzun metrajlı sararak sonraki tüm işlemlerde çalışma kolaylığı sağlamaktır.

   

  S.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark nedir?

   

  C.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark; katlı büküm makinelerinde büküm tertibatlarının bulunması ve ipliğe katlama işlemine ek olarak büküm de verilmesidir.

   

  S.97.Aşağıda görülen iplikler bir tekstil malzemesinin üzerine belirli bir tekniğe göre sarılmışlardır. Bunların isimlerini yazınız?

   

   

   

   

  iplik1soru

   

   

   C.97.

   

   

   

  iplik1asoru

   

   

   

  Yazan %AM, %03 %273 %2017 %08:%May in Ders Soruları Okunma 7178 defa
İplik Üretim Teknolojisi Soruları
 • İplik Üretim Teknolojisi Soruları 2

  S.81.Bobinleme ne demektir?

  C.81.İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getirilmesine bobinleme denir.

  S.82.Bobin makinesi ne demektir?

  C.82. İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getiren makineye Bobin Makinesi denir.

  S.83.Kops ağırlığı ne kadardır?

  C.83. 100 ile 150 gramdır.

  S.84.Bobin üzerine iplik sarım şekli nedir?

  C.84.Bobin üzerine iplik çapraz sarılır.

  S.85.Bobin üzerine sarılan iplik kaç kg.dır?

  C.85. 2,5-3 kg.dır.

  S.86. Bobin Makinesinin Görevleri nelerdir?

  C.86.

  a) Ring iplik makinesinde kops hâlinde sarılmış olarak alınan iplikleri kopstan daha fazla uzunlukta bobinler hâlinde sarmak

  b) Dokuma ve örme hatalarına ve makinelerde kopuşlara neden olabilecek iplik Düzgünsüzlüklerini (neps, balık, düğüm, kalınlık ve incelik vb.) gidermek 

  c) Bobin olarak boyama işlemi görecek iplikler için boyanın ipliğe kolayca yayılmasını sağlayacak delikli boya bobinlerine sarmak.

  d) Ring iplik makinesinde büküm kısa bir mesafede verildiği için büküm dağılımı düzgün değildir. İpliği, kopstan bobin hâline geçirirken büküm dağılımını düzgünleştirmek

  S.87. Bobin Makineleri kaş çeşittir ve nelerdir?

  C.87. İki çeşittir. 1-Tam otomatik. 2-yarı otomatik.

  S.88. Bobin makinesinde ipliği parafinlemenin amacı nedir?

  C.88.Özellikle trikotajda kullanılacak az bükümlü ipliklerin örme makinesi makine parçalarından geçerken iplik kayganlığının arttırılması için ipliğin yüzeyi, bobinleme sırasında parafinlenir. Bu işlem için bobin makinesine bir aparat ilave edilmiştir. İplik kopstan çıkıp diğer bobin elemanlarından geçtikten sonra parafin kabinine girerek parafine temas eder. Parafinin sertliği, parafin aparatının baskı gücü, ortam ısısına göre değişen oranda parafin iplik üzerinde kalır.

  S.89.Tam otomatik bobin makinesi ile yarı otomatik bobin makinesinin arasındaki farlar nelerdir?

  C.89. Yarı otomatik bobin makinesinin çalışma prensibi, tam otomatik bobin makinesi ile kops besleme ve bobin değişimi haricinde aynıdır.Yarı otomatik bobin makinesine kopslar, kova arabaları ile getirilip magazinlere iplik uçları ayrılarak işçiler tarafından beslenir. Boş masuraların takılması ve dolu bobinlerin çıkarılması da işçiler tarafından yapılmaktadır.

  S.90.İpliğin bobinlenmesi ile giderilen hatalar nelerdir ?

  C.90.

  1-iplikte ince-kalın yer: İplikteki kalın yerler az bükülmüş yerlerdir. Kalın yerler ipliğin mukavemetini düşürerek dokumada kopuşlara neden olmaktadır. İnce yerler ise iplikte elyafın az olduğu yerlerdir. Kopuşlara ve kumaşta hatalara neden olmaktadır.

  2- İplikte düğüm: İplik üzerindeki düğümler değişik büyüklüklerde olabilir. Düğüm bulunan çözgü iplikleri lamellerden geçmez, kopar. Örmecilikte ise iğne kırılmalarına neden olur.

  3-Ekleme hataları: İplik makinesinde kopuş sırasında eğrilmemiş kısımdan alınan uç, iplik sevk silindirinin altına diğer uçla beraber yerleştirilip sevk edildiği için ekleme hataları oluşur.

  4-İpliğe sarımı uçuntular: iplikhanedeki uçuntuların ipliğe sarılması ile oluşan hatalardır.

  5-Bitkisel ve hayvansal atıklar: Bitkisel ve hayvansal atılar balyadan ipliğe kadar ulaşabilen kalıntılardır. Dokuma sırasında hatalara neden olur.

  6-Çift iplik hatası: İplik makinesinde son çekim silindirinden çıkan iki ipliğin bir iğde bükülüp sarılması ile oluşur. Özellikle belirgin düzeyde yüzey hataları oluşturur.

  S.91. Büküm yapmanın amacı nedir?

  C.91.Büküm; ipliklerin mukavemetlerinin artırılması (düz büküm) veya değişik karakterler kazandırılması (fantezi büküm) için yapılır.

  S.92.Büküm makinesinin nedir?

  C.92.Genel olarak büküm işleminin yapıldığı makinelere büküm makineleri denir.

  S.93.Ring katlama ve büküm makinesin görevleri nelerdir?

  C.93.

  a-İpliğin dayanıklılığını arttırmak,  b-Daha kalın iplik elde etmek.  c-Değişik özellikte iplik elde etmek.  d-Karışık renkli (fantezi vb.)iplik elde etmek. 

  e-İpliği meydana getiren lifleri bir arada tutmak.  f-İpliğin tüylenmesini önlemek.  g-Daha dayanıklı ve sağlam iplik elde etmek.  h-Dokumaya hazır iplik elde etmek.

  S.94.Volkman büküm makinesinin görevleri nelerdir?

  C.94.

  1-İpliğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek

  2- Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak

  3- Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır.

  İpliklerin önceden katlanması, bu makinede verimi artırır.

  S.95.Katlama makinesinin görevleri nelerdir?

  C.95.

  1-Bükülmesi gereken tek kat iplikleri aynı gerginlikte bir bobin üzerine katlayarak büküm makinesine hazırlamak

  2-Katlamadan önce iplikler temizlenmemiş ise süzme tertibatından geçirerek hatalı kısımları temizlemek

  3-Bobin biçiminde ve uzun metrajlı sararak sonraki tüm işlemlerde çalışma kolaylığı sağlamaktır.

  S.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark nedir?

  C.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark; katlı büküm makinelerinde büküm tertibatlarının bulunması ve ipliğe katlama işlemine ek olarak büküm de verilmesidir.

  S.97.Aşağıda görülen iplikler bir tekstil malzemesinin üzerine belirli bir tekniğe göre sarılmışlardır. Bunların isimlerini yazınız?

  iplik1soru

  C.97.

  iplik1asoru

  Yazan %AM, %03 %406 %2017 %11:%May in Ders Soruları Okunma 4579 defa
İplik Üretim Teknolojisi Soruları

İplik Üretim Teknolojisi Soruları

?<