Bitkisel Lifler
DOĞAL LİFLER
Bitkisel Lifler
1-Tohum Lifleri : Pamuk. v.b
2-Sak ( Gövde ) Lifleri : Keten,Kenevir. v.b
3-Yaprak Lifleri : Sisal,abaka.b
4-Meyve Lifleri : Kapok,Hindistan cevizi.v.b