Mesleki Gelişim Soruları 14
 • Mesleki Gelişim Soruları 14

   

   

  S.332. Elektrik enerjisi ne demektir?

   

  C.332. Elektrik, bir enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkar. Kömür, petrol ve nükleer tepkilerden elde edilen ısı ya da akarsuların gizli enerjisinin harekete dönüşmesi ile elektrik enerjisi elde edilir.

   

  S.333.Pis su tesisatı ne demektir?

   

  C.333. Binalarda kullanılan pis ve kirli suların insan sağlığına zararlı olmaması için hem kimyasal hem organik madde açısından arıtılarak şehir kanalizasyon şebekesine verilmesini sağlayan sisteme denir.

   

  S.334. İyi yapılmış bir pis su tesisatında hangi özellikler bulunmalıdır?

   

  C.334.

  • A- Kirli sular kesintisiz, çabuk, sağlığa zarar vermeden ve insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırmalıdır.
  • B- Koku, gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesi engellemelidir.
  • C- Borular gaz, hava ve pis suyu sızdırmaz olmalıdır.
  • Ç- Borular dayanıklı, sağlam, bina oturmalarına dirençli olmalıdır.

   

  S.335.Sıhhi tesisatlar ne demektir, açıklayınız?

   

  C.335. Yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir. Her yapının sıhhi tesisatı üç temel işlevi karşılamalıdır. Bu işlevler; besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde kullanılan (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması, konut içinde kullanılmak için dağıtılması, organik atıklar ve deterjanlar vb. pis suyun boşaltılması olarak açıklanabilir.

   

  S.335.Makinelerde koruyucu aparatların temel prensipleri nelerdir?

   

  C.336.

  • A-Tehlike, işten uzaklaştırılmalıdır.
  • B- Etraftakileri korumalıdır.
  • C- Tehlikeden korumalıdır.
  • Ç- Verimi artırmalıdır.
  • D- Kullanıcıyı korumalıdır.
  • E- İyi monte edilmelidir.

   

  S.337. Makinelere takılan koruyucu aparatlar ne işe yarar?

   

  C.337. Makine ve tezgâhlarda parça ve talaş fırlaması, taş patlaması, hareketli aksama el, kol kaptırılmasını engellemek ve elektrik akımından korunmak üzere kullanılan koruyucular makine koruyucu aparatlarını teşkil eder.

   

  S.338. Makinelere takılan başlıca koruyucu aparatlar nelerdir?

   

  C.338.

  • A- Elektrikli koruyucular
  • B- Elektronik koruyucular
  • C Mekanik koruyucular

   

  S.339.İş elbiselerinin bazıları nelerdir?

   

  C.339.

  • A- İş önlükleri
  • B-Yağmurluk
  • C-Tulum
  • Ç-Kimyasal risklere karşı koruyucu elbise
  • D-Kaynakçı önlüğü
  • E-Isı ve alevden koruyucu elbiseler

   

  S.340. Gözlerin korunmasında kullanılan gözlüklerden bazıları nelerdir?

   

  C.440.

  • A-Toz gözlüğü
  • B-Yarı açık koruyucu gözlük
  • C-Bükülebilir çerçeveli gözlük
  • Ç-Asit gözlüğü (camdan yapılmış)
  • D-Kaynakçı gözlüğü
  • E-Darbelere dayanıklı gözlük

   

  S.341. Kişinin işçi sayılmasının şartları nelerdir?

   

  C.341.

  • A- İşçi bir gerçek kişidir.
  • B- İşin bir hizmet sözleşmesine dayanması gerekir.
  • C- Gerçek kişinin bir işte çalışıyor olması gerekir.
  • Ç- Bir işverene bağlı olarak işverenin emir ve talimatları doğrultusunda işini yapmalıdır. D- İşçinin emeğini ortaya koyması gerekir.
  • E- İşin ücret karşılığında görülmesi gerekir.

   

  S.342.Çıraklık ne demektir?

   

  C.342.Çıraklık bir meslek ya da sanatın öğretilmesidir.

   

  S.343.Çıraklık sözleşmesi ne demektir?

   

  C.343. Çıraklık sözleşmesi, bir işletme sahibi (usta) tarafından bir kimseye (çırak) belirli bir sanatı öğretmek ve mesleki gelişmesine yardım etmek taahhüdüne karşılık bu kimsenin işletme sahibine bir ücret verme veya işinde çalışma gibi borçlar altına girmesinden doğan bir sözleşmedir.

   

  S.344. Stajyer ne demektir?

   

  C.344. Bir iş yerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için işveren yanında çalışan kişilerdir.

   

  S.345. Stajyer ile işçinin ayrıldığı en önemli özellik nedir?

   

  C.345. İşçi gibi geçimini sağlamak için iş yapan değil, bilgi ve tecrübesini geliştirmek için faaliyette bulunan kişi durumundadır. Stajyer ile işveren arasındaki ilişkide stajyerin yararı ön plandadır.

   

  S.346. Stajyer ile çırağın ayrıldığı en önemli özellik nedir?

   

  C.346. Stajyer, çıraklık sözleşmesinde olduğu gibi bir mesleği öğrenip işçi statüsüne geçen değil, esasen var olan mesleki bilgisini iş yerinde geliştirendir.

   

  S.347. İşveren e demektir?

   

  C.347. Bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

   

  S.348. Gerçek veya tüzel kişinin işveren sayılmasının şartları nedir ve örnek veriniz?

   

  C.348.

  • A-İşveren işçi çalıştıran kişidir. Tek işçi çalıştıranlar da işveren sayılır ancak iş yerinde işçi sayısı üçten çok değilse iş kanunlarının uygulama alanına girmez.
  • B-İşveren, çalıştırdığı kişileri bizzat veya yardımcıları vasıtasıyla yönetilmesini yürüten kişidir. Bu kurallara uymayan işçilere disiplin cezası verebilir.

  Örnek: Bir anonim şirkete ait fabrikada çalışan işçilerin işvereni o şirkettir. Ayrıca dernek, vakıf, sendika parti gibi tüzel kişiler de işçi çalıştırabilir.

   

  S.349. İşveren vekili ne demektir ve örnek veriniz?

   

  C.349. İşi düzenlemek ve yürütmek işverene ait yetkilerdendir ancak büyük işletmelerde işin yürütülmesinde ve yönetiminde işverenin adına hareket eden yardımcılara ihtiyaç vardır. İş yerinde işveren adına hareket eden, iş ve iş yerinin yönetiminde görev alan kişiye işveren vekili denir.İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İş Kanunu’nda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

  Örnek: İşveren adına hareket eden bir fabrika müdürü, insan kaynakları yöneticisi, atölye şefi, aynı işverene ait birden çok iş yerinin bulunması hâlinde genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi işletme yönetiminde görev alanlar işveren vekilleridir

   

  S.350.İş yeri ne demektir ve örnek veriniz?

   

  C.350.İşin yapıldığı yere “iş yeri” denir. İşin niteliği ve yürüyüşü bakımından iş yerine bağlı bulunan yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden eğitimi, meslek eğitimi yerleri, avlular vb. eklentiler ve araçlar da iş yerlerinden sayılır. Örnek: Bir fabrikada üretimin yapıldığı atölyeler iş yeridir. Fabrikanın büro bölümleri, depo iş yeridir. İşçilerin yemek yemesine, yıkanmasına, dinlenmesine, çocukların bakımına ayrılmış olan yerler de eklentilerdir ve iş yeridir.

  İş yeri durağan bir yer olabileceği gibi hareketli bir yer de olabilir. Yolcu gemisi, uçak, asıl iş yeriyle ilgili taşıtlar, yapı makineleri, cankurtaran arabaları iş yerinden sayılır.

  İş yeri kapsamına nelerin dâhil olacağı sosyal güvenlik açısından çok önemlidir. İş yerinde meydana gelen kazalar, hastalıklar, iş kazası ve meslek hastalığı sayılır.

   

  S.351. İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler nelerdir ve açıklayınız?

   

  C.351. Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümleri SGK Kanunu’nu kapsamaktadır.İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kazaya uğrayan kişinin mağdur olmaması için maddi zararının karşılanması gerekir. Maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçici iş görmezlik, daimi iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir.

   

  S.352. İş kazalarında maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekilleri nelerdir?

   

  C.352.

  • A-İlaç
  • B- Tedavi giderleri
  • C- Protez
  • Ç- Çalışılmayan süre için ücret
  • D- Cenaze masrafı
  • E- Eş ve çocuklara maaş bağlanması
  • F- Tazminatlar

   

  S.353.Bir işletmede iş kazası olduğunda nerelere bildirilmesi gerekmektedir, açıklayınız?

   

  C.353. İş yerinde meydana gelen iş kazasında, kazaya uğrayan çalışana ilk yardım müdahalesi yapılırken aynı anda hiç vakit geçirilmeden, varsa kurum hekimi tarafından, yoksa idari kademeler aracılığı ile durum işverene bildirilmelidir.İş kazasının iş yerinde idareye ve iş güvenliği bürosuna bildirimine iç bildirim denir.İç bildirimin yapılması ile işverenin SSK ile temas kurması sağlandığı gibi kazanın tekrarını önlemek için sebeplerin araştırılması ve kaza önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmaktadır.

   

  S.354. Bir işletmede iş kazası olduğunda işveren tarafından hangi kuruma bildirilmelidir ve bildirilmemesi durumunda hangi konulardan sorumludur, açıklayınız?

   

  C.354. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesine göre işverenler, iş yerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne (SGK) bildirmek zorundadır.SGK Kanunun ilgili maddesine göre işverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya kaza bildirim formunda yazılı bilgilerin eksik veya yanlış olması ve ileride doğacak olan kurum zararlarından işveren sorumludur.

   

  S.355.Kaza raporu ne demektir, açıklayınız?

   

  C.355. Kaza raporları iş güvenliğinin önemli bir parçasıdır. İş güvenliğinde kaza raporları; kaza soruşturması ve neden analizi yapmak, aynı tip ya da benzer kaza ve yaralanmanın yinelenmesini önlemek için hazırlanan basılı formlardır. Bu formlar aynı zamanda hukuksal sorunların çözümü, kazaların yinelenmesinin önlenmesi için alınması gereken önlemler ile yaralanmanın derecesinin saptanması için düzenlenir.

   

   

   

  Yazan %PM, %19 %695 %2017 %18:%May Okunma 3290 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 14

?<