Mesleki Gelişim Soruları 15
 • Mesleki Gelişim Soruları 15

   

   

  S.356.Hangi durumlarda kaza raporu mutlaka yazılmalıdır?

   

  C.356.

  • A- Hafif yaralanma ile sonuçlanan kazalar
  • B- Ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar
  • C- Ölümle sonuçlanan kazalar
  • Ç- Yaralanma olmayan kazalar

   

  S.357. Kaza raporu düzenlemenin amacı kaç nedene dayanır, açıklayınız?

   

  C.357.

  • A-Benzer kazalar için önlem alırken yararlanmak.
  • B- Kaza giderlerini saptarken yararlanmak.
  • C- Yıllar hakkında (tazminat, iş kaybı vb.) gerekli bilgileri elde etmek.

   

  S.358. Kaza raporlarının yararlarından bazıları nelerdir?

   

  C.358.

  • A-İşçilerin sosyal haklarının korunması
  • B-Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması
  • Ç- Kaza yinelenme oranının azaltılması
  • Ç- Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesi

   

  S.359. İş kazalarında yapılması gereken yönetim işlemlerinin bazıları nelerdir?

   

  C.359.

  • A- İş kazasına uğrayan personele derhâl gerekli sağlık yardımları yapılır.
  • B- İş yeri kaza raporu düzenlenir, tanıkların ifadesi alınır.
  • C- Kaza o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (jandarma veya polise) derhâl bildirilir.
  • Ç- Kaza, ilgili SGK Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ekindeki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi veya e-sigorta ile en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilir.
  • D- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne, İş Yeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile en geç iki iş günü içinde iş kazası haber verilir (4857 sayılı İş Kanunu gereği).
  • E- Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Belgeler burada saklanır.
  • F-İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
  • G- İşe giriş sağlık raporu
  • H- Kaza tarihinden önceki dört ayın ücret hesap pusulalarının örneği
  • I-İşçi çizelgesi
  • İ- Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır ve belgeler bu birimde saklanır.

   

  S.360. İhtiyaç ne demektir, açıklayınız?

   

  C.360. İhtiyaç; yokluk hissiyle başlayan, tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediği zaman acı ve üzüntü veren bir duygudur.İhtiyaçların ortaya çıkma süreci bütün insanlarda aynıdır ancak ihtiyacın şekli ve şiddeti kişiden kişiye ve kişinin sosyal hayatına, yaşadığı coğrafi bölgeye ve zamana göre farklılık gösterir.İnsan ihtiyaçlarının öncelik dereceleri farklı farklıdır. İnsan; yeme, içme, barınma, giyinme gibi başta gelen ihtiyaçları karşıladıktan sonra oluşan ihtiyaçlarını sürekli bir yenileme hâlindedir. Bu yenilemenin en önemli sebebi elbette ihtiyaçtır.Beslenme, barınma gibi öncelikli ihtiyacını karşılamayan bir kişinin, sinemaya gitmeye ihtiyaç duyması genellikle beklenemez. Buna bağlı olarak insanların bazı ihtiyaçları zorunlu ihtiyaç niteliğinde bazıları ise ertelenebilir ihtiyaç niteliğindedir.İnsanların binlerce yıldır çeşitli nitelik ve türlerde ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyaçların niteliği aynı kalsa da karşılanma yöntemleri sürekli olarak değişmiştir. Örneğin haberleşme ihtiyacı bin yıl önce başka yöntemlerle karşılanırken bugün farklı yöntemlerle karşılanmaktadır. Değişmeyen sadece bir şeylere ihtiyaç duyma hissimizdir.

   

  S.361.İhtiyaçlar kaç bölümde incelenir, nelerdir ve bunları açıklayınız?

   

  C.361.

  A-Birincil ihtiyaçlar: Yemek yeme, barınma, giyinme gibi temel fizyolojik ihtiyaçlardır.

  B- İkincil ihtiyaçlar: Bir gruba ait olma, sinemaya gitme, fotoğraf sanatı ile ilgilenme, mesleği ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olma gibi ihtiyaçlardır.

   

  S.362. Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

  C.362.

  • 1-Fizyolojik ihtiyaçlar
  • 2-Güvenlik ihtiyaçları
  • 3-Sevgi ve aidiyet ihtiyacı
  • 4-Saygınlık ihtiyacı
  • 5-Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

   

  S.363. Üretim ne demektir, açıklaynız?

   

  C.363. Üretim, insanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her türlü faaliyet olarak da tanımlanabilir. Üretimin amacı, insan ihtiyaç ve isteklerinin giderilmesidir. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin üretilmesinin yanı sıra depolanması, taşınması, tanıtılması ve satılması da ihtiyaçların giderilmesine yönelik olduğundan üretim faaliyetleri kapsamına girebilir. Mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılabilmesi yani üretimin olabilmesi için birtakım unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir.

   

  S.364. Başlıca üretim faktörleri nelerdir?

   

  C.364.

  • A- Doğa(tabiat)
  • B- Sermaye
  • C- Emek(işgücü)
  • Ç- Girişimci (müteşebbis)
  • D- Teknoloji

   

  S.365. Zeytinyağını elde etmek için zeytinlerin yetiştirilmesi ve bunların toplanıp işlenerek yağa dönüştürülmesi için nelere ihtiyacınız vardır?

   

  C.365. Üretim faktörlerine ihtiyacımız vardır. Yani; doğa, emek, sermaye, teknoloji ve girişimci

   

  S.366.İşletme ne demektir,açıklayınız?

   

  C.366. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik birimlere işletme denir. Bir başka ifadeyle işletme, insanların ihtiyaç duydukları malları ya da hizmetleri sunabilmek için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirme aracıdır. İşletme; teknik bilgilerin, bilimsel bulguların ve ekonomik ilkelerin uygulandığı, insan davranışlarının değerlendirildiği, toplumsal sorunların ve toplumsal etkileşimlerin yer aldığı çok yönlü bir birimdir.İşletmeler, mal ve hizmet üretimini belirli amaçlara yönelik gerçekleştirir. İşletmeler bu yönde değerlendirdiğinde kâr amacı güden ve gütmeyen işletmeler olarak ayrılabilir. İşletmelerin kâr amacı gütmesi temel koşul değildir. İşletmelerin kâr elde etmenin dışında farklı amaçları da vardır.

   

  S.367.İşletmelerin genel olarak amaçları nelerdir?

   

  C.367.

  • A-Mal veya hizmet üretip bu üretimi devam ettirme: Her işletme, belirli mallar veya hizmetleri üretmek üzere kurulur. İşletmeler diğer amaçlarına ancak bu temel amacın gerçekleşmesi ile yaklaşır.
  • B-Kâr etme: İşletmenin temel amaçlarından biri de kâr etmektir. Kâr, bir ticari işletme için vazgeçilmez amaçlardan biridir çünkü elde edilen kâr, işletmenin büyümesi için yatırım demektir.
  • C-Topluma hizmet ve sosyal fayda yaratmak: İşletme amaçlarından bir diğeri de topluma hizmet ve sosyal fayda yaratmaktır. Örneğin kamu kuruluşlarında bulunan kreşlerin kurulmasındaki temel amaç, çalışanların çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti sunmaktır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin T.C. Devlet Demir Yolları, PTT gibi işletmeler kamu hizmeti yapar.
  • Ç-Verimli olma: Her işletme, şimdiye kadar anlattığımız amaçların yanı sıra olabildiğince az kaynaktan olabildiğince çok mal ve hizmet üretimi sağlamak zorundadır. Dolayısıyla bir işletme ne kadar az kaynak kullanıp ne kadar çok üretim yaparsa o kadar verimli olur. Örneğin bir restoran veya bir pastane malzemeden, işçilikten ve diğer giderlerden azami derecede yararlanarak üretim gerçekleştirirse verimli olma amacına ulaşır.

   

  S.368. Üretilen mal ve hizmet çeşidi yönünden işletmeler kaça ayrılır ve nelerdir?

   

  C.368.

  • A-Sanayi sektöründeki işlemeler (tekstil fabrikaları vb.)
  • B- Hizmet sektöründeki işletmeler (oteller, lokantalar vb.)
  • C-Tarım sektöründeki işletmeler (büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri vb.)

   

  S.369. İşletmeler, sermayenin ait olduğu kişi veya kişiler esas alınarak kaç grupta incelenir ve nelerdir?

   

  C.369.

  • A-Özel işletmeler: Sermayesinin tamamı veya büyük bir bölümü, özel kişi ve kuruluşlara ait olan işletmelerdir. Bu işletmelerin öncelikli amacı kâr etmektir. Market, fabrika vb. işletmeler, özel işletmelerdir.
  • B- Kamu işletmeleri: Sermayesinin tamamı veya bir kısmı kamuya ait olan işletmelerdir. Özel işletme, kâr edemeyeceği alanlarda faaliyet göstermek istemez. Özel işletmelerin kâr etme kaygısı ile yatırım yapmadığı ancak toplum için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacak alanlarda kamu işletmeleri yatırım yaparak bu alanlardaki boşluğu doldurur çünkü bazı kamu işletmelerinde öncelikli amaç kâr etmek değil, topluma hizmet etmektir. Devlet hastaneleri, TCDD vb. işletmeler, kamu işletmeleridir.
  • C-Yabancı sermayeli işletmeler: Sermayesinin tamamı yabancı yatırımcılara ait olan ya da yerli sermaye ile çeşitli oranlarda ortaklıklara girişen işletmelerdir. GSM şirketleri gibi işletmeler, yabancı sermayeli işletmelerdir.

   

  S.370. Hukuksal yönden işletmeler nelerdir, açıklayınız?

   

  C.370.

  • A-Tek kişi işletmeler: Sermayesi bir tek kişi tarafından sağlanarak kurulan ve yönetilen işletmelerdir. Bu kişi, işletmeyi kurmak için gerekli olan sermayeyi sağlayıp emeğini, bilgi ve becerisini ortaya koyarak işletmeyi kurar ve işletir. Kâr ve risk, işletmeyi kuran kişiye aittir. Tek kişi işletmeleri, az sermaye ile kolaylıkla kurulabilir. Ayakkabı tamircisi, bakkal, büfe, berber, kuaför gibi işletmeler tek kişi işletmelerine örnek olarak verilebilir.
  • B-Ortaklıklar: İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelerek kurdukları işletmelerdir. Gerçek kişilerin oluşturdukları ortaklıklara adi şirket, tüzel kişiliğe sahip ortaklıklara da ticaret şirketleri denir.

   

  S.371. Şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olmak üzere kaça ayrılır ve nelerdir?

   

  C.371.

  • A- Şahıs şirketleri, daha ziyade birbirini tanıyan ve güvenen iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan işletmelerdir. Bu bakımdan ortakların sayısı sınırlıdır. Ortaklığın devri güçtür. Ortakların güvenilir olması şirkete yansır çünkü ortaklar, şirket borçlarına karşı sınırsız sorumludur (komandit şirketlerin komanditer ortakları hariç). Günümüzde pek fazla şahıs şirketi kurulmamaktadır.
  • B- Sermaye şirketleri, şahsi emek ve güvenden ziyade sermaye ön plandadır. Ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlıdır. Şirket borçlarına karşı ortakların sorumluluğu tüm varlıkları ile değil, şirkete verdikleri veya taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Sermaye şirketlerinde çok sayıda ortak bulunabilir. Ortakların değişmesi kolaydır. Şirketin gücü ve ticari itibarı, büyük ölçüde sahip olduğu sermaye veya mal varlığına bağlıdır. Günümüzde sıklıkla sermaye şirketlerinden limitet ve anonim şirket kurulmaktadır.

   

   

   

  Yazan %PM, %19 %706 %2017 %18:%May Okunma 3449 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 15

?<