Mesleki Gelişim Soruları 17
 • Mesleki Gelişim Soruları 17

   

   

  S.598.Meslek ne demektir, açıklayınız?

   

  C.598. Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir.

   

  S.599.Meslek seçiminde hangi özelliklerin araştırılması gerekir?

   

  C.599.

  • 1-Çalışma şartları
  • 2- Çalışma ortamı
  • 3-Aranan nitelikler
  • 4-İş bulma olanağı
  • 5-Meslekte ilerleme
  • 6- Kazanç
  • 7-Mesleğin geleceği
  • 8- Mesleki değerler

   

  S.600.Ahlak ne demektir, açıklayınız?

   

  C.600. Ahlak kelimesi Arapça “tabiat”, “huy”, “karakter” anlamına gelen “hulk” sözcüğünden türemiştir. Ahlak, toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması veya yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütünüdür. Bu kurallar manevi niteliklidir ve insanın kendi içinde tutarlı olmasını hedefler. Ahlak “Bireylerin törelere uygun davranışlarını düzenleyen törebilim” olarak da tanımlanmaktadır. Toplumsal düzeni sağlayan yazılı kurallara hukuk denir. Ahlak ise toplumun kültürüyle iç içe olan ve kişiye vicdani sorumluluk yükleyen yazılı olmayan kurallardır.

   

  S.601.Ahlak kuralları kaça ayrılır ve nelerdir?

   

  C.601.

  • 1-Kişisel ahlak kuralları
  • 2-Sosyal ahlak kuralları

   

  S.602. Kişisel (Öznel) ahlak kurallarını açıklayınız?

   

  C.602. Kişinin ferdi olarak benimsediği ama toplum düzenini de dolaylı olarak etkileyen ahlaki kurallara denir. Yalan söylememek, başkalarına kötü düşünceler beslememek gibi.

   

  S.603. Sosyal (Nesnel) ahlak kurallarını açıklayınız?

   

  C.603. Sosyal düzeyde uygulanan ve toplumsal hayatı düzenleyen ahlaki kurallar bütünüdür. Başkalarına saygılı olmak, dedikodu yapmamak, dürüst olmak gibi kurallar sosyal ahlak kurallarıdır.

   

  S.604. Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir, açıklayınız?

   

  C.604.

  • Birey: Toplumsallaşmış insan, toplum içinde yaşayan kişi.
  • İyi: İnsanın yapması gereken ahlakça değerli davranışlar.
  • Kötü: İnsanın ahlaken yapmaması gereken davranışlar.
  • Özgürlük: İrade ile iyi veya kötü davranışlardan birini seçme gücü.
  • Erdem: İyi olana yönelme, fazilet.
  • Vicdan: Tutum ve davranışlarımızın ahlakça değerli olup olmadığını yargılama bilinci, iç muhakeme.
  • Ahlak yasası: Uyulması gereken ahlaki genel geçer kurallar.
  • Ahlaki karar: Özgür iradeyle ahlak kurallarına uymak. Ahlaki eylem : Ahlaka uygun davranış gerçekleştirme.

   

  S.605. Meslek ahlakı ne demektir, açıklayınız?

   

  C.605. İş ahlakı kavramının bir alt başlığı olarak ele alınabilecek meslek ahlakı kavramı, bir mesleğe bağlı olanların uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade eder. Bu yönüyle meslek ahlakı, genelde o mesleğin genel ilkelerini ve standartlarını ortaya koymakta ve tüm dünyada söz konusu mesleği yapanlar için yol gösterici olma niteliği taşımaktadır. Bu yönü ile meslek ahlakı; bir mesleğin, o meslekte liyakat sahibi kişilerce ve mesleğin gereklerine, önemine, onuruna uygun icra edilmesini öngörür.

   

  S.606. Meslek Ahlakı neden önemlidir, açıklayınız?

   

  C.606. Meslek ahlakı, belirli bir meslek grubunun ahlak ilkelerini meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan ilkelerdir.

   

  S.607. Meslek ahlakı ilkelerinden olan DOĞRULUK nedir, açıklayınız?

   

  C.607. Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavramdır. Ahlaki davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İçten ve dürüst davranmayanlar, ilişkilerde kendi sonlarını hazırlar ve güven ortamı ortadan kalkar. En zedeleyici davranış biçimi çoğunlukla korku ve güvensizlikten kaynaklanan yalan söylemedir. Kişiler yalandan uzak durarak üstlerine ve altlarına tam bir güven sağlamak zorundadır. İş hayatı içinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek ahlakının temel ilkelerindendir.Meslektaşların kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olmalıdır, yürütülen bütün faaliyetlerde itimada dayalı bir güven ortamı sağlanmalıdır

   

  S.608.Meslek ahlakı ilkelerinden olan YASALLIK nedir, açıklayınız?

   

  C.608. İş hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara bağlı kalmak da meslek ahlakı ilkelerindendir. İş hayatında üretim alanını ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar mevcuttur. Hatta yalnızca devletlerin değil, uluslararası bir takım kuruluşların da bu konuda etkili olduğu söylenebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü ile üretim standartlarını düzenleyen Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) bu türden kurumlardır. Hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yöneticiler kesin tavır içinde olmalıdır.

   

  S.609. Meslek ahlakı ilkelerinden olan YETERLİK nedir, açıklayınız?

   

  C.609. İş hayatında her gün yeni gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak mesleki ahlak ilkeleri arasında önemli yer tutmaktadır. Meslekte sahip olunan mesleki boyut, o işi yapmak konusunda kişiye toplum içinde “uzman” , ”yetkili” veya “yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırır. Bir işi yapabilmek için diploma ya da herhangi bir belge almak, gerçekte o kişiye söz konusu işi yapabilme konusunda hak ve yetki verir. Bu nedenle meslek elemanlarının iyi bir eğitimden geçmiş olmaları gerekir. Yeterlik aynı zamanda sorumluluk alabilme, öncelik (üstünlük) kullanabilme davranışıdır.

   

  S.610. Meslek ahlakı ilkelerinden olan GÜVENİRLİLİK nedir, açıklayınız?

   

  C.610. Güvenilirlik, uzun bir sürecin sonunda oluşan bir kazanım olarak başkalarının kişiye güven duymasıdır. Kişinin diğer insanlar tarafından iyi tanınması sonucunda kazanılan, kişi lehine bir değeri ve itibarı ifade etmektedir. Güvenilir olmak; bir insan için nasıl önemli ve kıymetli ise çalışma hayatı için de aynı derecede önemli ve kıymetlidir. Güvenilir insan olmanın gereklerinden biri hatta en önemlisi verilen sözde durmaktır.Güven, insan ilişkilerinin temelidir. Dünden bugüne ulaşmış nice prensipli, ilkeli, başarılı kişi ve kuruluşun ortak özelliği budur. Bu sebeple; günlük kazançtan önce yarın da kendisini yalnız bırakmayacak velinimetleri olan müşterileri kazanmak için özen göstermek ve onların itimadını sarsacak davranışlardan sakınmak, tarih boyunca ticaret erbabının ilkesi olmuştur.

   

  S.611. Meslek ahlakı ilkelerinden olan MESLEĞE BAĞLILIK nedir, açıklayınız?

   

  C.611. Meslek ahlakı ilkelerinden biri de kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır ki buna mesleğe bağlılık denir. Kişinin iş hayatı içinde sürekli kendini geliştirmesi ve eğitim olanaklarından yararlanması işine verdiği önemi gösterir. Yalnızca kendi gelişimini yeterli görmeyip meslektaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak da meslek ahlakının içinde yer alır. Mesleğe bağlılık kişinin işini sevmesini ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlar ve bu da verimliliği artırır.

   

  S.612. İş hayatında mesleki değerlere uygun davranışlarda bulunmanın sonuçları neler olabilir?

   

  C.612.

  • 1-İş ortamında saygınlık kazanma
  • 2-İş ortamındaki güvenirlik
  • 3-İş dünyasında iyi bir imaja sahip olma
  • 4-Meslek hayatında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kolaylık görme
  • 5-Ahlaki değerlerle kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine de yardımcı olma
  • 6-Ahlaki değerlerle kurumların sosyal sorumluluklarını düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlama
  • 7-Ahlaki değerlerle haksız rekabetin engellenmesini sağlama
  • 8-İş ortamında kabul görme ve vb

   

   

  Yazan %PM, %19 %653 %2017 %17:%Haz Okunma 3689 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 17

?<