Mesleki Gelişim Soruları 25
 • Mesleki Gelişim Soruları 25

   

   

  S.551. Bilgiyi Etkili ve Verimli Kullanma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.551. Her ne kadar bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, tasnif edilmesi ve saklanması, transfer edilmesi ve paylaşılması önemli ise de bilgi ancak kullanıldığı ve değerlendirildiği ölçüde fayda sağlar. Öğrenilenler, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmayacaksa bu bilgileri öğrenmenin faydası olmayacaktır.

   

  S.552. Bir bilginin hayatta kullanılabilmesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

   

  C.522.

  • 1-Bilginin nerede, nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
  • 2-Bir bilginin kullanacağı ortamı çok iyi bilip onunla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
  • 3-Bilginin günlük hayatta kullanılması, doğru bir alışkanlık hâline getirilmelidir
  • 4-Bir bilginin yaparak, uygulayarak kalıcı hâle getirilmesi gereklidir.
  • 5-Neyi, ne kadar, ne zaman, hangi yöntemle, kimlere kullanılacağını bilmeyen kişi istediği sonucu alamaz.

   

  S.553. Bilgiyi İhtiyacına Göre Kullanma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.553. Bilgiyi ihtiyaca göre kullanma; ne istediğini, onu nasıl bulacağını ve onu nasıl kullanacağını bilmektir.Bilgiye nerede ne zaman ihtiyaç olduğunu bilmek ve o bilgileri eldeki sorunun çözümü için belirlemek, bulmak, değerlendirmek ve etkin bir biçimde kullanabilmektir.

   

  S.554.Bilgiyi Amaca Uygun, Doğru ve Yerinde Kullanma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.554. Yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanılmayan bilgi hiçbir işe yaramaz. Mühim olan öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmesidir. Örneğin sağlıklı beslenmeyen bir doktor, bu durumun kendisine verdiği zararları bilmesine rağmen sağlıklı beslenmemeye devam ediyorsa bu durum, doktorun bu hususdaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaz. Burada söz konusu olan doktorun bilgisizliği değil, bilgisini hayata geçirememesidir. Sahip olunan bilgi hayata geçirilemiyorsa bilgi değerini büyük ölçüde yitirmektedir.Bilgi kullanılmadığında herhangi bir anlam ifade etmez. Bilgiyle ilgili şu sorulara da cevap vermeniz çok önemlidir. Bilgi ne işe yarar? Hangi bilgi, ne işe yarar? Bilgiyi ne zaman, nerde kullanacağım, bu bilgi ne işe yarayacak? Hangi bilgi, nerede kullanılır?

   

  S.555. Bilgiyi Transfer Etme ne demektir, açıklayınız?

   

  C.555. Bilgi, diğer üretim kaynaklarının aksine, paylaşıldıkça ve transfer edildikçe değeri artan bir kaynaktır. Bilgi transferinde bilgiyi nakledenin bilgisi azalmaksızın bir diğerinin bilgisi artar. Hatta çoğu zaman bu etki karşılıklı olduğu için transfer işlemi her iki tarafın da bilgisinin artmasını sağlar.Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine bilgi transferi denir. Enformasyon ve iletişim teknolojisi uygulamaları hem açık hem de örtülü bilgi transferinde oldukça önemli bir araçtır. Söz konusu teknolojiler bilginin tasnifini, saklanmasını ve organizasyonunu kolaylaştırdığı gibi bilgiye erişim imkânlarını da arttırarak bilginin transferinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

   

  S.556.Yeni Bilgi Üretme ne demektir, açıklayınız?

   

  C.556. Yeni bilginin üretilmesinde temel kaynak, bir önceki bilgi birikimidir yani bilgi (bir önceki bilgi), bilgi üretiminin de en önemli girdisini (kaynağını) oluşturmaktadır. Düşünsel ürün olan bilginin üretimi ile başlayan süreç; bilginin ürünlere, süreçlere, sistemlere ve hizmete dönüştürülmesi ile devam etmektedir. Düşünsel ürünlerin, bilginin üretilmesi ve bir sonraki aşamada onun ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi, teknoloji adı altında somuta indirgenmesi ile devam etmektedir

   

  S.557. Bilgiyi Sürekli Güncelleme ne demektir?

   

  C.557. Bilgiyi toplamak kadar bilgiyi kullanıp güncellemek de önemlidir. Günümüzde bilgilerin güncellenmesi oldukça kolaydır. Gelişen dünya ve yeni çıkan bilimler hakkında vs. internetten bilgi toplayabilir ve bu sayede bilgimizi kolayca güncelleyebiliriz. Bilgilerimizi güncellerken internet dışında kütüphanelerden ve kitaplardan yararlanabiliriz.

   

  S.558. Bilgiyi Sunma ne demektir?

   

  C.558. Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime “sunum” denir. Aslında yapılan bütün etkinlikler, törenler veya toplantılar sunumun içerisine girer. O hâlde konferanslar, sempozyumlar, dinî ve resmî bayramlardaki kutlamalar vb. birer sunumdur.Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır.

   

  S.559. Proje Nedir, açıklayınız?

   

  C.559. Proje; belirlenmiş bir amaç için, belirlenmiş bir zaman aralığında, belirlenmiş kaynaklar kullanılarak, belirlenmiş görevlerin bir defalığına (geçici) yapıldığı bir iş türüdür. Projeler sonuca ulaşabilmek için kaynağa ihtiyaç duyar. Çoğu zaman projenin uygulaması detaylı bir plana dayanır. Bu planlar, dış faktörleri ve sınırlamaları da göz önünde bulundurarak yapılır. Planlama, uygulama ve proje kontrolü, proje yönetiminin birincil hedefidir. Bazı projeler için özel ve geçici olarak proje grubu ve çalışma grubundan oluşan bir organizasyon kurmak gerekebilir. Proje, yeni bir iş için olabileceği gibi mevcut işleri geliştirmek için veya özel bir amaç için de hazırlanabilir. Bazen yeni bir iş için TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları vb. için de projeler hazırlanabilir.

   

  S.560. Projenin Planlanması ne demektir, açıklayınız?

   

  C.560. Projenin bütün yönlerini kapsayan ayrıntılı bir plan, projenin uygulanmasının temelidir. Planlamanın mükemmeliyeti ve yetersizliği, proje başarısını ve başarısızlığını doğrudan etkiler.Planlama, icra sürecinin başlamasıyla son bulmaz çünkü değişen hedefleri ve performansı sonuçlarla ilişkilendiren dinamik ve devamlı bir süreçtir. Uygulama sırasında meydana gelebilecek sapmalar, yeniden planlamayı ve güncelleştirmeyi gerekli kılabilir. Bu nedenle proje planlaması, proje icra edilirken de zaman zaman gözden geçirilmeli, ihtiyaca göre gerek duyulan değişiklikler yapılmalı ve güncellenmelidir

   

  S.561. İyi bir planlama sayesinde hangi imkânlar gerçekleştirilir?

   

  C.561.

  • 1-Projenin bütünü hakkında açık fikirler edinilebilir.
  • 2-Kaynakların ne zaman ve nasıl harcanması gerektiği bilinir.
  • 3- İşlerin birbirine bağlılığı, darboğazlar ve çözüm yollarının bulunması imkânı olur.
  • 4- Planlananlar ile gerçekleştirilenler arasında karşılaştırma yapma ve düzeltme fırsatı bulunur.

   

  S.562. Proje amacının ve hedeflerinin, projeden beklenen sonucun ve projenin hedef kitlesinin belirlenmesinde hangi konular ele alınır?

   

  C.562.

  • Projenin arka planı
  • Belirlenen amaç ve hedefler
  • Kuruluşun toplumsal anlayışı
  • Kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlar
  • Projeden yarar sağlayacaklar
  • Projenin çözeceği sorunlar

   

  S.563. Projenin içeriğinde hangi konular olmalıdır?

   

  C.563.

  • Ele alınacak tema ve ana konular
  • Amaca ve hedeflere ulaşmada seçilen yöntemler
  • Gerçekleştirilecek etkinlikler
  • Projeyi sürdürmek için gerekli unsurlar

   

  S.564. Projenin yeri / yerleri ve etkinliklerin zaman çizelgesinde hangi konular olmalıdır?

   

  C.564.

  • Farklı etkinliklerin yerleri
  • Projenin süresi
  • Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Etkinliklerin her biri için takvim
  • Projenin zaman çizelgesinin özeti

   

  S.565.Projenin kaynakları nelerdir?

   

  C.565.

  • İnsan kaynakları
  • Finansal kaynaklar
  • Alt yapı

   

  S.566. Projenin Maliyet / gelir kaynakları nelerdir?

   

  C.566.

  • Projenin toplam bütçesi
  • Etkinlikler ve masraf türlerine göre ayrıntılı bütçe
  • Kuruluşun kendi katkısının oranı ve biçimi
  • Potansiyel destekçiler ve gelir kaynakları

   

  S.567. Projede Uygulayıcı kuruluşun ve ortakların tanıtımı nasıl olur?

   

  C.567.

  • Uygulayıcı kuruluş hakkında bilgiler
  • Kapasite ve yapabilirlik analizi
  • İş birliği yapılan ortakların belirtilmesi
  • Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analiz

   

  S.568. Proje ekibi ve yönetiminde neler olmalıdır?

   

  C.568.

  • Proje koordinatörü
  • Proje ekibinin iletişim yöntemleri
  • Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar

   

  S.569.Projede İzleme, değerlendirme ve takip nasıl yapılır?

   

  C.569.

  • Projeye ilişkin başarı ölçütleri
  • İzleme ve değerlendirmenin yöntem ve zamanlaması
  • Daha sonraki planlar ve takip

   

  S.570. Ne amaçla hazırlanırsa hazırlansın, bütün projeler birbirini takip eden ve her biri ayrı bir süreç olan kaç adımdan oluşur ve bunlar nelerdir?

   

  C.570.

  • 1-Başlatma süreci
  • 2-Planlama süreci
  • 3-Yürütme süreci
  • 4-İzleme ve kontrol süreci
  • 5-Sonlandırma süreci

   

  S.571.Projede başlatma süreci ne demektir, açıklayınız?

   

  C.571. Proje süreci, proje kararının verilmesini takiben başlatma süreci ile başlar. Başlatma gerçekleşmezse proje hayata geçmez. Başlatma süreci, proje sahiplerinin başlatma kararını vermesi ile gerçekleşir. Bu süreç sonunda ya projenin hayata geçirilmeye değer olduğu düşünülüp başlatma kararı verilir ve projenin diğer sürecine geçilir ya da projenin beklentileri karşılamaktan uzak olduğuna karar verilerek olası büyük kayıpları önlemek üzere projeye başlanmaz, süreç durdurulur.

   

  S.572. Projede planlama süreci ne demektir, açıklayınız?

   

  C.572. Planlama süreci, proje sürecinin belki de en önemli sürecidir. Bu süreç sonucunda projeyle ilgili herkese neyin, nasıl yapılacağı söylenmiş olur. Projenin bu sürecinde üretilen dokümanlar projenin diğer süreçlerinde faaliyetlerin yerine getirilmesi ve projenin ilerleyişinin izlenmesinde kullanılır.

   

   

  Yazan %AM, %18 %363 %2017 %10:%Haz in Ders Soruları Okunma 3154 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 25

?<