Mesleki Gelişim Soruları 5
 • Mesleki Gelişim Soruları 5

   

   

  S.128. Empatik iletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.128. Bir kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine “empati” denir.

  Empati kuracak kişi kendini karşısındakinin yerine koyabilmeli ve olaylara onun bakış açısıyla bakabilmelidir yani onun algı alanına girebilmelidir. Empati kurmak için karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini iyi anlamak gerekir. Karşıdaki kişinin sadece duygularını ya da sadece düşüncelerini anlamak yeterli değildir, zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi de gereklidir.

   

  S.129. Güdüleyici iletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.129. Güdü, insanı belli bir amaç için harekete geçiren güçtür. İletişimin ikna yeteneği, güdüleyici olmasına bağlıdır. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için mesajın aşağıdan yukarıya ve çapraz bir şekilde dolaşması gerekir. Bu sayede örgüttekiler tüm gelişmelerden haberdar olur.

   

   

  S.130.Etkin İletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.130. Etkin iletişim: Etkin iletişim, amaçlanan anlamı mümkün olduğu kadar göndericinin gönderdiği anlama yakın bir biçimde hedefe iletmekle mümkün olur. Etkin iletişim, anlam düşüncesine ve anlamlarının tutarlığına bağlıdır. Etkin iletişim, alıcının algılayabileceği şekilde mesajı iletmekle mümkün olur. Etkin iletişim, mesajın tam olarak algılanması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle sağlanır.

   

   

  S.131. İkna edici iletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.131. İkna edici iletişim: En basit bir diyaloğun bile ikna etme ile ilişkisi vardır. İnsanlar genelde başkalarının davranışlarını, kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için ilişki kurarlar, güç kullanarak ya da ikna yoluyla bu isteklerini gerçekleştirmek isterler. Formel ilişkiler güç, informal ilişkiler ise ikna sayesinde gerçekleşir. İkna etmek inandırıcı olmaya bağlıdır. İnanç, tutum ve davranış değiştirmede ikna daha kalıcıdır. “Bir atı zorla suya götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz.” diyen atasözü iknanın önemini vurgulamaktadır. İknanın temelinde inandırma, inandırmanın temelinde de güvenirlik vardır.

   

   

  S.132. İyi bir dinleyici hangi özellikleri taşır?

   

   

  C.132.

  A-Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

   

  B-Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

   

  C-Konuşmacıya rahatlaması için kolaylık sağlar.

   

  Ç-Konuşmacıyla göz teması kurar.

   

  D-Son sözü söylemek için çabalamaz

   

  E-Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

   

  F-Ön yargılı değildir, yargılamadan dinler.

   

  G-Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

   

  Ğ-Empati kurar.

   

  H-Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

   

  I-Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

   

  İ- Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

   

  J- Emir vermek, tehdit etmek, uyarmak, öğüt vermek, nutuk çekmek, suçlamak, alay etmek gibi iletişim hatalarından uzak durur.

   

   

  S.133. İletişim türleri nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

   

  C.133.

  1-Sözlü iletişim

   

  2-sözsüz iletişim

   

  3-yazılı iletişim

   

   

  S.134. Sözsüz İletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.134. Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden biridir. İletişimin birincil aracı dildir fakat mesajın gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka faktörlerde vardır. Sözsüz iletişim veya vücut dili yoluyla elbiseler, mekân kullanımı, jest ve mimikler, göz hareketleri ve göz teması, mesaj iletimine yardımcı olur.

  Sözsüz iletişim; yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyimi, sesin özelliklerini içerir. Görünüş, davranış, dokunuş gibi sözsüz ileti kaynakları yer ve zamanı en iyi kullanma süreci içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere dökülemediği durumlarda bir bakış, başın bir dönüşü, kavrayan bir jest, savunucu bir mimik binlerce kelimeden fazla anlam taşımaktadır. Beden dili evrenseldir. Burada evrensellik, beden dilinin dünyanın her yerinde tüm insanlar tarafından kullanılması anlamını taşır. Ancak beden dilinde kullanılan işaretler değişik kültür ve toplumlarda farklı anlamlar içermektedir. Beden dilinde diğer bir faktör de jest ve mimiklerdir. Yüz kaslarının anlatım amaçlarına göre kullanımı, mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı ise jestleri oluşturur. Esas jest ve mimikler, düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran hareketlerdir.

   

   

  S.135. Sözsüz iletişim, kaç temel fonksiyona sahiptir, nelerdir?

   

   

  C.135. Beş temel fonksiyona sahiptir.

   

  A-Sözsüz jestlerle sözlü mesajı pekiştirmek amacıyla kullanılan olumlama hareketleri veya tekrar,

   

  B-Jestlerle kafayı olumsuz anlamda sallayarak yalanlama veya aksini iddia etme,

   

  C-Sözlü mesajın yerine geçebilecek bir davranışta bulunma,

   

  Ç-Gözlerle mesaj iletme,

   

  D-Mesajın anlamını tamamlama ve mesajı vurgulamadır.

   

   

  S.136. Sözlü İletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.136. Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, konferanslar vb. biçiminde kurulur.

  Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Dil ve dil ötesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Karşılıklı konuşmaları, hatta mektuplaşmaları ‘dil ile iletişim’ olarak kabul edebiliriz. Dil ile iletişimde kişiler mesajlarını birbirine iletirler. Dil ötesi iletişimde ise sesin niteliği önemlidir (ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb.).

  Dil ile iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişim de ise nasıl söyledikleri önemlidir. Araştırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok, nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen kelimelere bağlıdır ancak algılanması önemli ölçüde dil ötesine göre olur.

  Sözlü iletişimde etkinlik bakımından sesin büyük bir önemi vardır. Ses insanın tutumunu, duygularını ve iç dünyasını yansıtır. İnsanın iç dünyasının aynası sestir.

   

   

  S.137. Sözlü iletişimin avantajlı yönleri nelerdir?

   

   

  C.137.

  A-Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir.

   

  B-Soru sorulabilir.

   

  C-Verilen cevaplar kontrol edilebilir.

   

  Ç-Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir.

   

  D-Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir

   

   

  S.138. Sözlü iletişimin dezavantajlı yönleri nelerdir?

   

   

  C.138.

  A-Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla yanlış anlaşılma ihtimali daha yüksektir.

   

  B-Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için uygun bir iletişim yöntemi değildir.

   

  C-Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen ya da kısmen unutulur veya değişikliğe uğrar.

   

   

  S.139. Yazılı İletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.139. Yazı insanın ve toplumların geçirdiği toplumsal ve kültürel evrim sürecinin ürünüdür. Yazının icadı, bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda yazı hem din kurumunun hem de devletin siyasal örgütlenme biçiminin üzerinde etkili olmuştur. Yazı, merkezi bürokrasi ve taşra örgütleri arasında toplumsal yaşamın temel ilkelerini siyasi otorite tarafından eşgüdümleşmesi olanağı sağlamıştır.

  Yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir. Örgütsel iletişimde yazının önemi gittikçe artmaktadır.

   

   

  S.140.Yazılı iletişimin gerekçeleri nelerdir?

   

   

  C.140.

  A-Bilgi alanında artan uzmanlaşma

   

  B-Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi

   

  C-Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler

   

  Ç-Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi

   

  D-Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artması

   

  E-Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması nedeniyle gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli korumak olanaklıdır.

   

   

  S.141. Bilişsel iletişim araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.141. Sanal bir ortamda, bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen bireysel ve toplu iletişim araçlarıdır (Örneğin e-posta, formlar, chat, messenger, web kamera, blok vs.)

   

   

  S.142. Görsel işitsel iletişim araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.142. Göz ve kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan iletişim araçlarıdır (Örneğin televizyon, radyo, sinema vs.)

   

   

  S.143. Telekomünikasyon iletişim araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.143. Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik, elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır (Örneğin telefon, cep telefonu, fax, telex vs.).

   

   

  S.144. Kali-grafik iletişim araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.144. Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım-yayım araçları ile yapılan iletişimdir (Örneğin gazete, dergi, afiş, tabela, kitap vs.).

   

   

  S.145. Organizasyon İletişim Araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.145. Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen kişi veya topluma aktarılacak mesajları tanıtım, eğlence, eğitim, gezme, tüketme adına ileten etkinlikleri sağladığı iletişim araçlarıdır (Örneğin fuar, konser, defile, konferans vs.).

   

   

  S.146. Sanatsal iletişim araçları ne demektir, örnek veriniz?

   

   

  C.146. İster plastik ister estetik olsun her türlü sanat faaliyeti veya sanatçı ile sağlanacak iletişim araçlarıdır (Örneğin dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, heykel, animasyon vs.).

   

   

  S.147. Kendini tanıma ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.147. Kendini tanıma, insanın psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi ile ilgilidir. Bir insanın fiziksel özelliklerini, duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini tanıması / bilmesi ve bunların farkında olmasını ifade eder. Kendisini iyi tanıyan bir insan yaşayacakları karşısında neler hissedeceğini, neler düşüneceğini ve nasıl davranacağını olacağa / yaşanacağa yakın bir şekilde öngörebilir.

   

   

  S.148. Bedensel özellikler ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.148. Bireyde bulunan bedensel özellikler, birbirine bağlı birçok etkenin bir araya gelmesi ile şekillenir. Bireyin kişiliğinin ve yaşam tarzının belirleyicilerinden birisi olan bedensel özellikler; anne-babanın taşıdığı genlere, anne karnında geçen yaşam sürecine ve doğum sonrası etkenlere bağlı olarak değişir, biçimlenir ve kişiye özgü bir hâl alır. Bireyin bedensel özellikleri denildiğinde kilo, boy, kemik yapısı, kas yapısı, bedenin oranı, biçimi, duruşu, bedeni oluşturan organ ve sistemlerin yapısı ile dış görünüşünü etkileyen ten rengi, göz rengi, saç rengi gibi unsurlar akla gelir.

  Bedensel gelişim doğum öncesinden başlayıp 18-20’li yaşlara kadar insan bedeninde görülen değişim ve olgunlaşma sürecidir.

  Bireyin bedensel gelişimi, anne karnında başlar. Embriyo dönemi denilen ilk sekiz hafta içinde organizma yavaş yavaş biçimini almaya başlar. Bu dönemde kalbin oluştuğu ve atmaya başladığı gözlenir. Yedinci aya gelindiğinde bütün organlar yaşamsal görevlerini yapabilecek olgunluğa erişir. Bu süre içerisinde kıkırdak dokular, kemikler, sinir ve sindirim sistemleri şekillenir. Bu dönemde annenin yaşı, fiziksel ve duygusal durumu, beslenmesi, kullandığı ilaçlar, zararlı maddeler, dış çevreden kaynaklı etkenler, bireyin fiziksel gelişimini etkileyebilmektedir.

  Dünyaya geldiklerinde bebeklerin boyları ortalama 48-53 cm civarındadır. Bebeklerin boylarının uzama oranı, ilk yıllarda oldukça yüksektir. İlerleyen yıllarda bu oran gittikçe düşer. Bebek, doğumda genel olarak 2500-4500 gram ağırlığındadır. Tıpkı boyca büyümede olduğu gibi doğumdan sonra bebeğin ağırlığı hızla artmaya başlar fakat iki yaşına doğru bu hızda azalma gözlenir. Okul çağına doğru ağırlıkta yeniden bir hızlanma görülür. Böylece bebek beş aylık iken doğumundaki ağırlığının iki katına, birinci yaşın sonunda üç katına, iki buçuk yaşında dört katına ulaşır. Okul çağındaki çocuğun ortalama ağırlığı, 13-26 kg arası, lise çağında ise 38-66 kg arasındadır. Bebekte kas, kemik ve sinir gelişimleri de zaman içinde olgunlaşır. Hareketler refleks olarak başlar ve zamanla bilinçli hâle gelir. İlkokul çağlarında, çocuğun büyüme hızında önemli artışlar olmaz fakat ergenlik çağına doğru boy uzamasında yeniden bir artış görülür. Bu dönemde kız çocuklarının boy ve kilolarındaki artış, erkek çocuklarından daha hızlıdır. Bunun sebebi, kız çocuklarının ergenlik dönemine daha erken girmeleridir. Ergenlik çağlarının sonlarına doğru ise erkek çocuklar yaşıtları olan kız çocuklarıyla aralarındaki boy ve kilo farkını kapatır, ortalama olarak kız çocuklarından daha uzun ve daha kilolu olarak gelişir. Gençlerde büyüme yaklaşık 20-21 yaşına kadar devam eder.

   

   

   

  Yazan %AM, %13 %305 %2017 %09:%May Okunma 3525 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 5