Mesleki Gelişim Soruları 8
 • Mesleki Gelişim Soruları 8

   

  S.183.Hukuk kuralları ne demektir?

   

  C.183. Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle sağlanan kurallara hukuk kuralları denir.

   

  S.184. Hukuk kuralları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.184. Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle sağlanan kurallara hukuk kuralları denir. Bu kurallar doğrudan doğruya bireylerin dış ilişkilerini düzenler. Hukuk kuralları, toplumun barış, güven ve huzur içinde yaşayarak korunmasını amaçlamaktadır. Toplum içinde din, ahlak ve hukuk kuralları iç içe geçmiştir. Hukuk kuralları toplum yaşamını düzenleme, toplumun gereksinimlerini sağlama ve adaleti gerçekleştirme amaçlarını bünyesinde barındırır.

  Toplumu düzenleyen kurallardan en önemlisi ve en etkilisi hukuk kurallarıdır. Hukuk kurallarını diğerlerinden ayıran temel özelliği, hukuk kurallarına aykırı davranışların kamu gücü tarafından belirlenen yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Bir başka deyişle insanlar hukukun kendilerine yüklediği yükümlülükleri kendi istekleriyle yerine getirmedikleri takdirde devletin yetkili organları, bu yükümlülüklerin zorla yerine getirilmesini sağlar. Hukuk kurallarını ahlak ile örf ve âdet kurallarından farklı kılan bir diğer yön ise toplum içinde zamanla oluşmaması, yetkili kamusal organlar tarafından yapılmasıdır.

   

  S.185. İnsan hakları ne demektir?

   

  C.185. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere insan hakları denir.

   

  S.186. İnsan hakları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.186. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere insan hakları denir. İnsan hakları, insanların geliştirmiş oldukları demokratik devlet yapılarında uygulanması zorunlu evrensel bir değerdir. İnsan hakları, İkinci Dünya Savaşı sonrası tamamen kabul edilmiş ve kurumlaşmış bir kurallar bütünüdür. İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesiyle evrensel ve çağdaş bir değer olarak yerini almıştır. Daha sonra kabul edilen Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi ile de çağdaş, demokratik ve modern devletlerin olmazsa olmaz kuralları ve ilkeleri arasına girmiştir.

  Bir devletin insan haklarını benimseyip benimsemediği o devletin gelişmişlik düzeyini de gösterir. Bir devletin demokratik, çağdaş ve modern bir devlet olabilmesi için insan haklarını anayasal ve yasal bir hak olarak vatandaşlarına tanımış olması ve insan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip cezalandırılmasını öngören yasal yaptırımları getirmiş olması gerekir.

   

  S.187. İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kaç yılında kabul edilmiştir?

   

  C.187. 10 Aralık 1948

   

  S.188. Temel insan haklarından bazıları nelerdir?

   

  C.188.

  A-Yaşama hakkı

  B- Sağlık hakkı

  C- Eğitim hakkı

  Ç- Mülk edinme hakkı

  D- Seyahat hakkı

  E- Haberleşme hakkı

  F- Kanun önünde kendini savunma hakkı

  G- Hak arama hakkı

  Ğ- Seçme ve seçilme hakkı H- Özel yaşamın gizliliği hakkı

  I- Devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı

   

  S.189. Toplum ne demektir?

   

  C.189. Sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiri ile ilişki, iş birliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümedir.

   

  S.190. Toplum ne demektir, açıklayınız?

   

  C.190. İnsanların toplu hâlde yaşama ve ihtiyaçlarını birlikte giderme zorunluluğu toplumsal ilişkileri kaçınılmaz kılmaktır. Bu nedenle toplumsal ilişkiler toplumu meydana getiren en önemli ögedir. Toplumsal ilişki içinde olma, bireyin toplum içinde varlığını devam ettirme zorunluluğunun sonucudur. Toplumsal ilişki olmadan ne insanlar ne de toplumlar varlıklarını sürdürebilir.

  İnsanlar yapıları gereği yaşamlarını başka insanlarla birlikte grup içerisinde sürdürürler. Toplumsal grup, birbirleriyle yeterli sayılabilecek bir süre etkileşimde bulunan, ortak değerleri paylaşan, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belli kurallara göre karşılıklı ilişkide bulunan insanların oluşturduğu topluluktur.

   

  S.191. Toplumsal grupların oluşumunda etkili olan etmenler nelerdir?

   

  C.191.

  A-Bireyin doğayla ilişkisinde başka bireylere ihtiyaç duyması

  B-Bireyin öteki insanlarla bir arada olmaktan sağladığı doyum

   

  S.192. Toplumsal gruplar ne demektir, açıklayınız?

   

  C.192. Toplumsal gruplar, fizyolojik ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kurulur (Örneğin aile, dernek vb.). Her toplumsal grubun kendine özgü bir amacı vardır ve grubu oluşturan üyeler bu amacın bilincinde olarak davranır. Grup üyelerinin her birinin diğer üyelere göre bir statüsü ve buna bağlı rolleri vardır. Ortak bir çıkar ve düşünce çerçevesinde oluşmuş gruplar, amaçlarına ulaşınca dağılır. Toplumsal gruplar bu özellikleri ile diğer insan topluluklarından (toplumsal yığın ve toplumsal kategori) ayrılır. Bu da toplumsal grubun oluşabilmesi için bireyler arasında fiziksel yakınlık ve ortak özelliklerin olmasının yeterli olmadığını göstermektedir.

   

  S.193. Toplumsal grupların özellikleri nelerdir?

   

  C.193.

  A-Toplumsal grup hem üyelerince hem de dışarıdaki kişilerce tanınabilir.

  B-Her grubun kendine özgü bir toplumsal yapısı vardır. Her üyenin bir statüsü ve grupta toplumsal tabakalaşma vardır.

  C-Gruptaki her üye, kendi toplumsal rolünü yerine getirerek grubun varlığını sürdürmesine katkıda bulunur.

  Ç-Grubun sürekliliği için karşılıklı ilişki ve etkileşim önem taşır.

  D-Her grup, üyelerini yönlendiren yazılı veya yazısız normlara sahiptir.

  E-Grup üyeleri belirli ortak ilgi ve değerleri paylaşır.

  F-Her grubun yöneldiği hedefler vardır ve bu hedefler grubun ortaya çıkış sebebini belirtir.

  G- Her grubun bir sürekliliği vardır.

   

  S.194. Aile Grupları nelerdir?

   

  C.194.

  A-Üye sayısı bakımından aileler: Çekirdek ve geniş aile

  B-Aile arasında otoritenin dağılımı bakımından aileler: Ataerkil aile (baba egemen), anaerkil aile (anne egemen), eşitlikçi aile

  C-Evlenme biçimi bakımından ve eşlerin sayısına göre aileler: Tek eşli aile (monogami),çok eşli aile (poligami)

  Ç-Soyun belirleniş biçimine göre aileler: Baba soyluluk (baba soyunda gelen soyluluk), anne soyluluk (anne soyundan gelen soyluluk), iki soyluluk

  Ç-Evli çiftin oturma yerine göre aileler: Baba yerlilik (patrilokalite), anne yerlilik (matrilokalite), ev açma (neolokalite)

  D-Eşlerin toplumsal üyeliği bakımından aileler: İçten evlenme (endogami), dıştan evlenme (exogami

   

  S.195. Komşular ne demektir, açıklayınız?

   

  C.195. Türkiye toplum hayatında yeri, unsurları, işlevi ve ortaya çıkardığı neticeleri bakımından önemli yere sahip olan komşuluk, günlük hayatın vazgeçilmez bir toplumsal yaşam alanı ve kişiler arası iletişimidir. Türkiye coğrafyasında komşuluğun önemi bir atasözünde söyle dile getirilir: “Ev alma, komşu al.” Bir evin ev olabilmesi için çevredeki komşular en az ev kadar ama aslında evden bile önemlidir. Komşu, yakın hatta bitişik konutlarda oturan kimselerin birbirine göre durumuna denir. Komşuluk ise komşu olma hâli ve komşularla olan ilişkidir. Komşuluğun toplumsal hayatta ne kadar önemli bir yer tuttuğunu konuyla ilgili deyim, atasözü ve yargılardan anlamak mümkündür. Komşuluğu ortaya çıkaran faktör, ortak ihtiyaçlar karşısında doğan ortak duygu ve düşüncelerdir. Bu duygu ve düşünceler, insanlar arası komşuluk bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olur. Komşuluk ilişkilerinin temeli “yardımlaşma” ve “güven” temeline dayanır.

   

  S.196. Arkadaş grupları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.196. İnsan ilişkilerinin özellikle çocuk ve gençler için ilk dışa yönelme olduğu ortamlardan en önemlisi arkadaş gruplarıdır. Çocuğun varlık merkezi olan aile, değerlerin öğretilmesinde ve kişisel güvenin kazandırılmasında akran grubunun başarısına ulaşamaz. Arkadaş grupları çoğu zaman ailelerden daha etkin olur. Bu yüzden gerek kişiler gerekse aileler grup arkadaşlarını seçerken son derece dikkat etmelidir.

  Kişilerin arkadaş gruplarında güç, ait olma ve güven kazandığı görülmektedir. Kişi tek başına yapamayacağını düşündüğü işleri akranlarıyla birlikte karar vererek ortaklaşa yapmaya çalışır. Arkadaş edinmek ve ilişkileri sürdürmek belli bir olgunluk ister. Sosyal, fiziksel ve ruhsal olgunluklarına bakarak arkadaş grupları seçilmelidir

   

  S.197. Ergenin arkadaş ilişkileri kaç kategoriye ayrılmaktadır, nelerdir?

   

  C.197.

  A- Geniş kalabalıklar

  B-Geniş kalabalıklardan daha küçük yakın arkadaşlıklar

  C-Bireysel dostluklar

   

  S.198. Oyun grupları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.198. Oyun ve oyuncak, çocukların yaşamı öğrenmesinde en önemli araçlardır. Oyun grubu, çocuğun sağlıklı ve güvenli koşullarda keşif yapmasına, deneyerek öğrenmesine, yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar. Çocuk, aileden sonra oyun gruplarında sosyalleşme ve öğrenme sürecini beraber işler. Oyun gruplarında amaç, sosyalleşme sürecinde çocuğunuzu oyalamak değil, ona yeni beceriler ve bilgiler kazandırmak olmalıdır. Oyun grupları sayesinde sağlıklı ve kişiliği gelişmiş çevresi ile iletişimini geliştiren bireyler yetiştirilir.

  Günümüz şartlarında bebeğin büyümesi ve ihtiyaçlarının farklılaşmasıyla birlikte birbirine yakın anneler bir araya gelerek oyun gruplarını evlerde organize etmeye çalışmaktadır ancak bu buluşmalar zorlaştıkça ve bireyler büyüdükçe ile farklı mekân arayışları başlar. Bu nedenle hem eğitmen gözetiminde olduğu hem de farklı eğitim teknikleriyle birleşen yöntemleri bulunduğu için anneler, yuvalardaki ve oyun evlerindeki oyun gruplarını tercih eder. Ayrıca çocuğun gelişim evrelerinin uzmanlar tarafından gözlenmesi de bu grupların diğer bir avantajı olur.

   

  S.199. Okul grupları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.199. Aileden sonra çocuğun ilk olarak tanıştığı sosyal gruptur. İlk deneyim olması sebebiyle okul ve okuldaki iletişim içinde oldukları gruplar, çocuğun sosyalleşmesinde ve gelişiminde önemli rol oynar çünkü çocuğun zamanının büyük bir çoğunluğu okulda ve okulda grubu ile birlikte geçmektedir. Bu yüzden okul grubunu teşkil eden okuldaki öğretmenleri, arkadaşları, çevresi, çalışan personeli çocuğun ve genç bireylerin kişiliğini oluşturan temel etkenlerin başında gelir.

   

  S.200. Meslek grupları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.200. Toplumda özellikle çalışan kesimin ve aynı eğitimi almış kişilerin iletişim ortamı, örgütlenmiş meslek gruplarıdır. Her mesleğe ait üyeler; aralarında bilgi paylaşmak, gelişimlerini sağlamak, haklarını korumak ve sorunlarını dile getirmek için meslek gruplarını kurarlar. Böylece etkin ve sağlıklı iletişim için adım atmış olurlar. Meslek sahibi kişilerin boş zamanlarında ve ihtiyaç hâlinde bir araya gelerek gerekli paylaşımları yapması, hoşça vakit geçirmeleri ve sosyal ağ kurmaları yönünde etkili olur.

   

  S.201. Baskı grupları ne demektir, açıklayınız ve örnek veriniz?

   

  C.201. Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için örgütlenmiş gruplara baskı grupları denilmektedir. Sendika, dernek, siyasi parti örnek olarak verilebilir. Baskı grupları yapmış oldukları faaliyetlerde başarılı olabilmek için sağlıklı ve etkin iletişim kurmak zorundadır.

   

  S.202. Toplumsal etkileşim ne demektir, açıklayınız?

   

  C.202. İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür vb. aktarması olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal etkileşim genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini de ifade eder. Bu tanım, kişinin kendisiyle etkileşimini de içine alır.

  Toplumsallaşma, kişinin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma süreci anlamına gelmektedir. Bu süre, kişinin doğduğu andan itibaren toplumsal yapı denilen davranış kuralları ile belirlenmiş değerler ve anlamlar içeren ilişkiler sistemi içinde yaşamayı öğrenmesi biçiminde gelişir. Birey-toplum ilişkisinin sağlanması yani bu sürecin işlemesi iletişim aracılığıyla olmaktadır. İletişim bu süreci bazı eğitim-öğretim kurumları ve kişiler aracılığıyla işletebilmektedir. Toplumsallaşmanın gerçekleşmesi iletişime, iletişimin gerçekleşmesi de eğitim ve öğretime, eğitim-öğretimle ilgili kişi ve kurumlara yani eğitim ve öğretimin örgütlenmesine bağlı görünmektedir. Toplumsallaşma, toplumsal değerlerin bireylere aktarılma-benimsetilme süreci ile devam ederek toplumların ilerlemesi için yol açmaktadır.

  Toplumsal etkileşiminin temel amacı, toplumun varlığını koruma ve geliştirmedir. Toplumsal iletişim toplumsallaştırma, kültürel aktarım, eğitim ve eğlence ana işlevlerine sahiptir. İyi niyet, sevgi, saygı, hoşgörü, fedakârlık üzerine kurulduğunda etkin olarak amacına ulaşır. Toplumsal etkileşimde kesinlikle önyargılı olmamak gereklidir.

   

  S.203. Toplumsal statü ne demektir, açıklayınız?

   

  C.203. Statü, insanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Kişilerin çocuk, doktor, öğretmen, işveren örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona birtakım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler

   

  S.204. Statünün özellikleri nelerdir?

   

  C.204.

  A-Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.

  B-Bazı statüler doğuştan gelir bazıları sonradan kazanılır.

  C-Bazı statüler doğumdan ölüme kadar değişmezken bazıları değişir.

  Ç-Her statü belli kurallara bağlıdır.

  D-Statüler arası ilişkiler ağı vardır.

  E-Statüler toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

   

  Yazan %PM, %13 %819 %2017 %21:%May
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 8

?<