• Mesleki Gelişim Soruları

   

  S.1.Çevre ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.1. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortama çevre denir. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

  Kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Çevremizi kontrol altında tutamazsak bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir. Yaşam ve çevre, birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir.

   

  S.2. Çevrebilimi ne demektir?

   

   

  C.2. Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına çevrebilim denir.

   

   

  S.3. Hızlı nüfus artışının meydana getirdiği çevre sorunlarını açıklayınız?

   

   

  C.3. Çevre sorunlarının önemli bir kaynaklarından biri hızlı nüfus artışıdır. Hızlı nüfus artışı, beraberinde plansız kentleşmeyi getirmektedir. Artan nüfusun iyi yaşam alanı ihtiyacının giderilmesi için oluşturulan kentsel yaşam alanları kentsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çevre sorunları birbirlerine bağlı, birinin etkisi ile diğerini ortaya çıkaran çevre sorunlarıdır.

   

   

  S.4.Çevre kirlenmesinde alıcı ortam ne demektir?

   

   

  C.4. Atıkların bırakıldığı ortama alıcı ortam denir

   

   

  S.5. Çevre kirlenmesine neden olan maddeler nedir?

   

   

  C.5. Çevre kirlenmesine neden olan atık maddelerdir.

   

   

  S.6.Atık madde ne demektir?

   

   

  C.6.Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık madde denir.

   

   

  S.7. Geri Kazanım (Geri Dönüşüm) ne demektir?

   

   

  C.7. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hâle getirilmesine geri kazanım denir.

   

   

  S.8. Çevre Kirliliği ne demektir?

   

   

  C.8. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi çevre kirlenmesi olarak tanımlanır.

   

   

  S.9. Ekoloji ne demektir?

   

   

  C.9. Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını, çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalıdır. Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini ekoloji inceler.

   

   

  S.10. Doğa ne demektir?

   

   

  C.10. İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

   

   

  S.11. Yaşam Kalitesi ne demektir?

   

   

  C.11. Yaşam kalitesi, kişinin içinde yaşadığı çevrede kendi sağlığını kişisel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Yaşam kalitesinin belirlenmesinde esas amaç, kişilerin kendi fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının ve yaşamlarının bu yönleri ile ilgili özelliklerin varlığı veya yokluğunun ne ölçüde onları rahatsız ettiğinin saptanmasıdır

   

   

  S.12. Çevre Koruma ne demektir?

   

   

  C.12. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe çevre koruma denir.

   

   

  S.13. Çevreyi Koruma Tedbirleri nelerdir, maddeler halinde yazınız?

   

   

  C.13.

   

  A-Etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır.

   

  B-Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

   

  C-Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalıdır.

   

  Ç-Sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.

   

  D-Plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalıdır.

   

  E-Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır.

   

  F-Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır.

   

  G-Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

   

  H-Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalıdır.

   

  İ-Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulmalıdır.

   

  I-Çevre ve Orman Bakanlığının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalışması sağlanmalıdır.

   

  J-Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır.

   

  K-Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için teşvik uygulamaları başlatılmalıdır.

   

   

  S.14. Hastane atık maddeleri nelerdir?

   

   

  C.14.Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklardır.

   

   

  S.15. Radyoaktif atık maddeler nelerdir?

   

   

  C.15. Radyoaktif atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyo izotopları bulunduran maddelerdir.

   

   

  S.16. Endüstriyel atık maddeler nelerdir?

   

   

  C.16. Endüstriyel atık: Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklardır.

   

   

  S.17. Evsel atık maddeler nelerdir?

   

   

  C.17. Evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, mutfak bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır. 

   

   

  S.18. Doğa kirliliği ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.18. Doğa kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Ekosistemi bozmaya yönelik bu eylemler “kirlenme” şeklinde tabir edilir.

  Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle çevre, ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak, bu çevrenin fiziksel unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

   

   

  S.19.Hava nedir, açıklayınız?

   

   

  C.19. Hava: Yeryüzünü saran, atmosfer tabakasını oluşturan, renksiz, kokusuz ve tatsız gaz karışımıdır.

  Hava, insan ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. İnsanın günde yaklaşık olarak 2,5 litre su, 1,5 kg besin, 10-20 m3 havaya ihtiyacı vardır. Canlılar aç ve susuz günlerce yaşayabileceği hâlde nefes almadan birkaç dakikadan fazla duramaz. Bu yüzden doğal bileşimdeki hava, tüm canlılar için zorunlu olan yaşamsal bir haktır. Yeryüzüne yakın yerlerde havanın öz kütlesi artarken yeryüzünden uzaklaştıkça azalır.

   

   

  S.20.Su nedir, açıklayınız?

   

   

  C.20. Su: Oksijen ve hidrojenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, kokusuz, renksiz ve tatsız maddeye su denir.

  Günlük hayatta hem biz insanların hem de ayrımsız tüm canlıların hayati fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan en önemli, bekli de yegâne içecektir. Su; besinlerin sindirimi, emilim ve hücrelere taşınmasında, hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına, vücut ısısının denetiminde ve daha sayılamayacak kadar çok işlevde bulunur.

   

   

  S.21.Toprak nedir, açıklayınız?

   

   

  C.21. Toprak: Üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozunmasıyla meydana gelen yeryüzünün en üst tabakasıdır. Bütün canlılar yaşamaları için doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan toprağa bağlıdır.

   

   

  S.22.Hava kirliliği sebeplerini açıklayınız?

   

   

  C.22. Türkiye’de hızlı sanayileşme ve şehirleşme hareketleri, Cumhuriyet devrinde kendini daha belirgin olarak hissettirmeye başlamış, bilhassa 1950’lerden sonra sanayileşme, şehirleşme ve hızlı nüfus artışı, köyden şehre göç, çarpık şehirleşme (gecekondulaşma ve plansız şehirleşme) gözle görülür olumsuzluğu beraberinde getirmiştir. Bütün bu zincirleme olayların sonucunda çevrede bozulmalar başlamıştır. Bu bozulma olayı öncelikle kendini havada hissettirmiştir.

  Hava kirliliği genel anlamda sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların (dumanla çıkan gazlar) yeteri kadar önlem alınmadan atmosfere bırakılması, ulaşım araçlarından kaynaklanan egzoz gazlarının atmosfere verilmesi, çeşitli endüstri tesisleri ve konutlarda yakılan özellikle fosil yakıtlardan ortaya çıkan partikül (toz, zerrecik), duman, is, kükürt, azot oksitleri ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Ayrıca kapalı mekânlarda içilen sigara, puro ve nargile gibi zararlı maddelerin dumanı, tarlalardaki anızların (bitki saplarının) yakılması ve keyfî olarak yakılan atıkların dumanı da hava kirliğine sebep olmaktadır.

   

   

  S.23. Şehirleşme ve konutların ısıtılması çevreye nasıl zararlar vermektedir?

   

   

  C.23. Havayı kirleten en önemli olay, bireylerin ısınmasını sağlayan yanmadır. Fosil yakıt olarak tanınan petrol, gaz ve kömürün yakılması sırasında çıkan gazlar hava kirlenmesinin önemli sebeplerinden biridir. Hele bu yanma işi usulüne göre yapılmazsa kirletici gazlar ortama daha çok çıkmakta ve daha zararlı olmaktadır. Bilhassa enerji elde etmek, konutları ısıtmak, motorlu araçları hareket ettirmek gibi modern hayatın gereği olan faaliyetlerde görülen suni yanma olayları yanında doğal olaylar sonucu oluşan yangınlarla da hava kirliliği yaşanmaktadır.

  Hızla artan nüfus, artan konut ve daha çok yakıt, daha çok kirlenme diye belirtilir. Bunun yanında nüfusun belirli noktalarda aşırı yığılması bu kirlenme olayını daha da artırmaktadır. Bir yerleşim merkezinin yüzey şekilleri, arazinin yapısı, verimliliği, yeşil alanların genişliği, doğal hayatın korunması orada olabilecek hava kirliliğini azaltır veya engeller.

   

   

  S.24. Endüstrileşmenin çevreye etkileri nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.24. Sosyal ve ekonomik sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı; hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Hızla artan çok katlı betonarme binalar, plansız yapılaşma, yeşil alanların azlığı, mevcut alanların da imara açılması, bina ve fabrika yapımında bilinçsiz yer seçimi gibi problemler ve bunların getirdiği diğer sıkıntılar insanlığın ortak sorunu hâlini almıştır. Kalkınma, sanayileşme ile özdeşleştiğine göre sanayileşme kaçınılmaz bir hedef olmuştur. Ancak sanayileşmenin de çevre problemlerine yol açtığı görülmüştür. Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebepler havanın kirlenmesini artırmıştır

   

   

  S.25. Motorlu Taşıtların çevreye etkileri nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.25. Gerek içten gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlar da motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar olarak çıkmaktadır.

   

   

  Hidrokarbonlar (HC): Yakıtın iyi yanmaması ve depo dolum sırasında ortaya çıkabilir. Kanserojen etkiye sahiptir.

   

  Karbon monoksitler (CO): Yakıtın eksik yanması sonucu ortaya çıkar, renksiz, kokusuz ve tatsız olup havada %0 3 oranında öldürücüdür. Benzinli araçlar rölantide( askıda ) veya kapalı ortamda ortaya karbon monoksit çıkarır. Atmosferde kendiliğinden karbondioksite dönüşür.

   

  Azot oksitler (NOX): Renksiz, kokusuz ve tatsız olup motordaki yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkar. Havada azot dioksite dönüşür. Azot dioksitin akciğeri tahrip eden kan yapısını bozucu etkileri bulunmaktadır.

   

  Kurşun oksitler (PbOX): Benzinli araçların egzozundan çıkar. Fazlası vücutta birikir. Kan, beyin, sinir ve akciğerlere zarar verir.

   

  Kükürt dioksit (SO2): Yakıt içindeki kükürt yanarken SO2ye dönüşür. Bu SO2 de su buharı ile birleşir. Sülfürik asit ve kükürt bileşikleri insan ve çevreye oldukça zararlıdır.

   

   

  S.26. Motorlu Taşıtlarda egzozlardan çıkan Hidrokarbonların (HC) çevreye etkisi nedir?

   

   

  C.26. Hidrokarbonlar (HC): Yakıtın iyi yanmaması ve depo dolum sırasında ortaya çıkabilir. Kanserojen etkiye sahiptir.

   

   

  S.27. Motorlu Taşıtlarda egzozlardan çıkan Karbon monoksitlerin (CO) çevreye etkisi nedir?

   

   

  C.27. Karbon monoksitler (CO): Yakıtın eksik yanması sonucu ortaya çıkar, renksiz, kokusuz ve tatsız olup havada %0 3 oranında öldürücüdür. Benzinli araçlar rölantide( askıda ) veya kapalı ortamda ortaya karbon monoksit çıkarır.

   

   

  S.28. Motorlu Taşıtlarda egzozlardan çıkan Azot oksitlerin (NOX) çevreye etkisi nedir?

   

   

  C.28. Azot oksitler (NOX): Renksiz, kokusuz ve tatsız olup motordaki yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkar. Havada azot dioksite dönüşür. Azot dioksitin akciğeri tahrip eden kan yapısını bozucu etkileri bulunmaktadır.

   

   

  S.29. Motorlu Taşıtlarda egzozlardan çıkan Kurşun oksitlerin (PbOX) çevreye etkisi nedir?

   

   

  C.29. Kurşun oksitler (PbOX): Benzinli araçların egzozundan çıkar. Fazlası vücutta birikir. Kan, beyin, sinir ve akciğerlere zarar verir.

   

   

  S.30. Motorlu Taşıtlarda egzozlardan çıkan Kükürt dioksitlerin (SO2) çevreye etkisi nedir?

   

   

  C.30. Kükürt dioksit (SO2): Yakıt içindeki kükürt yanarken SO2ye dönüşür. Bu SO2 de su buharı ile birleşir. Sülfürik asit ve kükürt bileşikleri insan ve çevreye oldukça zararlıdır.

   

   

  S.31. Atmosferik Özellikleri açıklayınız?

   

   

  C.31. Atmosferik olaylar da hava kirliliğini büyük ölçüde etkileyen unsurlardan biridir.

  Havayı kirletici unsurların kaynağından çıktıktan sonra atmosfere karışarak dağılması veya havada asılı olarak kalması meteorolojik olaylarla doğrudan ve çok yakından ilgilidir.

  Bu meteorolojik olaylar sıcaklık, sis, inverziyon, rüzgâr, nem, yağış ve basınç faktörleridir. Ayrıca topoğrafik özellikler de kirlenmeyi artıran ya da azaltan özellikleriyle dikkat çeker

   

  Yazan %AM, %07 %238 %2017 %07:%May Okunma 4460 defa
 • Mesleki Gelişm Soruları 17

  S.382.

  mesleki381soru

  Yazan %AM, %21 %412 %2017 %11:%May Okunma 3555 defa Devamını oku...
 • Mesleki Gelişm Soruları 18

  S.398. Sabit sipariş periyodu sisteminde kaç yöntem örnek olarak verilebilir, açıklayınız?

  Yazan %PM, %21 %425 %2017 %12:%May Okunma 3411 defa Devamını oku...
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları

?<