Mesleki Gelişim Test Soruları 4
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 4

   

   

  S.231. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

   

  A. Planlama B. Sevk ve idare C. Koordinasyon D. Benimsetme

   

  S.232.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

   

  A. Yapılacak açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır. B. Planda süre önemli değildir. C. Planın hazırlanması ve uygulanması en az gider ile sağlanmalıdır. D. Plan esnek olmalıdır.

   

  S.233. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinde emrin özelliklerinden biri değildir?

   

  A. Çalışanların yetenek ve sınırlarına uygun olmayabilir. B. Emir açık, kesin ve eksiksiz olmalıdır. C. Emir mantığa uygun olmalıdır. D. İyi bir haberleşme ağı ile sağlıklı emirler verilebilir.

   

  S.234. Yönetim sürecinin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Sevk ve idare B. Koordinasyon C. Denetim D. Organizasyon

   

  S.235. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine ne ad verilir?

   

  A. Üretim yönetimi B. İhtiyaç C. Üretim D. Yönetim

   

  S.236. Üretim süreci planlanırken aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

   

  A. İşler belirlenir ve rota tespiti yapılır. B. İşler, makinelere yüklenir C. İşlerin zaman programı yüklenir. D. Hepsi

   

  S.237. Aşağıdakilerden hangisi üretim türlerinden biri değildir?

   

  A. Siparişe göre üretim B. Parti üretimi C. Sürekli üretim D. Stok kontrolü

   

  S.238. Bir ürünün müşteriler tarafından istenmesini sağlayacak özelliklerde üretilip üretilmediğini kontrol ederken aynı zamanda yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirleyen sürece ne ad verilir?

   

  A. Üretim süreci B. Stok kontrolü C. Değerlendirme süreci D. Kalite kontrolü

   

  S.239. İşletmeler hedef pazarı seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

   

  A. İşletmenin kaynaklarını B. Ürünün özelliklerini C. Pazar yapısını D. Hepsi

   

  S.240. Ürünlerini semt pazarına getirip satan bir çiftçi hangi dağıtım kanalını kullanmaktadır?

   

  A. Doğrudan dağıtım B. Dolaylı dağıtım C. Aracılı dağıtım D. İdeal dağıtım

   

  S.241. Ürününü 14,99 TL’ye satan bir işletme bu ürün için hangi fiyatlandırma politikası kullanmaktadır?

   

  A. Tek fiyat politikası B. Özel fiyat politikası C. Kalanlı fiyat politikası D. Zararına fiyat politikası

   

  S.242. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından değildir?

   

  A. Ürün B. Dağıtım C. Fayda D. Tutundurma

   

  S.243. Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedellere ne ad verilir?

   

  A. Alış fiyatı B. Masraf C. Mal oluş fiyatı D. Satış fiyatı

   

  S.244. Mal oluş fiyatı 4000 TL olan bir ürün %25 kârla satılmaktadır. Ürünün satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. 1000 TL B. 3000 TL C. 4000 TL D. 5000 TL

   

  S.245. Banka kredileri işletmenin hangi tür kaynakları arasında yer alır?

   

  A. Öz kaynaklar B. Yabancı kaynak C. İç kaynak D. Reel kaynak

   

  S.246. İmzalanan bonoda kaç taraf bulunur?

   

  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

   

  S.247. Gerçek kişilerin (şahısların) bir yıllık tüm kazanç ve gelirleri üzerinden ödediği vergi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Muhtasar Vergi B. Katma Değer Vergisi C. Gelir Vergisi D. Geçici Vergi

   

  S.248. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin personel bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan değildir?

   

  A) İş ve İşçi Bulma Kurumu B) Sendikalar C) Eğitim Kurumları D) Çalışanlar

   

  S.249. Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

   

  A) Zekâ testleri B) İlgi, yetenek testleri C) Kişilik testi D) Hepsi

   

  S.250. “…………….eğitimi, işletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği günlerde uygulanan eğitimdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?

   

  A) İşe alıştırma B) İş C) Güven D) Çalışan

   

  S.251. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme yöntemlerindendir?

   

  A) Derecelendirme çizelgesi yöntemi B) Sıralama yöntemi C) Kontrol çizelgesi yöntemi D) Hepsi

   

  S.252. En eski ve en yaygın ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Akort ücret B) Yüzde usulü ücret C) Götürü usulü ücret D) Zaman usulü ücret

   

  S.253. Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre araba üreten bir fabrika aşağıdaki işletme türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

   

  A) Sanayi sektöründeki işletmeler B) Hizmet sektöründeki işletmeler C) Tarım sektöründeki işletmeler D) Tek kişi işletmeleri

   

  S.254. Uyku ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

   

  A) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı B) Saygınlık ihtiyacı C) Fizyolojik ihtiyaç D) Güvenlik ihtiyacı

   

  S.255.Çalıştırmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesine ne ad verilir?

   

  A) Planlama B) Koordinasyon C) Sevk ve idare D) Denetim

   

  S.256. Aşağıdakilerden hangisi siparişe göre üretimin tanımıdır?

   

  A) Bir mamulün özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak amacıyla belirli miktarlarda oluşan partiler hâlinde üretilmesidir.

  B) Tüketicinin veya müşteri firmanın zaman, miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir.

  C) Eldeki makine ve tesislerin yalnız belirli bir mamule tahsis edilmesi ile yapılan üretimdir.

  D) Stok miktar ve çeşitlerinin işletmenin tedarik, üretim, satış ve mali imkânlarına göre en rasyonel ve en ekonomik bir şekilde belirlenmesi ve yönetimidir.

   

  S.257. Müşteri çekmek, onlara bütün malların ucuza satıldığı izlenimi vermek için bazı malların alışılageldiğinden daha ucuza, belki de zararına satılması şekilde fiyatlandırma politikasına ne ad verilir?

   

  A. Tek fiyat politikası B. Özel fiyat politikası C. Kalanlı fiyat politikası D. Zararına fiyat politikası

   

  S.258. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından değildir?

   

  A. Ürün B. Dağıtım C. Maliyet D. Tutundurma

   

  S.259.Bir marketin çekiliş ile müşterisine araba vereceğini duyurması hangi tutundurma faaliyeti içerisine girer?

   

  A. Kişisel satış B. Halkla ilişkiler C. Satış teşvik D. Reklam

   

  S.260. İşletmelerin kendilerinin ödemedikleri avukat, muhasebeci, nakliyeci gibi çeşitli kişilerden devlet adına keserek vergi sorumlusu olarak verdikleri beyannamenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Muhtasar Beyanname B. Katma Değer Vergisi Beyannamesi C. Gelir Vergi Beyannamesi D. Geçici Vergi Beyannamesi

   

  S.261. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Akort ücret B. Yüzde usulü ücret C. Götürü usulü ücret D. Zaman usulü ücret

   

  S.262. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?

   

  A) Eğitim B) Öğrenme C) Büyüme D) Davranış E) Okuma

   

  S.263. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?

   

  A) %5 B) %15 C) %20 D) %10 E) %30

   

  S.264. Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?

   

  A) Görsel öğrenme B) İşitsel öğrenme C) Dokunsal öğrenme D) Kinestetik öğrenme E) Duyuşsal öğrenme

   

  S.265. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir?

   

  A) Eski yaşantılar B) Olgunlaşma C) Konunun yapısı D) Güdü E) Dikkat

   

  S.266. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir?

   

  A) Bireysel sağlığını koruma B) Demokratikleşme C) Suç oranında azalma D) Yönetilme E) Bireyin daha fazla gelir elde etmesi

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.267.TOPLU çalışmada öğrenilen bilgiler kısa bir süre içinde unutulmakta, örneğin sınav ertelendiğinde hatırlanamamaktadır.

   

  S.268. Yeni öğrenilenlerin daha önce öğrenilenlerle bağlantısı kurulursa öğrenme KALICI olur.

   

  S.269. Yeni bilgiler (dışarıdan gelen her türlü mesaj) duyu organları yoluyla fark edilir ve KISA SÜRELİ HAFIZA hafızaya aktarılır.

   

  S.270. Kısa süreli hafızadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise UZUN SÜRELİ HAFIZA saklanmak üzere kaydedilir.

   

  S.271. Bellekte tutulması gereken (tarih, isim, formül) konular için melodik tekrar kullanılması İŞİTSEL AĞIRLIKLI ÖĞRENENLER için doğru ders çalışma yöntemidir.

   

  S.272. Problem çözme yöntemi hangi aşama ile başlar?

   

  A) Problemin tanımlanması B) Hipotezlerin oluşturulması C) En uygun hipotezin seçilmesi D) Problemin fark edilmesi E) Genel bir sonuca varılması

   

  S.273. Aşağıdakilerden hangisi fikir üretme tekniklerinden birisi değildir?

   

  A) Pareto analizi B) Altı şapkalı düşünme tekniği C) Kuvvet / güç alanı analizi D) Odak grupları E) Mülakat

   

  S.274. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi ve negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan bir tekniktir?

   

  A) Ağaç diyagramı B) Beyin fırtınası C) Balık kılçığı diyagramı D) Kuvvet / güç alanı analizi E) İlişki diyagramı

   

  S.275. Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan, neden ve nasıl sorularının haritasının çıkarıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) İlişki diyagramı B) Balık kılçığı diyagramı C) Nominal grup tekniği D) Kuvvet / güç alanı analizi E) Problem ağacı

   

  S.276. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez?

   

  A) Problemin nedenlerini ortaya koyar. B) Alt nedenler belirtilir. C) Problem en sağa yazılır. D) Problemin çözümünü gösterir. E) Kılçıklar alt kılçıklara ayrılabilir.

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.277. PROBLEM hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş bir sorundur.

   

  S.278. Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniği NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ dır. Ortaya çıkan fikirlere gruptakiler puan verir ve en çok puanı alan fikirler öne çıkar.

   

  S.279. Balık kılçığı diyagramı tekniğinde araştırılacak sorun yani belirlenen problem, balık kılçığının BAŞ TARAFINA yerleştirilir.

   

  S.280. 5N 1K metodunun amacı PROBLEMİ ANALİZ ETMEK .tir.

   

  S.281. PUKÖ döngüsünün açılımı: Planla –UYGULA– Kontrol Et – Önlem Al’dır.

   

  S.282. Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara ya da bilgiye ulaşabileceğimiz kaynakların tümüne ne ad verilir?

   

  A) İnternet B) Bilgiye ulaşma yolu C) Bilgi kaynakları D) Kütüphane E) Kitap

   

  S.283. Kişinin istediği bilgiye ulaşmak için bilgi toplama, veri tarama, sınıflama eylemleri, aranan ve istenilen bilgiye ulaşmak için izlediği yola ne denir?

   

  A) Bilgi erişimi B) Bilgi kaynakları C) Okul D) Bilgi toplama E) Hiçbiri

   

  S.284. Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemine ne ad verilir?

   

  A) Gözlem B) Anket C) Deney D) Görüşme E) Literatür taraması

   

  S.285.Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kâğıdına ne ad verilir?

   

  A) Deney B) Anket C) Görüşme D) Gözlem E) Varyans

   

  S.286.Aşağıdakilerden hangisi anket soruları hazırlanırken dikkat edilmelisi gereken noktalardan biri değildir?

   

  A) Soru tipi belirlenmelidir. B) Soru sayısı belirlenmelidir. C) Sorular karışık sıralanmalıdır. D) Sorular amaca uygun seçilmelidir. E) Soruların açık ve net olmasına özen gösterilmelidir

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.287. BİGİ KİRLİLİĞİ doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilemeyen ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir.

   

  S.288. Bilgi toplarken kaynaklardan EŞİT MİKTARDA yararlanmaya ve not alırken de özgün cümleler kullanmaya özen gösterilmelidir.

   

  S.299. TANITICI ARAŞTIRMALARI belirli bir bilgi kümesinin ilgi duyulan bazı özelliklerini ortaya koymayı amaçlar.

   

  S.300. Deney, LABORATUVARLARDA yapılan çalışmalardır.

   

  S.301. OBJEKTİF, DOĞRU, TARAFSIZ VE İŞE YARAR verilerin elde edilmesi her araştırmanın en can alıcı noktasıdır

   

  S.302. Herhangi bir düzenleme yapılmamış verilere ne ad verilir?

   

  A) Mod B) Değişken değer aralığı C) Aritmetik ortalama D) Yığın E) Sıralı dizi

   

  S.303. Bir değişkenin alabileceği en küçük değer ile en büyük değer arasındaki sayıların tümüne ne ad verilir?

   

  A) Değişken aralığı B) Yığın C) Aritmetik ortalama D) Çokluk bölünümü E) Sıralı dizi

   

   

   

   

  Yazan %PM, %10 %867 %2017 %22:%May

Mesleki Gelişim Test Soruları 4

?<