Mesleki Gelişim Test Soruları 5
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 5

   

   

  S.304. Aritmetik ortalama nasıl bulunur?

   

  A) Sayısal bilgilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla elde edilir.

  B) Bütün verilerin sayısal değerlerinin toplanarak veri sayısına bölümü ile bulunur.

  C) Verilerin belli sayıda büyüklük sınıflarına göre gruplara ayrılmasıyla bulunur.

  D) En büyük veri ile en küçük verinin toplanmasıyla bulunur.

  E) En büyük veriden en küçük verinin çıkarılmasıyla bulunur.

   

  S.305. Medyan olarak da bilinen, ortalama belirleme amacıyla kullanılan istatistik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Ortanca B) Değişken değer aralığı C) Aritmetik ortalama D) Çokluk bölünümü E) Varyans

   

  S.306. Bir bilginin hayatta kullanılabilmesi için aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmemelidir?

   

  A) Bilginin nerede nasıl kullanılacağını bilerek öğrenilmelidir.

  B) Bilginin maddi getirisi dikkate alınmalıdır.

  C) Bilginin günlük hayatta kullanılması doğru bir alışkanlık hâline getirilmelidir.

  D) Bir bilginin yaparak, uygulayarak kalıcı hâle getirilmesi gereklidir.

  E) Bir bilginin kullanacağı ortamı çok iyi bilip onunla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

   

  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız.

   

  S.307. Bir araştırma sonucunda yaptığımız veri düzenlemesinde öğrencilerin harçlık değerlerini en küçükten en büyüğe doğru sıralayarak yazarsak bir sıralı dizi oluşturmuş oluruz. Öğrencilerin harçlıklarını onar liralık bölümlere ayırırsak ÇOKLUK BÖLÜNÜMÜ hâlinde sınıflandırmış oluruz.

   

  S.308. Yeni bilginin üretilmesinde temel kaynak, bir önceki BİLGİ BİRİKİMİ dir.

   

  S.309. Sağlıklı beslenmeyen bir doktor, bu durumun kendisine verdiği zararları bilmesine rağmen sağlıklı beslenmemeye devam ediyorsa bu durum, doktorun bu husustaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaz. Burada söz konusu olan doktorun bilgisizliği değil, bilgisini HAYATA GEÇİRMEMESİ dir.

   

  S.310. Bir araştırmada araştırmacının kendi yaratıcı fikirlerini katmadan yalnızca incelenen kaynakları özetlemekle yaptığı araştırmalar gerçekte BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA sayılmaz.

   

  S.311. Bilimsel araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak yöntemleri İSTATİSTİK BİLİMİ ele alır.

   

  S.312. Aşağıdakilerden hangisi “Proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir.” ifadesinin karşılığıdır?

   

  A) Yürütme süreci B) Sonlandırma süreci C) İzleme ve kontrol süreci D) Başlatma süreci E) Sonlandırma süreci

   

  S.313. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlama sayesinde kazanılır?

   

  A) Projenin bütünü hakkında açık fikir edinilebilir. B) Kaynakların ne zaman ve nasıl harcanması gerektiği bilinir. C) İşlerin birbirine bağlılığı, darboğazlar ve çözüm yollarının bulunması imkânı bulunur. D) Planlananlar ile gerçekleştirilenler arasında karşılaştırma yapma ve düzeltme fırsatı bulunur. E) Projenin izleme süreci değerlendirilir.

   

  S.314. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın her adımında proje ekibi ve yönetiminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

   

  A) Proje koordinatörü B) Proje ekibinin iletişim yöntemleri C) Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar D) Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analizi E) Proje sonlandırma analizi

   

  Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

   

  S.315. ( Y ) Araştırmanın yer aldığı bölüm metin kısmıdır.

   

  S.316. ( D ) Raporların ilgilenenler tarafından kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla anahtar kelimeler yazılır.

   

  S.317. ( D ) Geliştirilen projenin süresi kaynaklar bölümünde verilir.

   

  S.318. ( Y ) Giriş, bölümler ve sonuç raporun birinci kısmında verilir.

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.319. PROJE belirlenmiş bir amaç için, belirlenmiş bir zaman aralığında, belirlenmiş kaynaklar kullanılarak, belirlenmiş görevlerin bir defalığına (geçici) yapıldığı bir iş türüdür.

   

  S.320. BÜTÇE bir kuruluşun belirli bir dönemde beklenen geliri ile harcamalarının kalemlere göre dökümüdür.

   

  S.321. YÜRÜTME süreci; proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir.

   

  S.322. Görsel ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

   

  A) Planlı ve programlıdırlar. B) Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. C) Liste yapmayı severler. D) Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. E) Tertipli ve düzenlidirler.

   

  S.323. Öğrenme sürecini gösteren şema hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

   

  A) Kısa süreli hafızaDüzenli ve aralıklı tekrarTekrar yapmamaSınama Öğrenme

  B) Kısa süreli hafıza SınamaDüzenli ve aralıklı tekrarUzun süreli hafıza Öğrenme C) Düzenli ve aralıklı tekrar SınamaKısa süreli hafızaUzun süreli hafıza Öğrenme D) Kısa süreli hafızaTekrar yapmamaUzun süreli hafızaSınamaÖğrenme

  E) Kısa süreli hafızaDüzenli ve aralıklı tekrarUzun süreli hafızaSınama Öğrenme

   

  S.324. Yeni bir eve taşınan birinin, adresi sorulduğunda bir önceki ev adresini vermesi hangi öğrenme aktarımına örnektir?

   

  A) Geriye etkin kolaylaştırma (geriyi destekleme) B) İleriye ket vurma C) Geriye ket vurma D) Olumsuz aktarma E) Olumlu aktarma

   

  S.325. Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir?

   

  A) Problem B) Konu C) Araştırmanın sınırlılıkları D) Hipotez E) Bilgi

   

  S.326. Aşağıdakilerden hangisi önerileri / nedenleri önceliklendirme tekniklerinden birisidir?

   

  A) Ağaç diyagramı B) İlgi / yakınlık diyagramı C) İlişki diyagramı D) Yoklama kâğıtları E) Kuvvet / güç alanı analizi

   

  S.327. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?

   

  A) Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir. B) Zaman limiti oluşturulmamalıdır. C) Konuşmacıya müdahale edilmemelidir. D) Konuşmacılar eleştirilmemelidir. E) Uygulama esnasında değerlendirme yapılmamalıdır.

   

  S.328. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

   

  A) Deneysel araştırma B) Alan araştırması C) Piyasa araştırması D) Tanıtıcı araştırma E) İstatistikî araştırma

   

  S.329. Herhangi bir materyali işleme tabi tutarak veya işleme tabi tutmadan oluşturulmuş bir ortamda, değişken ve etkenlerinin denetlenebildiği, sonucun izlendiği araştırma yöntemi hangisidir?

   

  A) İstatistikî araştırma B) Deneysel araştırma C) Alan araştırması D) Kütüphane araştırması E) Tanıtıcı araştırma

   

  S.330. Araştırma konusuyla ilgili olarak daha önceden yayınlanmış kitap, makale, tez, el kitabı ve diğer araştırmaların incelenmesi hangi veri toplama yöntemidir?

   

  A) Gözlem B) Deney C) Görüşme D) Literatür taraması E) Arşiv taraması

   

  S.331. Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine ne denir?

   

  A) Bilgi üretimi B) Bilgi güncelleme C) Bilgi transferi D) Bilgi toplama E) Bilgi kaynaklar

   

  S.332. Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime ne ad verilir?

   

  A) Bilgi kaynakları B) Sunum C) Bilgi erişimi D) Rapor E) Bilgi toplama

   

  S.333. Gruplanmamış dizilerde en çok tekrar edilen değere ne denir?

   

  A) Varyans B) Aritmetik ortalama C) Yığın D) Mod (tepe noktası) E) Dizi

   

  S.334. Projenin yazılması aşamasında bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

   

  A) Kapak B) İçindekiler C) Ön söz D) Özet E) Koşullar

   

  S.335. Projenin yazılması aşamasında özette aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

   

  A) Sorunun ortaya konması B) Proje hedefleri C) Kapak D) Belli başlı proje etkinlikleri E) Toplam proje bütçesi

   

  S.336. Projenin yazılması aşamasında inceleme sayesinde elde edilen bulguların net bir şekilde anlatıldığı ya da varsa hipotezlerin ispatlandığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Sonuç B) Koşullar C) İçindekiler D) Kapak E) Özet

   

  S.337. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

   

  A) Toplumsal değerler B) Çevre ve aile C) Hukuk kuralları D) Eğitim

   

  S.338. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

   

  A) Vicdan B) İyi/kötü kavramları C) Ahlaki bildiri D) Erdem/fazilet

   

  S.339. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?

   

  A) Yalan söylememek. B) Kin duymamak. C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak D) Sırada öne geçmemek

   

  S.340. İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?

   

  A) Ahlaki eylem B) Özgürlük C) Vicdan D) Erdem

   

  S.341. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?

   

  A) Çıkarlarına göre davranmak B) Anneye babaya hürmet etmek C) Otobüste büyüklere yer vermek D) Hasta ziyaretinde bulunmak

   

  S.342. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

   

  A) Mesleğe bağlı olmak B) İşe bağlı olmak. C) Mesleki anlamda yetersiz olmak D) Kişiye göre davranmak.

   

  S.343. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?

   

  A) İş ortamında saygınlık kazanmak B) İş ortamındaki güvenilir olmak C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak D) Hepsi

   

  S.344. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

   

  A) Tüketimin azalması B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi C) Meslek erbabının niteliğinin artması D) Paranın önem kazanması

   

  S.345. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?

   

  A) İlahi kaynaklı olması B) Toplumsal olması C) Sözlü olması D) Kanuni yaptırım içermesi

   

  S.346. Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?

   

  A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez. B) Mesleği olan herkesin işi de olur. C) İş, sadece belli bir alanda yapılır. D) İş, benzer etkinlikler grubudur.

   

  S.347. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?

   

  A) Ahilik Teşkilatı B) Lonca Teşkilatı C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası D) Yıldız Teşkilatı

   

  S.348. Aşağıdakilerden hangisi “söz söylemekle ilgili edeplerden” biri değildir?

   

  A) El kol hareketleriyle bir şey ifade etmemek B) Sert konuşmamak C) Sen, ben değil de biz olarak hitap etmek D) Çıkarken yukarı bakmamak

   

  S.349. Aşağıdakilerden hangisi ahi törenlerinden biri değildir?

   

  A) Yiğitbaşlık töreni B) Yol Sahibi Olma töreni C) Yol Kardeşliği töreni D) Şed Kuşanma töreni

   

  S.350. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?

   

  A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır. C) Eğitimin süresi sınırlıdır. D) Eğitim ücretlidir

   

  S.351. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?

   

  A) Eleman eksikliği B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı C) Kazancın önemi D) Dini temeller

   

  S.352. Aşağıdakilerden hangisi Ahilerin toplandığı, büyük kutlamaların yapıldığı ve değişik törenlerin gerçekleştiği yere verilen isimdir?

   

  A) Ahilik dergâhı B) Ahilik odası C) Ahi törenleri D) Ahi zaviyeleri

   

  S.353.Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir?

   

  A) Bağ - Kur B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri C) Halk Bankası D) Barolar Birliği

   

  S.354.Aşağıdakilerden sözlerden/hadislerden hangisi ahi zaviyelerinde görgü kuralları dersleri verilirken esas alınmıştır?

   

  A) “Nefs terbiyesi ders terbiyesinden hayırlıdır.”

  B) “Eline, diline beline sahip ol. Kalbini kapını, alnını tut.

  C) “Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

  D) “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

   

   

   

  Yazan %PM, %10 %876 %2017 %23:%May Okunma 5839 defa
Mesleki Gelişim Test Soruları

Mesleki Gelişim Test Soruları 5

?<