Mesleki Gelişim Test Soruları
 • Mesleki Gelişim Test Soruları

   

   

  S.1.

  A-Evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır.

  B- Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklardır.

  C- İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen, serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyo izotopları bulunduran maddelerdir.

  Ç- Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklardır.

  D- Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe çevre koruma denir.

  E- İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

   

  Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdaki açıklamaların uygun karşılığını yazınız.

   

  1- Evsel atık 2- Endüstriyel atık 3- Doğa 4- Radyoaktif atık 5- Hastane atıkları 6- Çevre koruma

   

  C.1.A) 1 B) 2 C) 4 Ç) 5 D) 6 E) 3

   

  S.2. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

   

  A) Ekolojik denge B) Atık C) Ekosistem D) Çevre kirliliği E) Sürdürülebilir kalkınma

   

  S.3. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?

   

  A) Çevre hakkı B) Sürdürülebilir kalkınma C) Çevre koruma D) Çevre E) Ekosistem

   

  S.4.. Çevre hakkı çevrenin korunması ve geliştirilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkının konusu olan öğeler arasında yer almaz?

   

  A) İnsan B) Hayvanlar ve bitkiler C) Cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekoloji D) İnsan ve diğer canlılarla etkileşim içinde bulunan cansız varlıklar E) Canlı ve cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekosistem

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.5. Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına ÇEVREBİLİM denir.

   

  S.6. Türkiye "SU YOKSULU" ülkeler arasında yer almaya başlamıştır.

   

  S.7. Çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi ÇEVRE KİRLENMESİ olarak tanımlanabilir.

   

  S.8. İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne DOĞA denir.

   

  S.9. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ÇEVRE KORUMA denir.

   

  S.10. Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye ATIK denir.

   

  S.11. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak, çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hâle getirilmesine GERİ KAZANIM denir.

   

  S.12. Eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda İŞİTME PROBLEMİNE yol açar.

   

  S.13. Tıbbi atık malzemelerle temas etmek İNSAN SAĞLIĞI için son derece tehlikelidir.

   

  S.14.Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı TOPRAK KİRLİLİĞİ sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur

   

  S.15. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?

   

  A) Sera B) Gaz C) Bileşik D) Ekosistem E) Mikroorganizma

   

  S.16. Gerek içten gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan değildir?

   

  A) Hidrokarbonlar B) Argon C) Azot oksitler D) Kurşun oksitler E) Kükürt dioksitler

   

  S.17. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

   

  A) Eğitime ağırlık verilmelidir. B) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmelidir. C) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır. D) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmelidir. E) Isınmada doğal gaza ağırlık verilmelidir.

   

  S.18. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği sebeplerinden değildir?

   

  A) Korozyon B) Pestisit C) Herbisit D) Erozyon E) Gübre ve arıtma çamuru

   

  S.19. Her endüstriyel proses (üretim), doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar verir. Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanım alanlarına göre su atık gruplarından değildir?

   

  A) Üretim işlemleri atıkları B) Soğutma suları C) Çalışanların temizliği ile ilgili atıklar D) Sıcak sular E) Sıhhi kullanımla ilgili atıklar

   

  S.20. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

   

  A) Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır. B) Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır. C) Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarmalıyız. D) Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir. E) Alıcı su ortamlarının seyreltme potansiyelleri kullanılmamalıdır.

   

  S.21. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri arasında yer almaz?

   

  A) Erozyon B) Yaşlılık ve çoraklık C) Taşlık ve kayalık D) Organik maddeler E) Gübre ve gübreleme

   

  S.22. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?

   

  A) Kimyasal gübre B) Egzoz gazları C) Erozyon D) Sanayi atık suları E) Suni yem

   

  S.23. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

   

  A) Orman alanları korunmalıdır. B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır. C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır. D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır. E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.24.ÇEVRE dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.

   

  S.25. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme SERA denir.

   

  S.26. SOSYAL VE EKONOMİK sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı, hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir.

   

  S.27. Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebeplerin HAVANIN KİRLENMESİNE büyük etkisi olmuştur.

   

  S.28. İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ATIK SULAR denir.

   

  S.29. GÜBRELEME, toprağın verimini artırmak için yapılsa da bazı durumlarda önemli toprak sorunlarına neden olmaktadır.

   

  S.30. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

   

  A) Ses B) Gürültü C) Su D) Enerji E) Hava

   

  S.31. Ses şiddetinin ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Desibel B) Parametre C) Histogram D) Sismograf E) Debi

   

  S.32. Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü sınıfı değildir?

   

  A) Ulaşım gürültüleri B) Endüstri gürültüleri C) Yapım gürültüleri D) Reaksiyon gürültüleri E) Su altı gürültüleri

   

  S.33. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

   

  A) İşitme bozukluğu B) Stres C) Uykusuzluk D) Konsantrasyon artması E) Nabız yükselmesi

   

  S.34. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?

   

  A) Teknik ve yasal tedbirler alınmalıdır. B) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların ses yalıtımlarını artırıcı önlemler alınmalıdır. C) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların duvarları kalın olmalıdır. D) Taşıtların gürültüsünün önlenmesi için uygun susturucunun tasarımı ve imalatı yapılmalıdır. E) Trafik gürültüsünü önlemek için hız kontrolü ve sinyalizasyon tedbirleri alınmalıdır.

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.35. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen ve hoşa gitmeyen seslere GÜRÜLTÜ denir.

   

  S.36. Yapıların dışında yer alan, gerek yapı içindeki hacimleri gerekse yapı dışındaki açık alanları kullanan BİREYLERİ ETKİLEYEN gürültülerdir.

   

  S.37. Frekans saniyedeki devir veya Hertz (Hz) olarak ölçülür. Sesin tizliği ne kadar yüksekse FREKANSI o kadar fazladır.

   

  S.38. ATIK PİLLERİN neden olduğu hastalıkların başında nörolojik bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.

   

  S.39. Bilimsel araştırmalarda GÜRÜLTÜYE maruz kalmış kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur.

   

  S.40. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde dışa bağımlı olduğumuz enerji çeşitlerinden biridir?

   

  A) Doğal gaz B) Kömür C) Rüzgâr D) Güneş E) Jeotermal enerji

   

  S.41. Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?

   

  A) Jeotermal enerji B) Biyogaz enerjisi C) Kömür D) Güneş enerjisi E) Rüzgâr enerjisi

   

  S.42. Aşağıda verilen enerji çeşitlerinden hangisi elektrik üretiminde kullanılmaz?

   

  A) Kömür santralleri B) Odun C) Nükleer santraller D) Biyogaz E) Hidrolik santraller

   

  S.43. Asit yağmurlarına neden olan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Petrol B) Jeotermal C) Biyogaz D) Güneş enerjisi E) Rüzgâr enerjisi

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.44. ENERJİ iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir.

   

  S.45. Doğal gazın ana maddesi; renksiz, kokusuz ve tatsız bir madde olan M

  ETANDIR

  S.46. Hidroelektrik santraller akan suyun gücünü ELEKTRİĞE dönüştürür.

   

  S.47. Nükleer reaktörlerde FİSTON reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir

   

  S.48. FOTOVOLKANİK HÜCRELER (PV hücreler-güneş hücreleri) gürültüsüz, çevreyi kirletmeden, hareket eden herhangi bir mekanizmaya gereksinim duymadan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.

   

  49. Aşağıdakilerden hangisi ekmek israfını önlemek için alınması gereken önlemlerden değildir?

   

  A) İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır. B) Ekmek dilimlenerek tüketilmelidir. C) Ekmek poşette saklanmalıdır. D) Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa ekmek derin dondurucuda ve poşet içerisinde saklanmalıdır. E) Modern ekmek fırınları açılmalıdır.

   

  S.50. Aşağıdakilerden hangisi israfa neden olan sebeplerden değildir?

   

  A) Eğitimsizlik B) İsrafı körükleyen reklamlar C) Düşük kaliteli üretim D) Modanın yavaş gelişimi E) İhtiyaçları başkalarının belirlemesi

   

  S.51. Aşağıdakilerden hangisi toplu yaşam alanlarında ekmek israfın azaltılması için yapılan önlemlerden değildir?

   

  A) Üretimin talebe göre planlanması B) Ekmeğin istenildiği kadar verilmesi C) Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmesi D) Ekmeklerin fırında veya satış yerinde uygun koşullarda saklanması E) Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmeğin dilimlenmiş veya küçük yuvarlak ekmek olarak verilmesi

   

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

   

  S.52. İSRAF gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır.

   

  S.53. SAVURGANLIK bir insanın malını cömertlik sınırlarını aşarak aşırı bir şekilde harcaması, israf etmesi demektir.

   

  S.54. TUTUMLULUK cimrilik ve savurganlığın aksine kişiye itibar kazandırır.

   

  S.55. Ekmeğin ÇÖPE ATILMASINDA en önemli faktörün bayatlaması olduğu belirtilmekte olup ekmeğin uygun koşullarda saklanmaması nedeniyle bayatladığı ve bu durumun ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğinin altı çizilmiştir.

   

   

   

   

  Yazan %AM, %07 %239 %2017 %07:%May Okunma 7617 defa
Mesleki Gelişim Test Soruları

Mesleki Gelişim Test Soruları

?<