Ham Kumaş Kontrolleri
 • Ham Kumaş Kontrolleri
   
   
   
   
   
   
  010akalite
   
   
   
  Kumaşın beklenen performansını düşüren veya kumaştan yapılan bir üründe belirgin bir konumda ortaya çıktığında muhtemel bir alıcı tarafından kolaylıkla görülen ve kabul edilmeyen kusurlara ‘kumaş hatası’ adı verilmektedir.
   
   
   
   
   
  hamkum6
   
   
   
  Bu hatalar kumaşın dokunması sırasında mekanik nedenlerden veya kullanılan iplikten kaynaklı olarak oluşmaktadır. Kumaş dokuma işletmelerinde üretilen ham kumaşlar dokuma işlemi sonrasında kumaş kalite kontrol masalarında incelenmektedir. Dokuma teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere rağmen hala kumaş hataları önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Tekstil dokuma işletmelerinde kumaş hataları tecrübeli kalite kontrol elemanları tarafından kontrol edilmektedir .
   
   
   
   
   
  hamkum7
   
   
   
   
   
  Literatürden elde edilen ve öğrenilen bilgilere göre, tecrübeli bir kalite kontrol elemanı hataların ancak %60-70 tespit edebilmektedir . Yaklaşık 2 metre enindeki kalite kontrol masası üzerinde %96-99 randımanla üretilen kumaş ancak 30 m/dak hızla sarılarak kontrol edilebilmektedir. Kumaşların kalite değerlendirilmesi objektif değildir ve kumaş hataları ile ilgili istatiksel bir değerlendirme yapılamamaktadır.
  OTOMATİK KUMAŞ KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ
   
  Kumaş kalite kontrol sistemleri üç işlem basamağından oluşabilir:
   
  • Özellik seçimi
   
  • Karşılaştırma
   
  • Karar
   
  Otomatik on-line kumaş kontrol sistemleri kumaş hatalarını belirlemede aşağıdaki yöntemlerden faydalanırlar:
   
   • İleri Görüntü Analizi
   
  • Sinir Ağları
   
  • Dalgacık Paket Modeli (Best Wavelet Packet Model)
   
  • Bulanık Mantık Metodu (Fuzzy Logic Method)
   
  Hataları tanımlamak için üç ana yaklaşım yapılmaktadır:
   
  1. Özellik ağacı
   
  2. Sayısal tanımlama
   
  3. Teknik yapı
  Özellik ağacı yaklaşımı hataların manuel kumaş kontrolündeki görünümlerini tarif eder. 
  Sayısal tanımlama yaklaşımı hatanın uzunluğu ve genişliğini belirtir. Kontrol yöntemleri aktif ve pasif olmalarına göre kategorilere ayrılırlar. Aktif yöntemin sensörün aydınlatma kaynağına ihtiyacı vardır.
   
   
   
   
   
  hamkum2 
   
   
   
   
  Otomatik kumaş kalite kontrol metotları ışık yansıması, lazer ışığı veya video resim prosesine dayanır. Bu otomatik sistemler basit fotosel taramasını veya kumaşın yüzeyinde kapasitans ölçüm cihazını çalıştırır. Dokuma kumaşlarda yaygın olarak kullanılan Charge Coupled Device CCD kameraları 2.048 ve 4.096 piksel çözünürlüktedir.
    
   
   
  hamkum3 
  Böyle sistemler CCD kameradan, analog sinyali dijital sinyale dönüştürücü, görüntü (resim) depo ünitesi, monitöre giriş için dijitali analoga dönüştürücü, merkezi işlem ünitesi’nden (CPU) oluşur. Standart görüntü filtrelerinde sınıflandırılırlar (örneğin düşük-geçiş filtresi) ve Fourier Dönüşümleri kullanılarak örnekler karakterize edilir. Birçok algoritma işlem zamanına bağlıdır; bundan dolayı kumaş kontrolü için özel amaçlı güçlü hesaplama yapabilen donanıma ihtiyaç duyulur.
   
   
  hamkum1

  GÖRÜNTÜ ANALİZ YÖNTEMİ
  Kumaş hata kontrolünde esas amaç, bir görüntünün içerdiği çok ve detaylı bilgilerden sadece araştırıcının ilgi alanına giren bilgilerin ayıklanmasını gerçekleştirmek ve bilgileri değerlendirmektir. Hızlı ve etkin bir yöntem olarak görüntü analiz sistemleri çok değişik tekstil ürünleri üzerinde çeşitli ölçüm ve kontrol amaçlarıyla uygulanabilmektedir. Görüntü analizi, görüntüler üzerinde belli bir amaca yönelik yapılan işlemlerin tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Bu amaçlar örneğin; bir görüntüyü daha rahat taşınabileceği forma sokmak ya da bir bilgisayar belleğinde yerleştirmek olabileceği gibi, bir izleyicinin sadece ilgi duyduğu bilgileri ayıklamakta olabilir. Yaygın kullanılan görüntü işleme operasyonları; filtreleme, örnekleme, sınıflama, kodlama, özellik ayıklama, desen tanıma ve hareket tahmini işlemlerinden oluşur. Eğer bir kumaşın dijital taranması sırasında elde edilen veriler hatasız bir kumaşın aynı koşullarda yapılan taramasıyla karşılaştırıldığında farklılık gösterirse bir hatanın varolduğu açıkça belirlenecektir. Ancak kumaş üzerindeki çok çeşitli desenler, örgü yapıları, renkler ve değişik hata tipleri bu işlemi güçleştirecektir. Bu nedenle tüm işlem aşama aşama yapılarak basitleştirilmelidir. Öncelikle kumaş üzerindeki renkli yapı, gri skala görüntüsüyle tek renge indirgenmeli sonra bu görüntü üzerinde diğer işlem adımları uygulanmalıdır.
  Görüntü analiziyle hata tespitinin iki temel aşaması vardır. Öğrenme aşaması da diyebileceğimiz ilk aşamada söz konusu kumaşın ilgili parametrelerinin pratik sınırları, hiç hatası olmayan bir kumaş esas alınarak hesaplanır ve her özellik için bir sınıflama yapılır.
  Denetleme aşaması olan ikinci aşamada ise ilgili özelliklerin bir önceki aşamada verilen sınırlar içinde olup olmadığı karşılaştırılarak kontrol edilir. Herhangi bir hatanın büyüklüğü, daha önceden belirlenen sınırlardan sapma oranıyla belirlenir. Tipik bir görüntü işleme sistemi genel olarak üç temel bölümden oluşur. Bunlar;
   
  1. Görüntü elde etme ünitesi: Bu ünite bir TV kamera, A/D ve D/A dönüştürücüler ve bir dijital bellekten oluşur. Bir dijital belleğin 8 bitlik ( 256 basamaklı) gri skalası ve 1024- 1024 piksellik kapasitesi vardır.
   
  2. Görüntü işleme ünitesi: Bu ünite esas olarak bir mikrobilgisayar sisteminden oluşur ve bu sisteme disk sürücüsü, yazıcı ve monitörle birlikte görüntü deposundaki arabirim (interface) devresi bağlanmıştır. Sürecin esas bölümü bu ünitede gerçekleşir. Yapılan işlem basit olarak üç bölümden oluşur:
   
  • Görüntü iyileştirme,
   
  • Görüntü analizi,
   
  • Görüntü kodlama (digitizing)
   
  3. Monitör (Gösterici Ünite)
   
  BULANIK MANTIK YÖNTEMİ ( Fuzzy Logic ) :  
  2001 yılında Choi ve arkadaşlarının kumaş hatalarının çok çeşitli olması ve tanımlarındaki belirsizlik düşüncesinden yola çıkarak yaptıkları çalışmada bulanık mantık metodu (fuzzy logic method) kullanılmıştır. Bulanık mantık, belirsizliklerin anlatımı ve belirsizliklerle çalışabilmek için kurulmuş bir matematiksel düzen olarak tanımlanmıştır. Bulanık mantık kurallarının kullanıldığı sistemde bu kurallar için üyelik fonksiyonları (membership function) sinir ağları yaklaşımına uyarlanmıştır. Araştırmada hatasız bölgelerin, balık (atkı ve çözgü yönündeki), neps ve kompozit hataların bulunduğu bölgelerin belirlenebilmesi için birkaç bulanık kural varsayımı yapılmıştır.
  Oluşturulan bir bulanık kural tabanı (fuzzy rule base) birçok klasik (crisp-classicical) kural ile yer değiştirebilmiştir. Klasik sistem tabanlı karmaşık sistemlerde doğru kararların alınabilmesi için çok sayıda kuralın uygulanması gerekmiş, bulanık kural yaklaşımları daha dar kural tabanı kullanılarak güvenilir kurallar oluşturma imkanı sağlamıştır. Kumaş hatalarının bulanık mantık sistemi ile belirlenmesi düşüncesiyle yapılan çalışmada 4 adımlı bir işlem modülü oluşturulmuştur. Bunlar:
   
  1-bulanıklandırma (fuzzification),
   
  2-bulanık kural tabanı,
   
  3-bulanık çıkarım (fuzzy inference)
   
  4-durulaştırma (defuzzification) işlemleridir.
   
   Bu dört aşama sonunda test kumaş görüntüsündeki hatalı alandaki hata çeşitleri belirlenebilmiştir. İlk aşamada hataların en belirgin özellikleri saptanmakta ve belirleyici özelliklerin tespit edilmesinden sonra bunların üyelik fonksiyonlarının oluşturulması yani bulanıklaştırılması gerekmiştir. Giriş parametreleri bilgi ve tecrübeye dayanarak oluşturulan bulanık kümelere dönüştürülmüştür. Neps ve balık hatası içeren bezayağı kumaş görüntüsündeki ölçümler değişken olarak alınmakta ve bulanık küme oluşturulmasında bu değerlerden faydalanılmıştır. Bulanıklaştırmadan önce üyelik fonksiyonu oluşturmak için klasik dilbilimsel (linguistic) açıklamalar kullanılmakta ve hataların belirlenmesi için bulanık mantık sisteminde küçük, orta, büyük olarak üç alan seviyesi oluşturulmuştur.
   
  1-Küçük alan hatasız
   
  2-orta büyüklükteki alan neps veya balık hatasının
   
  3-büyük alan ise kompozit bir hatanın varlığını
   
  ifade etmek için kullanılan terimlerdir.
   
  İkinci aşamada bulanık kural tabanı oluşturularak hata çeşitleri bulanık kurallar ile tanımlanmıştır. Bulanık mantık kural tabanın oluşturulmasında ihtimallerin belirli bir sayıya indirilmesi için sonucu etkilemeyecek şekilde bazı kabuller yapılmıştır. Bu kurallar kullanılarak bulanık mantığın temelini oluşturan bulanık mantık kural tabanı belirlenebilmiştir. Üçüncü aşamada belirlenen bulanık mantık kurallarına dayanarak bulanık karar verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Son olarak elde edilen bulanık değerlerin bir bulanık küme işlemi sonucunda tek sayı haline dönüştürüldüğü durulaştırma işleminin yapılması gerekmiştir. Sonuç olarak; giriş üyelik fonksiyonlarına karşılık hatayı gösteren çıkış üyelik fonksiyonu olan hatanın pozisyonu, sayısı ve çeşidi bulunmuştur. Choi arkadaşlarının bulanık mantık metodunu kullandığı araştırmada kumaş hataları sınıflandırılabilmiştir. Kumaş hatası kontrollerinde bulanık mantık kurallarının kullanıldığı bu metot ile insanın hata tanıyabilme yeteneği arasında benzerlik olduğu ve metodun klasik metotlara oranla daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür . 2001 yılında Huang ve Chen tarafından kumaş hatalarını sınıflandırmak için yapılan araştırmada neural-fuzzy sistemi kullanılmıştır. Bu sistem, bulanık mantık tekniği ve sinir ağlarının geri yayılımlı öğrenme algoritmasından oluşturulmuştur. Sinir ağları ve bulanık mantık sistemlerinin birbirini tamamlamasıyla sınıflandırma yeteneğinde yükselme görülmüştür. Bulanıklandırma, lineer olmayan bir eşleme (mapping) işlemidir. Neural fuzzy sistemi belirsiz verileri ve sınıflar arasında çakışan sınır noktaları ayırarak çalıştırılmıştır. Yapılan çalışmada sekizi hatalı ve biri hatasız olan bezayağı kumaşlar kullanılmıştır. Bu hatalar; atkı kaçığı, çözgü kopuğu, çift çözgü, çift atkı, delik, ince atkı bandı, yağ lekesi ve kafes (cobweb) hatalarıdır. Kumaşların görüntüsü 512 x 512 piksel çözünürlükte alınmış ve hataların dikey ve yatay yöndeki boyutlarının oranlanmasıyla üç sınıf oluşturulmuştur. Sınıflandırma için hata boyutlarından farklı olarak kullanılan bir diğer özellik de görüntü yoğunluğudur. Örneğin; çift çözgü ipliğinin çözgü kopuğuna oranla daha yüksek bir şiddete sahip olduğu görülmüştür. Görüntünün yoğunluğu (image intensity), gri skaladaki dağılımın ortalaması ve standart sapması ile ifade edilerek hatalı alanın gri skaladaki ortalama ve standart sapma değerleri belirleyici özellik olarak alınmıştır. Giriş parametreleri üçgen üyelik fonksiyonları kullanılarak bulanık hale getirilmiştir. Belirleyici özellik olarak kullanılan giriş değerleri 0 ile 1 sayısal değerleri arasında yer alır. Test aşamasındaki çıktı değerleri, öğrenme aşamasındaki örneklerden gelen verilere göre hesaplanmıştır.
    
  CYLOPS KONTROL YÖNTEMİ  
  Barco’nun tezgâh üzerinde otomatik kontrol sistemi olarak dokuma makinesine entegre olarak hareketli kamera sistemi yardımıyla çözgü ve atkı hatalarını belirler. Bir çözgü veya atkı hatası oluştuğunda sistem tezgâhı durdur, uyarı lambası yanar, mikroişlemci yardımıyla tezgâhtaki yerini gösterir, dokumacı tarafından “hata düzeltildi” uyarısına kadar tezgâh durdurulur. Barco Weave Master monitör sistemiyle ilgili olarak tüm hata bilgileri kumaş kalite veri tabanına gönderilir. Böylece hata haritaları (map) ve çeşitli kalite raporlarının tipleri oluşturulur. Tezgâh üzerinde kontrol sistemi dokuma makinesinin mikroişlemcisiyle bağlantılıdır. Her hata zamanı tarih ile kaydedilir. Böylece kumaş topundaki hata ve daha detaylı bilgiler kalite raporlarında yer alır. Cyclops denetim sisteminin Barco weavemastere bağlantısı kolaydır. Barco izleme sistemi Cyclops otomatik Tezgâh üzerinde izleme sistemine dahil edilebilir.TCP/IP protokolü kullanılarak Ethernet üzerinden HUB ile Tezgâh ve Barco izleme sisteminin birbiriyle olan bağlantısı sağlanır. Kumaş belirlenen hataların sayısına ve konsantrasyonuna göre kalitelerine ayrılır ve ham kumaş kontrolünden geçer ve diğer proseslere gönderilebilir.
   
   
   
  Cyclops   
  Tezgâh üzerinde kontrol ünitesi,
  kamera ve aydınlatma ünitesinden,
  ve hareketli resim elde etme
   
  başlığından oluşur.
   
  Belirleme (test/öğrenme) aşamasında kumaşın belirli sayıdaki pozisyonlarındaki kumaşın görüntüsü alınır ve resim işleme ünitesine transfer edilir. Burada kumaşın örgüsünü analiz etmek için özel algoritmalar kullanılır ve standarttan sapmalar hata olarak belirlenir. Tarama aralığı kumaş sınırlarının otomatik tespiti ile kumaş pozisyonuna ve genişliğine göre otomatik olarak ayarlanır. Kumaşların optik karakteristiklerine göre yazılım modülünün kalibrasyonu tarafından aydınlatma ve kamera yerleşimleri ayarlanır. Kumaşın yapısı optimal hata tespiti için algoritma parametreleri hesaplanarak otomatik olarak belirlenir. Cyclops tarama başlığı bir kamera ve aydınlatma sistemi içerir. Sistem kumaştaki hataların % 70’ini belirler.
  Avantajları
  • Tahar, tarak hatası, çözgü kopuğu, gibi devamlı hataların % 100 tespiti.
   
  • Atkı kaçığı, çift atkı gibi tüm genişlikteki atkı hatalarının % 100 tespiti.
   
  • Tezgâhı durdurarak hata oluşumunun anında tespit edilerek önlenmesi ve hatalı kumaş üretiminin engellenmesi.
   
  • İnsan hatalarından bağımsız bir kontrolün gerçekleştirilmesi.
   
  • Yüksek kumaş kalitesi, daha az ikinci kalite kumaş oluşumu.
   
  • Ham kumaş kontrol bölümünde daha az iş yükü.
   
  • Tezgâh üzerindeki kumaşta otomatik kontrol.
  • Weave Master Tezgâh izleme monitörüyle destek.
   
  • Tarama hızı: 18cm\sn.
   
  • Kurulma kolaylığı.
   
  • Bakım gerektirmemesi
  Qualimaster ham ve mamul kumaş kontrollerini destekler. Bunların dışında her kumaş topu kesimi için hata haritalarını belirler ve karşılık gelen hata puanlarını belirler. Qualimaster her kumaş topunun veya kesiminin sonunda etiket basar. Weavemaster üretim izleme sistemiyle beraber dokuma planları Qualimaster’in Tezgâh üzerinde online kontrolü ile birleştirilir. Denetim masasına ve kesim aparatına bağlı olarak bu terminal hata girişi için Windows tabanlı grafik kullanıcı arayüzü oluşturur. Hata kodları ekranda buton (düğme) olarak görünürler. Kontrolü yapan eleman hataya karşılık gelen düğmeye dokunarak hatayı kaydeder. Özel düğmeler devam eden hatalar, kesim ve tamirler için mümkündür. Opsiyonel olarak klavyeden farklı hata kodları girilebilir.
  Her kumaş topuna ait puanı hesaplanabilen hata haritası çıkartılabilir.
  Arayüzler • Her kumaş topu tanımları için barkod okuyucuya • Hata işaretleme aparatına • Kumaş topu ağırlığının kaydı için skalalara • Parça etiketleri ve hata haritaları için yazılımlara imkân tanır. Tezgâh üzerinde kumaş kontrolü için her giriş atkı sayacına otomatik olarak bağlıdır. Dokuma süresince hata haritasının oluşumunu sağlarlar. Qualimaster kumaş kontrol yazılımları dokumaya bağlı olarak çözgü hazırlamaya ve hatta iplik tedarikçisine kadar geniş raporlara yer verir.
    
   
  Qualimaster Rapor Tipleri   
  Tipe Ait Hata Analizleri Farklı kumaş tipleri hata oranları ve puanları bakımından karşılaştırılabilir. Her tip için on önemli hata pareto analizi ile gösterilir.
  Kontrolcü Performans Raporu Her vardiya başlangıcında kontrolcü kumaş raporu başlangıç yerini işaretleme yapar. Bu rapor kontrol edilen uzunluğu ve hataların hangi operatör tarafından yapıldığını gösterir. Yöneticiler uzun zaman aralığında aynı kumaş tipi için birkaç kontrolcüyü karşılaştırabilir. Bu rapor tipinden kalite kontrol yöneticisi, her tip için daha fazla eğitime ihtiyacı olan ve ortalamadan daha yavaş çalışan kontrolcülerin belirlenmesi yönünde faydalanabilir. Qualimaster büyük topların daha küçük partilere bölünmesini optimize eder. Eğer kontrol ve kesim iki ayrı basamakta yapılıyorsa Qualimaster hata haritasından ve puanlama kriteri üzerinden kumaşın kesim yerini belirler. Müşteri isteklerine göre minimum/maksimum kumaş uzunluğu, hata noktaları belirtilir.
    
  Elbit Vision I-Tex Kontrol Sistemi  
  300 m/dak kontrol hızında hataları belirleyebilir. Hatanın öncelikle ölçüsü, koordinat yerleri belirlenir ve hata haritasında yeri kaydedilir, hatanın dijital görüntüsü saklanır. Bu sistemin maliyeti çalışılan hıza ve kumaş genişliğine bağlıdır.
   
  Loom-tex sistem elemanları  
   • Video tarayıcılı tüm en kontrolü
   • Dual aydınlatma modülü ile kombine
  • Her Tezgâh için oluşturulmuş işlem
  • İzleme yöntemi için merkezi bilgisayar 390 cm genişliğe kadar Tezgâh eninde çalışılabilir.
  Belirlenebilen hata tipleri:
  - Atkı kaçığı
   
  - Çift çözgü
   
  - Tahar hatası
   
  - Çift atkı
   
  - Çözgü kopuğu
   
  - Tarak izi
   
  - Duruş izleri
   
  - Çözgü ucu
   
  - Yağ lekeleri
   
  - Sık-seyrek atkı
   
  - Delikler
   
  - Bozuk kenar
   
  - Kırışıklık
   
  - Kalın yer
   
  - Atkı yığılması
  I-Tex 1000 görüntülü kontrol sistemini çalıştırır; hataları otomatik olarak belirler, kaydeder, yerini saptar ve ileriki aşamada puanlandırır. Bu sistem 0,5 mm ölçüdeki hataları dahi belirleyebilir. Denim kumaşlar, ham kumaşlar ve tek renk boyalı kumaşların kontrolü yapılabilir. Non-woven, kaplama, karbon web, kompozit materyaller, metal laminasyon, plastik, kâğıt alanlarında başarıyla uygulanabilir.
    
   USTER FABRİCSCAN KONTROL SİSTEMİ
     
   
   
       
  hamkum8 

   
   
   
  En son sinir ağları teknolojini kullanır. Kumaş tipi ve karakteristiklerine bağlı olarak 90 m/dak hızlarla ve minimum 0.3 mm büyüklüğündeki hatalar belirlenebilir. 110 – 440 cm kumaş eni aralığında çalışmaktadır. Hata sınıflama sistemi Uster Fabriclass aşağıdaki profilleri kolayca belirler. Hatanın büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak hata tipleri kategorik olarak sayılarına ve tiplerine ayrılırlar. Spesifik gereksinimlere göre üretim boyunca rahatsız eden ve etmeyen hata sınıfları oluşturulur. Hata belirlemede hata pozisyonu, hata ölçüsü, ve hata tipi fonksiyonlarından faydalanılır. Yapılan diğer ölçümler kumaş uzunluğu ve genişliğidir. Kumaşlar ham, mamul (boyalı), düz, dimi ve saten olabilmektedir. Hata sınıflaması Demerit Hata Puanlaması ve Uster Fabriclass olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Proses analizi için özet rapor, tezgâh raporu ve vardiya raporu çıkartılabilmektedir. Sistem hata resmi görüntüsünü verebilmektedir.
  İki veya daha fazla özel tipteki video CCD kameralar kumaş genişliğine bağlı olarak kumaşı tarama amacıyla kullanılır. İlk aşama öğrenme prosesi olarak birkaç dakika sürer. Hataların ölçüsü, yeri kaydedilir ve üç sınıfa ayrılır :
   
  1-Çözgü hatası
  2-atkı hatası,
  3-Yüzey hatası) ve derecesi
   
  belirlenir. Özellik ağacı yaklaşımı kullanılarak oluşturulan hata sınıflama sistemi 100 farklı tipteki hatayı içerir. Görüntü işleminde video kamera tarafından taranan imaj görüntüsü anologu dijitale çevirici tarafından dijital görüntüye çevrilir. İki boyutlu dizi hataları ortaya çıkarmak için görüntü proses teknikleri kullanılarak analiz edilebilir. Her hata standart görüntü işleme algoritmaları ve filtrelerinin kombinasyonu yardımıyla incelenirler. Hatanın ölçüsü hata sınıflamasından sayısal tanım yaklaşımı yardımıyla hata tipi belirlenebilir. Hatanın belirlenmesi için geliştirilen teknikler sayıca çok fazladır ve yaklaşımlarına göre sınıflandırılırlar. Her hata bir resim olarak kaydedilir. Büyük ölçüde görüntülenebilir ve hata raporu ile beraber çıktı alınabilir. Kumaş yansıyan ve gönderilen ışığın geçmesine izin veren iki bileşik aydınlatma modülü arasından geçirilir. Aydınlatma tipinin seçimi kumaş yoğunluğuna bağlıdır. Yeni bir malın kontrole başlamasıyla, sistemin kumaşın normal görünümünü kayıt ettiği ve içsel öğrenme aşamasına geçtiği öğrenme evresi kumaşın ilk bir metresinde gerçekleşir.İçsel öğrenme evresi yaklaşık 1 dakika alır ve her mal için önceden gerçekleştirilmelidir. Aynı malın tüm parçaları aynı standart ile kontrol edilebilir.Özet olarak, aşağıda belirtilen 3 önlem ile hata belirleme oranının yükseleceği söylenebilir:
   
  • Yüksek kamera çözünürlüğü ve hızlı görüntüleme işlemiyle kontrollü bir işlem
   
  • Kumaştaki hataları belirlemek için sinir ağı esasına dayalı, öğrenme yeteneğine sahip bir sistem
   
  • Hatanın uzunluk ve renk farkına bağlı olarak hata özelliklerinin basit bir ayırımı Zellweger Uster’ in otomatik kumaş kontrol sistemi şu işlevleri yerine getirir:
   
  • Kumaşın karakteristik özelliklerini ve belirli hatalarını öğrenir.
   
  • Kumaştaki hatalarının yerini belirler.
   
  • İşaretler. •Kayda geçirir, yani hafızaya alır. Hata bilgilerini otomatik olarak analiz eder ve sınıflandırır.
    
  SİSTEM KONTROL RAPORLARI  
  Standard Rapor  
   
  Kumaşın ölçülen uzunluk ve genişliğinden başka, ayrıca kumaş topundaki ve her 100 metredeki hata sayısı hakkında bilgi verir. FABRICLASS ve hata tipine bağlı olarak hataların sınıflandırılması yanında hatanın tam pozisyonu ve boyutu da gösterilir. Eğer bir hata özellikle ilginç görülürse bu hata üzerine bir tıklama hatanın tam şeklini göstermeye yeter.
    
   
  Pozisyon Raporu   
  Hatanın kumaş içindeki hızlı bir görüntüsünü verir. Özellikle hatanın frekansı, boyutu ve pozisyonu hızlı bir bakışla görülebilir. Hataların şekliyle birlikte bu rapor ve bir sonraki rapor işlem optimizasyonuna yardımcı olur.
    
   
  Hata Tipi Raporu   
  Kullanıcı belirli bir tip hatanın çok sık olup olmadığını görebilir. Ayrıca raporun tasarımı, özel bir tip hatanın, malın ortalama frekansından daha yüksek bir frekansta olup olmadığını gösterecek şekilde düzenlenmiştir.
    
   
  Fabriclass Raporu   
  Her sınıftaki hataların sıklıkları hakkında bilgi verir. Liste, renk farklılıkları ve uzunluklarına göre rahatsız edici ve önemsiz hataları gösterir. Önemli olmayan hataların sıklığı, kumaşın tipik görünümü değişinceye kadar arttığında önemli hale gelir.  
   
   
   
   
   
  Yazan %AM, %17 %315 %2019 %09:%Ağu in Kalite Kontrol

Ham Kumaş Kontrolleri

 

 

?<