Ana Örgüler Test Soruları
 • Ana Örgüler Test Soruları

   

   

  1. Dokumayı oluştururken çözgü ve atkı arasındaki açı kaç derecedir?

   

  A) 60 B) 45 C) 90 D) 75

   

  2. Dokumada yüzeyi oluşturan ipliklerden kumaşın kenarına paralel, uzunlamasına olan iplikler hangisidir?

   

  A) Atkı B) Çözgü C) Örgü D) Halat

   

  3. Dokuma örgüsünün enine ve boyuna yönde aynı biçimde tekrar eden en küçük birimi nasıl adlandırılır?

   

  A) Atkı raporu B) Çözgü raporu C) Saten raporu D) Örgü raporu

   

  4. Çözgü ipliğinin atkı ipliği üzerinde olduğu konum desen kâğıdında nasıl gösterilir?

   

  A) Dolu B) Yarım dolu C) Boş D) Yıldız

   

  5. Aşağıdakilerden hangisi ana örgü değildir?

   

  A) Bezayağı B) Panama C) Dimi D) Saten

   

  6. Aşağıdakilerden hangisi, tekstilde yüzey elde etme tekniklerden biridir?

   

  A) Dokuma B) Atkı C) Çözgü D) Rapor

   

  7. Aşağıdakilerden hangisi bezayağı örgünün özelliklerindendir?

   

  A) Örgü raporunda iki atkı ve iki çözgü bulunur. B) Atkı ve çözgü bağlantılarının sık olmadığı bir örgüdür. C) Atkı ve çözgü iplikleri yüzme yapar. D) Kumaşın her iki yüzeyi de birbirinden farklıdır.

   

  8. Bir örgünün en az kaç çerçeve ile dokunabileceğini gösteren plan hangisidir?

   

  A) Armür planı  B) Tahar planı  C) Çözgü planı  D) Atkı planı

   

  9. Çerçevelerin hareketini belirleyen plan hangisidir?

   

  A) Çözgü planı  B) Atkı planı  C) Armür planı  D) Tahar planı

   

  10. Aşağıdakilerden hangisi bir armür planı çeşidi değildir?

   

  A) Sağ armür  B) Sol armür  C) Aynalı armür  D) Yukarı armür

   

  11. Dimi örgüsünde çözgü ipliği atkı ipliğinden oran olarak daha fazla ise hangi dimi grubuna girer?

   

  A) Çözgü yüzlü  B) Atkı yüzlü  C) Dengeli  D) Dengesiz

   

  12. En küçük dimi örgüsü için kullanılacak çözgü ve atkı sayısı kaçtır?

   

  A) 2 çözgü 1 atkı  B) 1 atkı 2 çözgü  C) 2 atkı 2 çözgü  D) 3 çözgü 3 atkı

   

  13. Aşağıdakilerden hangisi, kumaş yüzeyinde diyagonal (eğim) yollar meydana getiren temel dokuma örgüsüdür?

   

  A) Saten  B) Dimi  C) Bezayağı  D) Panama

   

  14. Aşağıdakilerden hangisi dimi örgüsünün özelliklerinden biridir?

   

  A) Dimi örgülerde iplikler yüzme yapmaz.  B) En küçük dimi örgü raporu, iki çözgü ve iki atkıdan meydana gelir.  C) Dimi örgülü kumaşların tersi ve yüzü aynı görüntüye sahiptir.  D) Dimi örgüler kumaş yüzeyinde Z veya S olmak üzere iki yönde eğimli yollar oluşturur.

   

  15. Aşağıdaki örgülerden hangisi dimi örgülerden türetilmemiştir?

   

  A) Kırık dimi  B) Kesik dimi  C) Corkscrew  D) Balıksırtı dimi

   

  16. Aşağıdakilerden hangisi en küçük saten örgü raporunu ifade eder?

   

  A) 6×6  B) 5×5  C) 4×4  D) 3×3

   

  17. Aşağıdakilerden hangisi saten örgüsünün özelliklerindendir?

   

  A) Saten örgülü kumaşlar diyagonal oluşturur.  B) Saten örgü ile dokunan kumaşta iplik yüzmeleri görülür.  C) En küçük saten örgü raporu 4’lü satendir.  D) Saten örgü ile dokunan kumaşların ön ve arka yüzleri aynı görüntüye sahiptir.

   

  18. Aşağıdakilerden hangisi örgüsünün atlama sayısı olur.

   

  A) B) C) D) 5

   

  19. Aşağıdaki tanımlardan hangisi çözgü satenini ifade eder?

   

  A) Atkı ipliğinin rapor içerisinde her sırada, yalnız bir kere üste çıkarak bağlantı yaptığı saten örgüsüne çözgü sateni denir.  B) Çözgü ipliğinin rapor içerisinde her sırada, yalnız bir kere üste çıkarak bağlantı yaptığı saten örgüsüne çözgü sateni denir.  C) Atkı ipliğinin rapor içerisinde her sırada, iki kere üste çıkarak bağlantı yaptığı saten örgüsüne çözgü sateni denir.  D) Çözgü ipliğinin rapor içerisinde her sırada, iki kere üste çıkarak bağlantı yaptığı saten örgüsüne çözgü sateni denir.

   

  20. ( )Dokuma kumaşlarda çeşitli renk ve dizilişte iplikler kullanarak desen oluşturmak bir desen elde etme yöntemi değildir.

   

  21. ( )Renkli ipliklerle desenlendirme yaparken sadece renk uyumuna ( renklerin birbiri ile olan uyumu) dikkat edilmelidir.

   

  22. ( )Renkli ipliklerle desenlendirme yönteminde tek renk çözgü ipliği ile değişik bir renkte atkı ipliği kullanılabilir.

   

  23. ( )Renkli ipliklerle desenlendirme yönteminde atkı ipliğinde tek renk kullanılırken çözgü ipliğinde birden çok renk kullanılabilir.

   

  24. ( )Renkli ipliklerle desenlendirme yönteminde çözgü ve atkı ipliğinde birden çok renk kullanılabilir.

   

  25. Atkı ve çözgü ipliklerinin belirli bir prensibe göre birbirini dik olarak keserek bağlanmalarıyla elde edilen tekstil yüzeyidir?

   

  A) Örme  B) İplik  C) Dokuma  D) Örgü

   

  26. Aşağıdakilerden hangisi dokuma kumaşta boyuna olarak kenara paralel uzanan ipliklerdir?

   

  A) Çözgü iplikleri  B) Atkı iplikleri  C) Dikiş iplikleri  D) Örgü iplikleri

   

  27. Örgü raporunun çiziminde uygulanan ilk hareket aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Örgüyü çizmek  B) Rapor boyutlarını işaretlemek  C) Atkı renk raporunu işaretlemek  D) Çözgü renk raporunu işaretlemek

   

  28. Aşağıdakilerden hangisi, dimi diyagonalinde (Z) ve (S) ifadelerini açıklar?

   

  A) (Z) dimi diyagonali soldan sağa yükselir– (S)dimi diyagonali sağdan sola yükselir 

   

  B) (Z) dimi diyagonali sağdan sola yükselir– (S) dimi diyagonali soldan sağa yükselir 

   

  C) (Z) dimi diyagonali sağdan sağa yükselir– (S) dimi diyagonali sağdan sola yükselir 

   

  D) (Z) dimi diyagonali soldan sola yükselir– (S) dimi diyagonali sağdan sola yükselir

   

  29. Tahar işleminde çözgü ipliklerinin hangi çerçevelere ait olduğunu gösterir?

   

  A) Tarak planı  B) Tahar planı  C) Örgü raporu  D) Armür planı

   

  30. Örgünün dokunabilmesi için gerekli olan çerçeve sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

   

  A) Örgü raporundaki çözgü sayısına  B) Örgü raporundaki atkı sayısına  C) Örgü raporu tekrar sayısına  D) Örgü raporundaki farklı çözgü hareketi sayısına

   

  31. Aşağıdakilerden hangisi dokuma tarağında bir diş boşluğundan geçen tel sayısını gösterir?

   

  A) Tarak planı  B) Tarak taharı  C) Gücü taharı  D) Tahar planı

   

  32. Aşağıdakilerden hangisi ağızlık açma işleminde çerçeve hareket sırasını belirler?

   

  A) Armür planı  B) Tahar planı  C) Tarak planı  D) Örgü raporu

   

  33. ( ) Bezayağı örgüsünün en küçük raporu 3 çözgü 3 atkı ipliğinden oluşur.

   

  34. ( ) Bezayağı örgüsünün kayma sabitliği diğer örgülere göre daha fazladır.

   

  35. ( ) Bezayağı örgülerinde çözgü ve atkı ipliği yükselmeleri aynı değildir.

   

  36. ( ) Bezayağı örgüsü ile üretilen kumaşların her iki yüzü de aynıdır.

   

  37. ( ) En küçük düzensiz atkı rips örgüsü 3 çözgü, 2 atkı ipliğinden oluşur.

   

  38. ( ) Düzenli çözgü ripsleri kumaş üzerinde eşit genişlikte enine yollar oluşturur.

   

  39. ( ) Atkı rips örgülerine enine rips örgüleri de denir.

   

  40. ( ) Düzenli panama örgülerinde çözgü ve atkı sayısı daima birbirine eşittir.

   

  41. ( ) En küçük düzensiz panama örgüsü 4 çözgü ve 3 atkı ipliğinden oluşur.

   

  42. Aşağıdakilerden hangisi, kumaş yüzeyinde diyagonal yollar meydana getiren temel örgü çeşididir?

   

  A) Dimi  B) Saten  C) Bezayağı  D) Rips

   

  43. En küçük dimi örgüsü raporunun çözgü ve atkı tel sayıları kaçtır?

   

  A) 2 çözgü- 2 atkı  B) 2 çözgü- 3 atkı  C) 3 çözgü- 2 atkı  D) 3 çözgü- 3 atkı

   

  44. Aşağıdakilerden hangisi dimi örgüsünün özelliklerinden biridir?

   

  A) En küçük dimi örgü raporu 2 çözgü 2 atkı ipliğinden oluşur.  B) Dimi örgülerinde iplikler yüzme yapmaz.  C) Dimi örgüleri sağ ve sol olmak üzere iki farklı yönde eğimler oluşturur.  D) Dimi örgülü kumaşlar her iki yüzde de aynı görünüme sahiptir.

   

  45. ( ) Kırık dimi örgüleri örgü raporunda dimi diyagonalinin yön değiştirmediği örgülerdir.

   

  46. ( ) Atkı yönünde kırık dimi örgülerinde çözgü sayısını hesaplamak için temel alınan dimi örgüsünün çözgü sayısı iki ile çarpılır.

   

  47. ( ) Atkı yönünde oluşturulan kırık dimi örgüsünün atkı sayısı temel alınan dimi örgü raporunun atkı sayısına eşittir.

   

  48. ( ) Çapraz dimi örgüleri elbiselik, paltoluk, ceketlik, örtülük kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  49. ( ) Atkı yönünde çapraz dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı sayısı temel olarak alınan dimi örgü raporuna eşittir.

   

  50. ( ) Atkı yönünde kesik dimi örgülerinde temel olarak alınan dimi örgü raporu, çözgü yönünde iki eşit parçaya bölünür.

   

  51. Atkı rips örgüsünün atkı raporunda kaç atkı bulunur?

   

  A) Daima bir atkı bulunur.  B) Daima iki atkı bulunur.  C) Daima üç atkı bulunur.  D) Daima dört atkı bulunur.

   

  52. Çözgü rips örgüsü hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Çözgü rips örgülerinde yolların genişliğini yolları oluşturan atkı sayısı belirler.  B) En küçük düzensiz çözgü rips örgü raporu, 3 atkı ve 2 çözgüden oluşur.  C) Düzenli çözgü ripsleri kumaş üzerinde farklı genişlikte enine yollar oluşturur.  D) Çözgü rips örgüleri, birden fazla atkı ipliğinin aynı ağızlıktan atılmasıyla oluşan örgülerdir.

   

  53. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi, düzenli panama örgüsünün tanımıdır?

   

  A) Düzenli panama örgüleri iki veya daha fazla sayıdaki çözgü ipliğinin yine aynı sayıdaki atkı ipliklerinin altından ve üstünden geçmesiyle oluşan örgülerdir.  B) Düzenli panama örgüleri farklı sayıdaki çözgü ipliğinin yine farklı sayıdaki atkı ipliklerinin altından ve üstünden geçmesiyle oluşan örgülerdir.  C) Düzenli panama örgüleri farklı sayıdaki çözgü ipliğinin iki tane atkı ipliğinin altından ve üstünden geçmesiyle oluşan örgülerdir. D) Düzenli panama örgüleri iki tane çözgü ipliğinin farklı sayıdaki atkı ipliğinin altından ve üstünden geçmesiyle oluşan örgülerdir.

   

   

  54. Aşağıdakilerden hangisi       4        3       1

                                                 D ---------------------------    Z

                                                             4         2        2  

   

  örgüsünden elde edilen atkı yönünde çapraz dimi örgü rapor sayısını verir? 

   

  A) 16 çözgü - 32 atkı  B) 16 çözgü - 16 atkı  C) 16 çözgü - 8 atkı  D) 8 çözgü - 19 atkı

   

  55. ( ) Atkı yönünde kırık dimi örgülerinde çözgü sayısını hesaplamak için temel alınan dimi örgüsünün atkı sayısı iki ile çarpılır.

   

  56. ( ) Herhangi bir dimi örgü raporunun yarısından itibaren çözgülerin ya da atkıların sondan başa doğru sıralanması ile dimi diyagonalinin yön değiştirdiği örgülere çapraz dimi örgüsü denir.

   

  57. ( ) Çözgü yönünde kırık dimi örgülerinde, dimi diyagonali raporun ilk yarısında aşağıdan yukarıya doğru ise diğer yarısında da yukarıdan aşağıya doğru yönlenir.

   

  58. ( ) Atkı yönünde çapraz dimi örgülerinde temel olarak alınan dimi örgü raporu, çözgü yönünde iki eşit parçaya bölünür.

   

  59. ( ) Çözgü yönünde çapraz dimi örgü raporundaki çözgü ve atkı sayısı temel olarak alınan dimi örgü raporunun çözgü ve atkı sayısının iki katına eşittir.

   

  60. ( ) Çözgü yönünde oluşturulan kırık dimi örgüsünün atkı sayısı temel alınan dimi örgü raporunun atkı sayısına eşittir.

   

  61. ( ) Balıksırtı dimi örgüleri örgü raporunun yarısından sonra dimi diyagonalinin yön değiştirerek doluların karşısı boş boşların karşı dolu olarak çizildiği dimi örgüleridir.

   

  62. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü sayısı temel alınan dimi örgüdeki atkı sayısının iki katıdır.

   

  63. ( ) Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü ve atkı sayısı her zaman birbirine eşittir.

   

  64. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde dimi diyagonali, raporun yarısında aşağıdan yukarıya doğru ise diğer yarısında yukarıdan aşağıya doğru yönlenir.

   

  65. ( ) Yukarıya veya yana doğru atlama sayısı iki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi örgüleri denir.

   

  66. ( ) Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için bezayağı örgülerinden yararlanılır.

   

  67. ( ) Ana örgü raporu sayısı atlama sayısına tam bölünüyorsa Atkı yönünde diyagonal örgü raporunun atkı sayısını hesaplamak için örgü raporunu verilen atlama sayısına böleriz.

   

  68. ( ) Diyagonal dimi örgülerinde dimi yolları farklı açılar oluşturmaktadır.

   

  69. ( ) Gölgeli dimiler, kademeli olarak atkı dimisinden çözgü dimisine ya da çözgü dimisinden atkı dimisine geçiş yapılarak elde edilen örgülerdir.

   

  70. ( ) Dimi örgülerinden yalnızca çözgü yönünde gölgeli dimi elde edilir.

   

  71. Saten örgüsünün en küçük raporundaki çözgü ve atkı ipliği sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 4 çözgü–4 atkı B) 5 çözgü–5 atkı C) 6 çözgü–6 atkı D) 7 çözgü–7 atkı

   

  72. 7’li saten örgüsü için aşağıdakilerden hangisi atlama sayısı olamaz?

   

  A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

   

  73. Saten örgülerinde uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri kumaş yüzeyine hangi özelliği vermez?

   

  A) Düzgünlük B) Kayganlık C) Parlaklık D) Sertlik

   

  74. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Atlama sayısı, 1 ve rapor tel sayısının bir eksiği olamaz B) Rapor tel sayısını tam bölen sayı atlama sayısı olamaz C) Atlama sayısı, 2 ve rapor tel sayısının iki eksiği olamaz D) Rapor tel sayısı ile aynı sayıya tam bölünebilen sayı atlama sayısı olamaz.

   

  75. 8’li saten örgüsünün atlama sayıları aşağıdakilerden hangileridir?

   

  A) 2, 3, 4, 5 B) 3, 5 C) 2, 4, 5, 7 D) 3, 7

   

  76. Atkı saten örgülerine, çözgü ipliğinin üstte olduğu bağlantı noktası ilâvesi ya da çözgü saten örgülerine, atkı ipliğinin üste olduğu bağlantı noktası ilâvesi ile elde edilen örgülere ………………………saten örgüleri denir.

   

  77. Atkı saten örgüsünde çözgüden kuvvetlendirme yapmak için her dolu karenin üstüne veya altına, bir veya birden fazla …………..kare eklenir.

   

  78. Çözgü saten örgüsünde atkıdan kuvvetlendirme yapmak için her boş karenin sağında veya solunda bulunan dolu karelerden bir veya birden fazla ……………………yapılır.

   

  79. Karışık saten örgüleri ………. ve ………….yönünde bağlantı noktalarının yer değiştirmesiyle elde edilir.

   

  80. Çözgü yönünde oluşturulan tam ya da yarım gölgeli saten örgüleri, verilmiş olan dimi örgü raporuna bağlı olarak çok sayıda çerçeveye ihtiyaç duyulacağından daha çok …………………dokuma makinelerinde uygulanmaktadır.

   

  81. ( ) Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde dimi diyagonali, raporun ilk yarısında soldan sağa doğru yükseliyorsa diğer yarısında da aynı şekilde yönlenir.

   

  82. ( ) 2’li atlamalarda temel alınan dimi örgü raporu eğer tek sayılı ise diyagonal dimi örgü raporu temel dimi örgü raporunun yarısı kadardır.

   

  83. ( ) Balıksırtı örgüleri ceketlik, eteklik, paltoluk kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  84. ( ) Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır.

   

  85. ( ) Kuvvetlendirilen saten örgülerinde, kuvvetlendirme yani bağlantı noktası ilâvesi çözgü ve atkı yönünde olmak üzere sadece iki yönde yapılabilir.

   

  86. ( ) Çözgü saten örgüsünde çözgüden kuvvetlendirme yapmak için her boş karenin üstünde veya altında bulunan dolu karelerde bir veya birden fazla eksiltme yapılır.

   

  87. ( ) Atkı saten örgüsünde atkıdan kuvvetlendirme yapmak için her dolu karenin sağına veya soluna, bir veya birden fazla dolu kare ilâve edilir.

   

  88. ( ) Saten bağlama noktalarının, düzenli yerleşiminin dışında, gelişigüzel dağıldığı örgülere karışık saten örgüleri denir.

   

  89. ( ) Atkı yönünde yarım gölgeli saten örgüsü için kullanılacak olan atkı tel sayısı, verilmiş olan saten örgüsü rapor tel sayısı ile rapor tel sayısının bir eksiğinin toplanması sonucunda elde edilen değer olarak belirlenir.

   

  90. ( ) Sayma sayısı raporu bölen sayı olmaz.

   

  91. ( ) Balıksırtı dimi örgüleri örgü raporunun yarısından sonra dimi diyagonalinin yön değiştirerek doluların karşısı boş boşların karşı dolu olarak çizildiği dimi örgüleridir.

   

  92. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü sayısı temel alınan dimi örgüdeki atkı sayısının iki katıdır.

   

  93. ( ) Atkı yönünde balıksırtı dimi örgülerinde çözgü ve atkı sayısı her zaman birbirine eşittir.

   

  94. ( ) Çözgü yönünde balıksırtı dimi örgülerinde dimi diyagonali, raporun yarısında aşağıdan yukarıya doğru ise diğer yarısında yukarıdan aşağıya doğru yönlenir.

   

  95. ( ) Yukarıya veya yana doğru atlama sayısı iki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi örgüleri denir.

   

  96. ( ) Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için bezayağı örgülerinden yararlanılır.

   

  97. ( ) Ana örgü raporu sayısı atlama sayısına tam bölünüyorsa Atkı yönünde diyagonal örgü raporunun atkı sayısını hesaplamak için örgü raporunu verilen atlama sayısına böleriz.

   

  98. ( ) Diyagonal dimi örgülerinde dimi yolları farklı açılar oluşturmaktadır.

   

  99. ( ) Gölgeli dimiler, kademeli olarak atkı dimisinden çözgü dimisine ya da çözgü dimisinden atkı dimisine geçiş yapılarak elde edilen örgülerdir.

   

  100. ( ) Dimi örgülerinden yalnızca çözgü yönünde gölgeli dimi elde edilir.

   

  101. Saten örgüsünün en küçük raporundaki çözgü ve atkı ipliği sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 4 çözgü–4 atkı B) 5 çözgü–5 atkı C) 6 çözgü–6 atkı D) 7 çözgü–7 atkı

   

  102. 7’li saten örgüsü için aşağıdakilerden hangisi atlama sayısı olamaz?

   

  A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

   

  103. Saten örgülerinde uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri kumaş yüzeyine hangi özelliği vermez?

   

  A) Düzgünlük B) Kayganlık C) Parlaklık D) Sertlik

   

  104. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Atlama sayısı, 1 ve rapor tel sayısının bir eksiği olamaz B) Rapor tel sayısını tam bölen sayı atlama sayısı olamaz C) Atlama sayısı, 2 ve rapor tel sayısının iki eksiği olamaz D) Rapor tel sayısı ile aynı sayıya tam bölünebilen sayı atlama sayısı olamaz

   

   

   

  Yazan %AM, %24 %407 %2022 %11:%Oca in Ders Soruları

Ana Örgüler Test Soruları

 

 

 

 

?<