Mesleki Gelişim Test Soruları 3
 • Mesleki Gelişim Test Soruları 3

   

   

  S.187. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

   

  A) İş güvenliği B) İş C) İşçi çalışması D) İşçi E) Tesisatçı

   

  S.188. Aşağıdakilerden hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

   

  A) Vurma aletleri B) Markalama aletleri C) Kesici aletler D) İlk yardım aletleri E) Gözlük

   

  S.189. Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

   

  A) Gözlük takmamıştır. B) Eldiven giymemiştir. C) Maske takmamıştır. D) Baret takmamıştır. E) Markalama aletlerini kullanmamıştır.

   

  S.189. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

   

  A) Ayakkabı giymemiştir. B) İşçi tulumu giymemiştir. C) Baret takmamıştır. D) Koruyuculu ayakkabı giymemiştir. E) Gözlük takmamıştır.

   

  S.190. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

   

  A) Sıhhi tesisatlar B) Elektrik tesisatları C) Isıtma tesisatları D) Çevre düzenlemesi E) Havalandırma tesisatları

   

  S.191. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından değildir?

   

  A) Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak B) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek C) Çalışanların motivasyonunu artırmak D) Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak E) Çalışma verimini artırmak

   

  S.192. Binalarda temiz suyu kullanım yerine kadar ileten boru ağına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Beslenme borusu hattı B) Pis su tesisatı C) Yağmur suyu tesisatı D) Kalorifer tesisatı E) Temiz su tesisatı

   

  S.193. Aşağıdakilerden hangisi iyi yapılmış bir pis su tesisatında bulunması gereken özelliklerden değildir?

   

  A) Pis ve kirli suları kesintisiz, çabuk, sağlığa zarar vermeden ve insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır. B) Alt kata döşenecek ana borunun yapı dışına en uzun yoldan çıkarılması gerekir. C) Koku, gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesini engeller. D) Borular gaz, hava ve pis suyu sızdırmaz olmalıdır. E) Borular dayanıklı, sağlam, bina oturmalarına dirençlidir.

   

  S.194. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma kalitesinden ödün vermeden elektrik enerjisinden tasarruf etme tedbirlerinden değildir?

   

  A) Kullanılmayan odalardaki ışıklar söndürülmelidir. B) Yüksek güçlü tek bir lamba yerine düşük güçlü birden fazla lamba kullanılmalıdır. C) Gündüzleri aydınlatma için güneş ışığından yararlanılmalıdır. D) Lambalar, ışıklarından en fazla yararlanabilecek şekilde yerleştirilmelidir. E) Akkor telli ampul yerine uzun ömürlü ampul, LED ampul ya da floresan lamba kullanılmalıdır.

   

  S.195. Aşağıdakilerden hangisi atölyelerde tezgâh ve cihazlarla çalışırken yapılmaması gereken bir davranıştır?

   

  A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir. B) Yağ seviyesi tezgâh çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir. C) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar o tezgâhta bağımsız çalışılmalıdır. D) Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın dönüş yönünü mutlaka kontrol edilmelidir. E) Tezgâh üzerinde yıpranmış ve hasara uğramış somun, cıvata vb. parçalar varsa yenileriyle değiştirilmelidir.

   

  S.196. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?

   

  A) Meslek hastalığı B) Sigortalılık C) İşçi sağlığı D) İş güvenliği E) Hiçbiri

   

  S.197. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarından biri değildir?

   

  A) Çözücüler B) Yüksek ve alçak basınçta çalışma C) Soğuk ve sıcakta çalışma D) Tozlar E) Radyasyon

   

  S.198. Öğrenci Mustafa, iş yeri doktoruna giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıdakilerden hangisi doktorun Mustafa’ya önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?

   

  A) Çalışanların eğitimi C) Havalandırma B) Koruyucu araçlar                                               D) Gezinme E) İşe giriş muayenesi

   

  S.199. Yol açan etmenlere göre meslek hastalıklarının göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

   

  A) Kimyasal kaynaklı B) Fiziksel kaynaklı C) Biyolojik kaynaklı D) Matematik kaynaklı E) Psikolojik kaynaklı

   

  S.200. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

   

  A) Ağır metaller B) Gazlar C) Radyasyon D) Çözücüler

   

  S.201. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?

   

  A)Hastalık B)Kaza C)Sakatlık D)Yaralanma E) Kişisel kusurlar

   

  S.202. Aşağıdakilerden hangisi işçiyi iş kazasına uğratan hâl ve durumlardan biri değildir?

   

  A) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada B) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla C) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda D) Emzikli kadın sigortalının mesai saatleri dışında bulunduğu sırada E) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

   

  S.203. Aşağıdakilerden hangisi kaza zincirinin halkalarından biri değildir?

   

  A) İnsanın doğal yapısı (insanın doğa karşısındaki zayıflığı) B) Kişisel kusurlar C) Ortam şartları D) Kaza olayı E) Yaralanma (zarar veya hasar)

   

  S.204. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?

   

  A)Güvensiz hareketler C)Güvensiz şartlar B)Tecrübesizlik D)Nedeni bulunamayan sebepler E) Hastalık

   

  S.205. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?

   

  A)%98 C)%60 B)%2 D)%30 E)%45

   

  S.206. Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?

   

  A) Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık D) Hava, yakacak, su B) Oksijen, hava, ateş                                     E) Köpük C) Sıcaklık, ateş, kibrit

   

  S.207. Aşağıdakilerden hangisi kimyevi yangın söndürücü maddelerden biridir?

   

  A) Su B) Köpük C) Kuru kimyevi toz D)Hava E) Hiçbiri

   

  S.208. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden biri değildir?

   

  A) Bacalar devamlı temizlenmelidir. B) Tavan arası temiz tutulmalıdır. C) Yanıcı maddeler iyi saklanmalıdır. D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır. E) İtfaiyeye telefon ediniz.

   

  S.209. Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

   

  A) Hemen yangın yerinden kaçınız. B) İtfaiyeye telefon ediniz. C) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz. D) Telaşlanmayınız. E) Yanıcı maddeler iyi saklayınız.

   

  S.210. Aşağıdakilerden hangisi yangının nedenlerinden biri değildir?

   

  A) Bilgisizlik B) İhmal C) Sabotaj D) Sıçrama E) Yanıcı madde

   

  S.211. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. Kurum doktoru, Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?

   

  A) Kazayı soruşturmalıdır. B) Kazayı derhâl işverene bildirmelidir. C) Kazayı SSK’ya (SGK) bildirmelidir. D) Ambulans çağırmalıdır. E)     Tazminat ödemelidir.

   

  S.212. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ye (SGK) en geç kaç gün içinde bildirmelidir?

   

  A) 7 gün içinde bildirmelidir. B) 3 gün içinde bildirmelidir. C) 2 gün içinde bildirmelidir. D) 5 gün içinde bildirmelidir. E) 10 gün içinde bildirmelidir.

   

  S.213. Aşağıda verilen şıklardan hangisi iş kazası sonunda işçiye maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden biri değildir?

   

  A) İlaç yardımı B) Tedavi giderlerini ödeme C) Çalışılmayan süre için ücret D) İzin vermek E) Tazminat ödemesi

   

  S.214. Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümler hangi Kanun kapsamındadır?

   

  A) SSK B) KOSGEB C) MEB D) MEGEP E) YARGI

   

  S.215. Aşağıdakilerden hangisi kaza raporlarının yararlarından biri değildir?

   

  A) İşçilerin sosyal haklarının korunması B) Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması C) Kaza yinelenme oranının azaltılması D) Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesi E) İşçilerin kazalardaki haklılığının ispat edilmesi

   

  S.216. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir?

   

  A) İş güvenliği B) İşçi sağlığı C) İşçi D) İş yeri sağlığı E) Hiçbiri

   

  S.217. İşçi Ramazan, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir?

   

  A) Baret kullanmalıdır. B) Eldiven takmalıdır. C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır. D) İş önlüğü giymelidir. E) Üretim kayıplarını önlemelidir.

   

  S.218. Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

   

  A) Nabız yükselir. B) Terleme artar. C) Dikkat azalır. D) Verimlilik artar. E) Baş dönmesi yaşanır.

   

  S.219. Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır?

   

  A) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını B) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını C) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını D) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını E) Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

   

  S.220.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

   

  A) Hava B) Kuru kimyevi toz C) Köpük D) Su E) Hiçbiri

   

  S.221. Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya iki iş günü içinde bildirmelidir. Bunu işveren hangi kanunun hangi maddesi gereğince yapmaktadır?

   

  A) 3308 sayılı Kanun’un 19. maddesi B) 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesi C) 506 sayılı Kanun’un 11. maddesi D) 2416 sayılı Kanun’un 8. maddesi E) 1212 sayılı Kanun’un 9. maddesi

   

  S.222.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir?

   

  A) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü B) Çalışma Genel Müdürlüğü C) Personel Genel Müdürlüğü D) SSK Genel Müdürlüğü E) MEB

   

  S.223.Aşağıdakilerden hangisi gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu araçtır?

   

  A) Maskeler B) Koruyucu gözlük C) Baret D) Eldiven E) Şapka

   

  S.224.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan biri değildir?

   

  A) Kaybolan iş günü B) Üretim kayıpları C) Seri imalat kaybı D) Kaybolan iş gücü E) Kanun ihlali

   

  S.225. Yokluk hissi ile başlayan, karşılandığı zaman mutluluk, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?

   

  A. Tüketim B. İhtiyaç C. Ürün D. Doğa

   

  S.226. Maslow’un (Maslov) ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın en temel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Güvenlik ihtiyacı B. Aidiyet ihtiyacı C. Saygınlık ihtiyacı D. Fizyolojik ihtiyaçlar

   

  S.227.İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her türlü faaliyete ne ad verilir?

   

  A. Üretim B. Tüketim C. İhtiyaç D. Ürün

   

  S.228. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçları arasında yer almaz?

   

  A. Kâr etme B. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma C. Verimli olma D. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama

   

  S.229. Özel işletmelerin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A. Kâr etme B. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma C. Verimli olma D. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama

   

  S.230. İnsanların iş birliği yapmalarının ve onları bir amaca doğru yöneltme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

   

  A. Yönetim B. Strateji C. Planlama D. Kontrol

   

  S.231.İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?

   

  A) ℅98’i B) %50’si C) ℅2’si D) %8’i E) ℅13’ü

   

   

   

  Yazan %PM, %10 %562 %2017 %15:%May in Ders Soruları Okunma 6373 defa
Mesleki Gelişim Test Soruları

Mesleki Gelişim Test Soruları 3

?<